ՈՍՏ 2

(-) NBH 2-0522 Chronological Sequence: 8c, 13c - որպէս Բլուր, կամ փոքր մի բարձր վայր. ... *Կալ ի ձախմէ ջուրցն ի վերայ ոստոյ միոյ իբրեւ ի դիտանոցի: Շինէ իւր տուն բնակութեան ի վերայ ոստոյ միոյ առ եզերբ գետոյն: Զարքունիսի փոխէ վերոյ անտառին յոստ մի. որ ըստ պարսկական լեզուին դուին կոչի, որ թարգմանի բլուր. (որ եւ Ոստան դըւնայ). Խոր. ՟Ա. 10. 11: ՟Գ. 8: *Իդաշտն հերմոնի ... զտեղի առեալ յոստ մի անջրդի՝ փակեցաւ ի թուրքաց. Վրդն. պտմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՈՍՏ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0522 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. (յորմէ Ոստնուլ, Ոստիկան, Աստիճան, Աշտանակ, եւ այլն. լծ. թ. իւսթ. այսինքն ի վեր, ի վերայ.) κλάδος ramus. եւս եւ κλῆμα palmites βλαστός germen στοιβός frondes ὅζος nodus. իսկ թաւ ոստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՌ — I. 2 ( ) NBH 1 1056 Chronological Sequence: 10c Տ. ԿԱՌՆ, եւ ԿԱՆԿԱՐ: Շփոթի ʼի գրչաց եւ ընդ ծառ, որպէս ոստ ծառոյ. *անկանէր ʼի գետն մեծ կուր. անդ ʼի միջոյ (կամ իմ իջոց) գետոյն դիպեալ կառ մի ʼի կղզոջ, եւ ʼի լուղ անցանէր՝ եղեալ ʼի ծառն. Կաղանկտ.: II.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՆՔ — I. ( ) NBH 1 1096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. κλών plantae pedum. Ներբան ոտից, որ թողու զհետս ʼի կոխելն, որպէս թէ զկնիք իւր ʼի վերայ հողոյ. կամ որ նոյն է, յետին եւ ստորին կողմն ոտից. (ուստի եզականն ունի լինել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈԶՈՐ — ( ) NBH 2 0503 Chronological Sequence: Unknown date գ. (որ է ռմկ. Կապ խրձանց ի ճիւղից կամ յոստոց.) Արմատ է յաջորդ բառից. որպէս լծորդ ընդ Ոլոր, եւ Ոստ. որպէս եւ յն. օ՛զօս է ոստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՈՒԱՍՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0619 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ա. ἑγκεντρίζω insero, configo. Յարել նոր ոստ առ ոստ հին բնոյ. պատկինել, պատրուսել. ... *Դու՝ որ ձիթենի վայրենի էիր, պատուաստեցար ʼի նոսա: Ասիցես, ոստքն փշրեցան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱԶՈՒՆ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c ա. λεπτός, ξηρός , tenuis, minutus, aridus, siccus Չոր. ցամաք. սին. վտիտ. արուգ. գօս. գուրու, արըգ. կամ Նուազ. դոյզն. ճռզած, ազ, զայիք, ուվագ. *Եօթն հասկք ապականեալք, ազազունք եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏ — I. (ի, ից.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: 8c ԱՇՏ կամ ԱՇԴ Տ. ՅԱՇՏ. (որպէս զոհ հաշտութեան.) *Կանգնել յաշտից տեղիսն. Խոր. ՟Բ. 13: *Տե՛ս եւ ԱՇՏԻՇԱՏ Բռ. յտկ. ան: II. ԱՇՏ 2 ( ) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date Որպէս լծ. ընդ հյ. Ոշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԻՃԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԱՍՏԻՃԱՆ կամ ԱՇՏԻՃԱն (ʼի ձայնէս ճան՛ իբր արմատ բառիս սանդուղք, եւ աշտ, ոստ. թ. իւսթ իբր բարձր. ʼի վեր.) ἁναβαθμός, βαθμός, κλίμαξ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.