ՇՆՈՐՀԵՄ

(եցի.) NBH 2-0484 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ն. χαρίζομαι gratificor δωρέω, -ομαι, χορηγέω եւն. munero, dono, largio, concedo, indulgeo. Ձրի տալ որպէս շնորհ. պհարգեւել. առատաձեռնել. տալ ʼի պարգեւի մասին. բաշխել. շնորհք ընել. ... *Շնորհելն յայտ առնէ, թէ ձրի են պարգեւք նորա: Չասէ՛, թէ տուր, այլ թէ շնորհեա մեզ. այսինքն թէ պարգեւեա՛. Խոսր.: *Խնդրել ʼի բարձրելոյն՝ գոնէ զշունչն շնորհել նմա: Վասն նորա քեզ տէր ʼի ձեռն նորա զոգիսն շնորհեաց: Ոչ եսինչ զոգիսդ կամ զկեանսդ ձեզ շնորհեցի: կուրաց բազմաց շնորհեաց տեսանել: Աբրահամու աւետեօք շնորհեաց աստուած: Եւ այդ յաստուծոյ է, որ ձեզ շնորհեցաւ վասն քրիստոսի: Շնորհեաց զմարմինն յովսեփայ: Զայր մի մահապարտ շնորհել ձեզ: Չէ՛ օրէն հռովմայեցւոց՝ շնորհել ումեք զոք. (որ հային եւ ʼի բ. նշ.): Որպէս ամենայն ինչ մեզ իւրոյ աստուածեղէն զօրութեանն առ ʼի կեանս եւ յաստուածպաշտութիւն շնորհեալ. եւ այլն: ՇՆՈՐՀԵԼ. Ներել. թողուլ զպարտիս եւ զվնաս. զիջանիլ. պաշխել, պալշել. ... *Երկոցունց շնորհեաց ... որում զբազումն շնորհեաց: Եթէ ումեք շնորհիցէք, եւ ես: Շնորհեսցէ՛ք ինձ զվնասդ զայդ. եւ այլն: ՇՆՈՐՀԵԼ. Շնորհուկս առնել. առնել ինչ ʼի շնորհս այլոյ, հաճել. մարդահաճել. ... *Թերեւս կարծէին՝ եթէ շնորհեաց վարդապետին իւրում. Կոչ. ՟Ժ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ, եալ եմ.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Երբեմն նոյն ընդ վերնոյն (=ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ). այսինքն Սովորեալ եմ. սովոր եմ. այս բնութիւն է իմ. ʼի բնէ ունիմ զայս ինչ, կամ զայս բոյս բարուց. *Խաղաղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋՈՅՆ — ( ) NBH 2 0514 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c ա.մ. ὄλος, ὄλον totus, totum ὀλόκληρος integer, perfectus. Ողջիկ. ողջ. ամբողջ. բոլոր բովանդակ. ... *Մինչեւ լնուցու նորա տարին ողջոյն: Վտանգեաց զնա բանիւք զգիշերն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՅԹ — (փութոյ կամ թի, թով, փոյթք, ʼի փոյթս.) NBH 2 0953 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. (լծ. յն. սփուտի.) σπουδή յորմէ լտ. սդուտիում. studium, diligentia, sollicitudo πρόνοια… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.