ՇՓՈԹ

(ի, ից, եւ ոյ, ոց.) NBH 2-0500 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. σύγχυσις, ταραχή, στάσις (լծ. եւ σπουδή ). confusio, perturbatio, seditio, studium partium, factio. վր. շփո՛թի. (գրի եւ Շփոյթ. որպէս թէ շփումն ընդ միմեանս. կամ փոյթ յաղթասիրութեան, շտապ եւ խուճապ. արմատն եւ Շիփ.) Շփոթութիւն. խառնակութիւն. խռովութիւն. աղմուկ. վրդով. պղտորումն. իրարանցում, տակնուվրայ ըլլալը. ... *Եղեւ շփոթ մեծ: Արարից իրաւունս, եւ ելս շփոթոյն այնմիկ: Ո՛չ փութով կամ շփոթով, այլ հանդարտ սրտիւ. ՃՃ.: *Զի մի՛ ʼի շփոթս արկցես զքեզ: Ընդունայն շփոթիւք խարբալին. Վրք. հց. ՟Բ: *Կասկած շփոթից: Աղմուկ շփոթի կամ շփոթից. Խոր. ստէպ: *Շփոթ ամբոխից: Շփոթ աղմկի: Խառնումն ինչ շփոթից ընդ անարգութիւնս հեթանոսացն մեզ բերիցի. Յհ. կթ.: *Սաստիկ շփոթս կացուցանէին. Պիտ.: *Շփոթ մեծի տագնապի. Իգն.: *Զհամաշխարհական շփոթ ջրհեղեղին ասէ. Գէ. ես.: *Ի շփոթից սատանայի ոչ կարէ զդէմ ունել ստիպման ախտի. Թէոփիլ. պհ.: *Շփոթոց բազմացումն. Կլիմաք.: Իսկ Սիր. ՟Ի՟Գ. 13. *Եթէ շփոթ առնիցէ, մեղաւ կրկինʼʼ. ընթերցի՛ր կամ իմա՛, չփոյթ կամ անփոյթ առնիցէ. (յետին թարգ". թէ անցցէ ընդ երդումն): ա. ՇՓՈԹ. ա. իբր Շփոթեալ. խառնակ. պղտոր. *Միաբանեցան շփո՛թ խորհրդով յաշտարակաշինութիւնն. Լմբ. իմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՇՇՈՒԿ — ( ) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. σύγχυσις confusio. ռմկ. շըշընկոց. Շչումն եւ հնչումն շփոթ եւ աղետաւոր ձայնից. լուր խառնակ. խառնակութիւն. շփոթ. յոյզք. աղմուկ. իրար անցում. ... *Եհաս շշուկ մահու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՌՆ — (խռան.) NBH 1 0985 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. τύρβη, ὅχλος turba. Արմատ Խռնելոյ. Խառնուրդ բազմութեան. ամբոխ խիտ առ խիտ. խուժան. շփոթ. աղմուկ. ... *Ի մէջ անցեալ արունահեղ խռանն՝ այնչափ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. որպէս ամբոխումն. ταραχή, στάσις perturbbatio, seditio, factio Խռովութիւն. աղմուկ. շփոթ. *Ի հակառակիցն ախորժմանց կամ ամբոխութեանց յըմբռնման գոլով. Դիոն. եկեղ.: *Ոչ մի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՍԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: 10c ա. Որ չիցէ դասելի ʼի կարգ իմն լաւութեան. շփոթ. խառնակ. *Որպէս եւ հոգին եթէ ոչ ʼի պատճառէն նշանակեսցի, ապաշուք ոմն թափառեալ իբր զշունչ ինչ անդասելի. Նար. ԼԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՂԵՊ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: Early classical ԱՊՇԵՊ կամ ԱՊՂԵՊ. Բառ անյայտ. թերեւս իբր Ապշոպ, Շփոթ. ամբոխումն. յոյզք խռովութեան. վարանք. *Յորժամ ցաւք ինչ ʼի վերայ հասանիցեն, առ վտանգին ապշեպս (կամ ապղեպս) բերեմք, եթէ հնար ինչ էր, ընչիւք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՇԵՊ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: Early classical ԱՊՇԵՊ կամ ԱՊՂԵՊ. Բառ անյայտ. թերեւս իբր Ապշոպ, Շփոթ. ամբոխումն. յոյզք խռովութեան. վարանք. *Յորժամ ցաւք ինչ ʼի վերայ հասանիցեն, առ վտանգին ապշեպս (կամ ապղեպս) բերեմք, եթէ հնար ինչ էր, ընչիւք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՇՈՊ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: 8c գ. ԱՊՇՈՊ որ եւ ԱՊՇԵՊ. Շփոթ. խռովութիւն. աղմուկ. *Յարուցանեն որդիք արքային ապշոպ. Խոր. ՟Բ. 48 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՇՓՈԹ — ( ) NBH 1 413 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Բազմաշփոթ. շփոթ յոյժ, խառնակ, խառնափնդոր. *Չոգան զկնի մանեայ բազմաշփոյթ աղանդոյն. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.