ՆԵՐՔՍ

(-) NBH 2-0423 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա.գ. τὰ ἕνδον internum, interiora. Իբր Ներքին, ներքինք, եւ Ընդերք. *Ներքս անուանէ՝ որ ինչ կըայ ʼի ներքս, զփորոտին ասէ, զորովայն, եւ այլն. Ոսկ. մրգր. ՟Բ: *Սաստիկ տապոյն տոչորեալ զներքսն. Բրս. մկրտ.: մ. Ի ՆԵՐՔՍ. մ. իբր տր. եւ ներգոյ. ἕσω, ἕνδον intus ἑνδόθεν intrinsecus ἑνδότερον , ἑσώτερον interius եւ բայիւ εἱσκαλέω advoco, invoco εἱσπέμπω immitto εἱσπηδάω insilio εἱστρέχω incurro εἱσφέρω infero. Ի մէջ, եւ ʼի միջի. ʼի ներքին վայր կամ վայրի. ʼի խորս կամ ʼի խորշս ներքինս. նե՛րս, դէպ ʼի ներս, ներսը. ... *Մտեալ ʼի ներքս՝ նստէր: Տարան զնա ʼի ներքս ʼի գաւիթն: Մինչեւ ʼի ներքս իսկ ʼի գաւիթ քահանայապետին: Որ ինչ ոչ եւս արժան ինչ էր, զայն ʼի ներքս համարձակ տանէին: Ի ներքս ʼի տունս կրեցէք: Տարցես ʼի ներքս քան զվարագոյրն: Ի ներքս կոչել, մատուցանել, դիմել, ընթանալ. եւ այլն: Կամ *Էին ʼի ներքս աշակերտքն: Ի ներքս զոք ոչ գտաք: Արքայութիւնն աստուծոյ ʼի ներքս ʼի ձեզ է, Որ ինչ անդ էին: Մինչդեռ ʼի ներքս է: Որ ինչ ʼի ներքս կայցէ (յանօթն). եւ այլն: *Եկա՛յք համբարս ʼի ներքս արասցուքʼʼ. յն. ʼի ներքս բերցուք. Ողբ. ՟Ե. 10: *Եւ եւս ʼի ներքս արկանիցեմք զանձինսʼʼ. այսինքն միջամուխ լիցուք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: ՆԵՐՔՍ (2-0423) Ի ՆԵՐՔՍ ԱԾԱԿԱՆ, ՆԵՐՔՍԱԾՈՂԱԿԱՆ, ՆԵՐՔՍԱԾԵԱԼ. Իբր Ի ներքս ածեալ՝ մուծեալ արտաքուստ. յետամտական. օտար. *Ոչ ʼի ներքսածական, որպէս թէ յառաջ ոչ գոլով, եւ յետոյ, ʼի ներքս մուծեալ. Նիւս. ի սքանչ.: *Ոչ գոյ յաստուած բնութիւն արարած ʼի ներքսածական եւ ստացական. Նանայ.: *Ոչ է պարտ՝ որոց ʼի վիճակաւորութեան են, ʼի ներքսածականս ունել կանայս, բայց ʼի հանւոյ, ʼի մրօէ, եւ ʼի քեռէ. Կանոն.: *Ոչ եթէ ներքսածողականք են քաղցն եւ տրտմութիւնն, (այլ բնաւորական կիրք.) Յհ. իմ. երեւ.: *Զներքսածեալն նորա զսերմն բարւոյ ո՛չ պտղաբերէ. (ա՛յլ ձ. զներգործեալն.) Շ. հրեշտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՍՊՐԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0740 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c ն. παρεισάγω insinuo, clam introduco. իբր Սպրդեցուցանել. յարամրի ի ներքս մուծանել. *Ոչ ոք անդ մտանէ յարհամարհողացն, թէ եւ աստուստ զինքն սպրդիցէ, սնոտի յուսով խաբեալք. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒԾԱՆԵՄ — (մուծի, մո՛յծ.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ն. εἱσάγω, ἑπεισάγω, εἱσφέρω induco, introduco, infero ἑμβιβάζω deduco, impello, impono. որպէս թէ Մատուցանել. Տալ մտանել. մխել ʼի ներքոս. յառաջ վարել. մտցընել, խոթել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԿ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 1 424 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. περιβολή ambitus, αὑλή, προσαύλιον atrium Ներքին շրջապատն տեղւոյ փակելոյ կամ պարսպելոյ որմով. վայրագաւիթ, գաւիթ. բակ. ... *Ի ներքս ʼի բակին՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՔՍԱԾԵԱԼ — ( ) NBH 2 0423 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 12c Ի ՆԵՐՔՍ ԱԾԱԿԱՆ, ՆԵՐՔՍԱԾՈՂԱԿԱՆ, ՆԵՐՔՍԱԾԵԱԼ. Իբր Ի ներքս ածեալ՝ մուծեալ արտաքուստ. յետամտական. օտար. *Ոչ ʼի ներքսածական, որպէս թէ յառաջ ոչ գոլով, եւ յետոյ, ʼի ներքս մուծեալ. Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՔՍԱԾՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0423 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 12c Ի ՆԵՐՔՍ ԱԾԱԿԱՆ, ՆԵՐՔՍԱԾՈՂԱԿԱՆ, ՆԵՐՔՍԱԾԵԱԼ. Իբր Ի ներքս ածեալ՝ մուծեալ արտաքուստ. յետամտական. օտար. *Ոչ ʼի ներքսածական, որպէս թէ յառաջ ոչ գոլով, եւ յետոյ, ʼի ներքս մուծեալ. Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՒՏ — (փտոյ, եւ ի, ից.) NBH 2 0959 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. σηπεδών putredo. Փտութիւն նեխութիւն. մասն փտեալ. (լծ. լտ. փիւդրէտօ. յն. դիփէ՛տօն.) փտտածը, փտտած կտորը. ... *Ի խորոց կտրեցից զվէրն զվէրն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՄ — (ացի, ա՛.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Early classical, 6c ն. ԱՄԱՄ որ եւ ԱՄԱՆԱԼ. (որպէս թէ յամանն ʼի ներքս կամ յամանոյ ʼի դուրս արկանել.) ἑμβάλλω, πατάσσω injicio, percutio Ընկենուլ. թափել. թօթափել. լնուլ. վոթել, լեցնել ... *Առ զմարախն, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0244 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՂ.( ἅτοπος q.d. loco carens ) Անկարօտ տեղւոյ. անուր. անուրեք. ոչ պարագրեալ տեղեաւ. անսահման. անչափ. *Որ անարարն է,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ἕξωθεν extrinsecus, extra, exterius, foris Ի դրուստ. յարտաքին կողմանէ՝ վայրէ. որ ասի եւ ԱՐՏԱՔՈՅ. դրսէն, դրսըւանց. ... *Արտաքուստ ժառանգեաց զիս սուր, որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՍ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c մ. ἕξω foras, foris, extra Արմատ նախընթաց եւ հետեւորդ բառից. որպէս ծագեալ ʼի ձայնիցս Արտ, եւ աք. (անդք, եւ ոտք). եւ ըստ այսմ նշանակէ Յարտս, յանդս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.