ԱԽՏԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c ա. παθητικός, ἑμπαθής patibilis, passioni subjectus Ենթակայ ախտից՝ կրից եւ կարեաց. մարմնաւոր. կրական. *Ոչ ամենայն շարժութիւն ախտականին՝ ախտ կոչի: Ըստ որում շարժութիւնք են ʼի նոցունց յախտականացն անձին, ներգործութիւնք իմն են: Զախտական եւ զարատաւոր կիրս. Նիւս. կուս.: *Ծնունդն եթէ էր մարմնաւոր, ախտական էր. անախտ է անմարմինն: Եւ մեք մարդիկ եմք ախտականք իբրեւ զձեզ: Ի վերայ փայտին ախտական առբերութեամբն: Ապականացուք եւ ախտականք են երկրաւորք. Առ որս. ՟Գ: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 18: Թէոդոր. խչ.: Տօնակ.: Եւ ախտաւոր. շարժիչ ախտից մոլեկանաց. *Տուեալ դեղս ախտականս առ ʼի կատարել զպղծութիւնս ախտից. Խոր. առ սհկ. արծր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 11c, 12c, 13c ա. ἑμπαθής passionubus aut morbs obnoxius Ենթակայ ախտից ցաւոց. ախտաժետ. ցաւոտ. ... *Ախտակիր մեր մարմին՝ առաւելութեամբ եւ պակասութեամբ վշտանայ: Սոքօք եւ զայլսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: 6c, 12c Տ. ԱԽՏԱԿԱՆ. եւ ԱԽՏԱՒՈՐ. *Բայց զի որդի ասի որդին, ոչ մարմնական եւ ախտային. Շ. խոստ.: *Նիւթականն՝ ախտայինն մարմնաձեւն՝ զգայունն. Փիլ. ել. ՟Ա. 8: *Ծնունդ գոլով գիշերային ախտիւք բերեալ եւ ախտային …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c ա.գ որ եւ յունական ձայնիւ ասի Փիւսկեան. φυσικός physicus այն է բնական, եւ բնաբանական. Փիլիսոփայ՝ որ քննէ զբնութիւն զգալի եւ ախտական այս ինքն կրական. բնախօս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 8c, 13c Տ. ԱԽՏԱԿԱՆ. πατητικός *Զախտաւորականն նորա (զվիճակ) բժշկել: Զթշնամւոյն գաղտնաձիգ նետաձգութիւնս ախտաւորական շարժիւք. Դիոն. թղթ.: Սկեւռ. լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 9c ա. Ունակ ախտից ինչ. ախտաւոր. ախտական. *Դատարկութիւն ախտունակաց կրիցն ʼի բնութիւնս. Միսայէլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃ — (աճք.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. արմատ աճելոյ, որպէս աճումն. (որպէս եւ ʼի յն. լտ. աւգս. աւկ. կամ աւճ. վէճ.) *Վարս անախտական, աճ հրեշտակական, ոչ ցաւ ախտական. Գանձրն.: Առաւել որպէս աճեցեալ մասն, կամ աչք բուսոց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0301 Chronological Sequence: 7c գ. Իբր Կրումն (ʼի վերայ խաչին). բարձեալ գոլն. *Փրկեաց աստուածախառն խայրին ʼի վերայ փայտին ախտական առբերութեամբն. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱԾՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0314 Chronological Sequence: 11c ա. Յածեցուցիչ, կամ ուր իցէ յածումն ինչ. *Ախտական եւ յածողական խնդրոյն արտաքոյ մղեալ զքեզ՝ զկնի իւր ձգէ. Մագ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.