ՇՏԱՊ

(ի, աւ կամ իւ. եւ ոյ, ով.) NBH 2-0493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c գ. ἁνάγκη, σπουδή necessitas urgens, augor, festinatio եւ այլն. (լծ. հյ. շութափ. ստէպ, ճեպ. եւ Շոյտ ափ յափոյ. պ. շիթապ թ. շաբըգ ). Ստիպումն հարկեցուցիչ. հարկ ստիպօղ. խուճապ. ճեպումն, աճապարումն. վաղվաղումն. փոյթ. որ եւ ՇՏԱՊ ՏԱԳՆԱՊԻ. վարանք. շփոթ. աղմուկ. վտանգ. տառապանք. ... *Անդ էր տեսանել շտապ տագնապի տառապանս չարչարելոցն. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 9: *Որ ոչ յօժարին՝ վտանգ ʼի վերայ ումեք ոչ գնէ, եւ շտապ տագնապի: Ասացէր՝ եթէ ննջեաց, եւ հիւանդ է. ապա ո՛չ է շտապ գործոյ՝ գնալ անդ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 9: ՟Բ. 16: *Բազում շտապ տագնապի եղեւ ʼի մէջ ծառայից իւրոց: Իբրեւ զայս ասէր, շտապիւ տապոյ ցաւոց տանջեալ լինէր նա. Եւս. պտմ. ՟Ա. 8: ՟Բ. 10: *Եւ ʼի գնալոյ տագնապէ շտապոյն շարժէր զերկիր՝ իբրեւ զնաւս. Ճ. ՟Բ.: *Փախիր ասելն՝ փութացուցանել եւ շտապ առնելոյ փոխան է. Վրդն. երգ.: *Ի շտապս լեալ վաստակին՝ երագ դիմեաց. Ուռհ.: *Շտապ տագնապի ʼի վերայ հասուցանել: Անդ էր տեսանել շտապ մեծի տագնապին. Եղիշ. ՟Գ. ՟Զ: *Առ շտապ տագնապի նեղութեանն ստիպեցին երկունք նորա. Եփր. թագ.: (որ լինի եւ ածակ:) ա. ՇՏԱՊ. ա. Շտապողական. խուճապական. հարկեցուցիչ. *Մեկնեալ եւ պարզեալ յամենայն շտապ տագնապէʼʼ. յն. յամենայն հարկէ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: *Շտապ հրաւէր տուեալ համայնազնեան ռամկին. Տաղ. (որ լինի եւ մ:) մ. ՇՏԱՊ. մ. (յայլ եւ այլ հոլովս.) իբր Ստիպաւ. ճեպով. տագնապաւ. արագ. եւ կրկնութեամբ՝ որպէս Ստէպ ստէպ. արտորնօք, շուտ շուտ. *Մեծաւ շտապով գնացին ʼի տեղիս իւրեանց: Գանալից հարուածովք առ շտապ ʼի նոցանէ բաժանէին. Լաստ. ՟Ե. ՟Ժ՟Զ: *Եւ ահա գայր այր մի ʼի շտապս ըստ հետեւակ գնացս ճանապարհին. Ուռհ.: *Շտապ պատմին համբաւք սքանչելեացն. Վրդն. սղ.: *Յերկնից յերկիր հասանէ շտապ քան զասելն. Պիտառ.: *Շտապ շտապ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ: *Շտապ շոյտ ընթացեալ (կամ ընթացիկ) փութով՝ այսր անդր արշաւմամբ. Տաղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՏԱԳՆԱՊ — (ի, աւ կամ ով.) NBH 2 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁγωνία angor, angustia, anxietas συνοχή coarctatio περικατάληψις deprehensio ἁνάγκη necessitas σπουδή studium եւ այլն. Յետին վիշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԱՊԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c ն. (ʼի բառէն ճեպ. շտապ. ջափուգ, աճէլէ.) ταχύνω, φθάνω , προφθάνω, προκαταλαμβάνω, σπεύδω accelero, anteverto, praevenio, festino, propero Ճեպիլ. փութալ. յառաջել. կանխել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՇԱՒՈՒՄՆ — (ւման.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Ընթացք. գնացք. արշաւք. *Արշաւումն ալեաց. Լմբ. սղ.: ԱՐՇԱՒՈՒՄՆ (2 1046) *Շտապ շոյտ ընթացեալ փութով այսր անդր արշաւմամբ: Րոտեալ արշաւմամբ՝ արփիանայր եւայլն. Տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 423 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ն. եւ չ. ԲԱԽԵՄ որ եւ ԲԱՂԽԵԼ, եւ առաւել ըստ յետնոց. (ʼի ձայնէն առեալ՝ բա՛խ, բախ. ջա՛խ, ջախ.) Հարկանել ուժգին՝ մինչեւ ցթնդիւն եւ ʼի հնչիւնձայնի իրիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻԹԱՄԱԾԵԱԼ — ( ) NBH 1 0684 Chronological Sequence: Early classical (ա՛յլ ձ. Ի թաւ մածեալ). Կա՛մ է Երիթացեալ. իբր չուառացեալ, չորացեալ. եւ կամ Պատեալ պաշարեալ ի սպառ. *Ի շտապ տագնապի երիթամածեալ (կամ ի թաւ մածեալ) կային. ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 28. ի յն. չի՛ք այս տող՛ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ը — ( ) NBH 1 0760 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 12c, 13c Ձայնաւոր տառ՝ միջասահման ընդ է եւ ի. եւ լծորդ ընդ նոսա, որպէս եւ ընդ ո, ւ, եւ ու: Նմանաւոր հնչումն չի՛ք յայլ լեզուս, եթէ ոչ զօրութեամբ՝ իբր կլանելով եւ սղելով. միայն առ թուրքս (որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՇՏԱՊ — ( ) NBH 1 0786 Chronological Sequence: Unknown date ԸՇՏԱՊ ԸՇՏԵՄԱՐԱՆ. Տ. ՇՏԱՊ, ՇՏԵՄԱՐԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՇՏԵՄԱՐԱՆ — ( ) NBH 1 0786 Chronological Sequence: Unknown date ԸՇՏԱՊ ԸՇՏԵՄԱՐԱՆ. Տ. ՇՏԱՊ, ՇՏԵՄԱՐԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵՐԻՆԱԹԻՆԴ — ( ) NBH 1 0884 Chronological Sequence: 10c ա. Թնդեցուցիչ լերին. լեռը թնտացնօղ. *Լերինաթինդ խոր վէմ ʼի վա, ծփին ʼի նոյն շտապ յորձանաց. Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՅՆԱԶՆԵԱՆ — ( ) NBH 2 0018 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ հայի ʼի համայն ազինս, առ ամենայն ժողովուրդս կամ ազգայինս. *Շտապ հրաւէր տըւեալ համայնազնեան ռամկին. Տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.