ՆՈՐՈԳ

(-) NBH 2-0446 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. πρόσφατος, καινότερος recens, recentior. Նոր. նորագոյն. այն ինչ զառաջինն եղեալ, կամ յառաջին վիճակ վերածեալ. դեռ նոր, նորանց եղած. ... *Զոր նորոգեաց մեզ ճանապարհ նորոգ եւ կենդանի. Եբր. ՟Ծ. 10: *Նորոգ աղետիցն: Նորոգ իմն եգիտ զօրավիգն օգնականութիւն. Փիլ. իմաստն.: *Յորժամ ակն խաղայցէ, բնական ազդեցութեամբ՝ վասն զնորոգ ոք տեսանելոյ լինի ասեն նշանակ. Եզնիկ.: *Օրըստօրէ աճեցուցանէին զչարիսն, եւ նորոգս բուսուցանէին. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ: ՆՈՐՈԳ. ἁκριβής, ἁκριβέστερος accuratus, diligens σαφέστερος clarior. Ստոյգ, անվրէպ. ճիշդ. քաջ. քաջայայտ. որպէս թէ՝ նոր հոգով եւ փութով խնամոց եղեալ. ... *Նորոգ գիտութիւն միածնին առ հայր (այսինքն նորահրաշ եւ անվրէպ): Գիտութիւն ասէ աստ զնորոգ բանիւք ուսոյց զնա: Նորոգ ուսմամբ: Զնորոգ գիտութիւն գրոց՝ զոր ունէր, ծանոյց: Պիտո՛յ են մեզ միտք արթունք, եւ հոգք նորոգք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. ստէպ: մ. ՆՈՐՈԳ. մ. ἅρτι, προσφάσως nuper, recenter. Ա՛րդ եւս. այն ինչ. նորապէս. ... *Եթէ առնուցու ոք կին նորոգ, մի՛ մտցէ ʼի պատերազմ: Որ արդ եւս նորոգ ամուսնութիւնք ʼի միմեանս հասեալ. Օր. ՟Ի՟Դ. 25: ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 5: *Ոչ եթէ նորոգ ինչ շինեալ են տունքս, այլ սա է կաթսայ, եւ մեք միս. Եզեկ. ՟Ժ՟Ա. 3: *Զայս թուղթ գրէ նորոգ հաւատացելոցն. Նախ. յուդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԺՄԷՆ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: 10c, 12c մ. Յայսմ ժամանակէ. ʼի ժամէ աստի. արդէն, կամ արդ նորոգ. այժմ. յայժմուս. հիմակւընէ, հիմըկուց, հիմակ. ... *Այժմէն գուշակեալ շարժմունս յուզմանց: Դատակնիքն այժմէն գտեալ: Զապառնեացն զփորձ այժմէն իսկ գտի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴ — I. ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ԱՐԴ կամ ԱՐԴ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի.) ἅρτι, ἁρτίως, προσαρτίως , νῦν, νυνί, τανίν modo, nunc, nuper Այժմ. յարդի ժամանակի կամ ժամու. ʼի մօտոյ. նորոգ. հիմաշ հիմաճուկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 2 0444 Chronological Sequence: Early classical, 7c ա. Սիրօղ նորանոր իրաց. նորոգ սկսեալ սիրել կամ սիրիլ. նոր սիրելի եղեալ. *Որ արդ եւս նորոգ ամուսնութիւնք ʼի միմեանս հասեալ թերալից ուրախութեամբ նորասէր առագաստիցն. ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 5:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐՈԳԵՄ — (եցի.) NBH 2 0446 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ն. ἁνακαινίζω, ἁνακαινόω, ἑγκαινίζω , ἁνανεόω renovo, instauro ἁλλάττω, σσω muto μετασκευάζω transmuto μεταμορφόω transformo, transfiguro. Նորոգ կամ նոր առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c մ. (իբր ա՛յս ժամ.) Յայս ժամ. յառաջիկայս. ʼի ներկայումս. ա՛րդ. νῦν, νυνί, τέως, ἅρτι nunc, modo, interim հիմա, հիմաճուկ. ... *Այժմ՝ զառ ձեռն ժամանակն ասէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Այլայլին. այլազգ իմն լինելն իւիք օրինակաւ. փոփոխումն. յեղումն. այլութիւն. այլայլումն. եւ ըստ իմաստասիրաց՝ փոփոխութիւն որակի. ἁλλοίωσις mutatio ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԾԱՐԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0116 Chronological Sequence: 10c ա. Այն՝ զոր դժուարին է կամ անհնարին արծարծանել, վառել, նորոգել զվառումն, կամ զթրծումն, եւ զո՛ր եւ է պակասութիւն. *Անարծարծելի է աղօտանալն: Անարծարծելի է շիջուցեալս. Նար. ՟Է. ԿԱ: *Որպէս զթրծեալ աման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.