ՈՐԴԻ

(դւոյ, դւոց. եւս եւ՝ դեաց.) NBH 2-0529 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. (որպէս թէ Որ դիէ զկաթն.) ὐιός, τέκνον , παῖς filius, puer, proles, liberi. Զաւակ. որդեակ. մանաւանդ ուստր. ծնունդ կենդանւոյ կենդանածին ըստ նմանութեան բնութեան, մանաւանդ բանականի. տղայ, մանչ զաւակ, ի բառէս մանուկ. ... *Ադամ ծնաւ որդի: Եւ սեթայ եղեւ որդի: Ծնաւ նոյ երիս որդիս: Տրտմութեամբ ծնցեւ որդիս: Տաց քեզ ի նմանէ (ի սարրայէ) որդի: Պատմեցէ՛ք յականջս որդւոց ձերոց, եւ որդւոց որդւոց ձերոց: Յարուցանել որդիս աբրահամու: Գիտէք պարգեւս բարիս տալ որդւոց ձերոց. եւ այլն: *Արք զորդիս մարդկան (զկայէնեանս) սպանանէին. իսկ կանայքն զորդիս աստուծոյ (զսէթեանս). Եփր. յենովք. եւ Եփր. յեղիա.: *Զոր ինչ հայրն ստացաւ, որդեացն է սեպհական: Մի՛ իշխեսցէ հանել յիմ որդեաց: Կենդանի հայրն որդեաց ծնօղ լինի. Մխ. դտ.: Ուռպ.: Կլիմաք.: ՈՐԴԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ. Բանն աստուած՝ ծոցածին եւ էակից հօր. անճառ ծնունդ ըստ նոյնութեան բնութեան, օրինակաւ ծնանելոյ մտաց զբան ներտրամադրեալ. *Միածինն որդի՝ որ է ի ծոց հօր: Մա է որդին աստուծոյ: Առաքեաց աստուած զորդի իւր, որ եղեւ ի կնոջէ: Սկիզբն աւետարանի յիսուսի քրիստոսի որդւոյ աստուծոյ: Դու ես քրիստոսն որդի աստուծոյ կենդանւոյ. եւ այլն: Նոյն ըստ մարմնոյ՝ որդի կուսի միածին. *Ծնաւ զորդին իւր զանդրանիկ: Ահա կոյս յղասցի, եւ ծնցի որդի: Գիրք ծննդեան յիսուսի քրիստոսի որդւոյ դաւթի՝ որդւոյ աբրահամու, եւ այլն: *Ասելով հայր՝ ընդ սմա է եւ սորին բանն, եւ որ յորդւոջ՝ հոգին. իսկ եթէ եւ որդի անուանեսցի, յորդւոջ է հայր, եւ հոգին ո՛չ է որիշ ի բանէն (զի է հոգի հօր եւ որդւոյ). Աթ. ՟Ժ՟Բ: ՈՐԴԻ. ասէ ըստ հոգւոյ, կամ որդեգիր, կամ դրութեամբ եւ շնորհօք. *Զսուրբ երէցն զսամուէլ, եւ զնորին զհոգւոյ որդին զսուրբ սարկաւագն զաբրահամ. Փարպ.: *Ւիւծելոցս մեղօք տառապեալ որդեացս աստուածագութ ծնօղ հայր գրիգորիոս. Շար.: *Ետ նոցա իշխանութիւն որդիս աստուծոյ լինել: Եթէ որդիք, եւ ժառանգք աստուծոյ. եւ այլն: *Որ աղաղակէ ձեօք իբր որդեօք հանապազօր, հա՛յր մեր՝ որ յերկինս. Եփր. գաղ.: մ.գ. ՈՐԴԻ Ի ՀՕՐԷ. մ.գ. իբր Յաջորդաբար. որդւոց յորդիս. παῖς παρὰ πατρός filius, vel puer post patrem, successive, a progenie in progeniem. *Զայս ամենայն պատմէ գիրք ծննդոցս՝ որդի ի հօրէ զծնունդս ժամանակագրութեամբ. Նախ. ծն.: *Եւ այլ թագաւորքն որդի ի հօրէ առնուին զիշխանութիւնն, եւ թագաւորեցին ազգաց յազգս : Ի թիւ հազար ամաց տիրեցին՝ որդի ի հօրէ առեալ զիշխանութիւնն: Որդի ի հօրէ կարգաւ ունէին. Եւս. քր.: *Թագաւորի որդի՝ թագաւոր լինի ... որդի ի հօրէ առնուին կարգաւ զթագաւորութիւնն. Եզնիկ.: *Կարգ թագաւորաց, եւ համար նոցունց, որդի ի հօրէ առնլով: Որդի ի հօրէ առնլով զտէրութիւնն՝ անուանեցան արշակունիք յարշակայ: Որդի ի հօրէ առնլով զյիշատակ զրուցացս այսոցիկ (այսինքն անընդհատ աւանդութեամբ). Խոր. ՟Ա. 21: ՟Բ. 1. 71:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐ — I. ( ) NBH 1 440 Chronological Sequence: 14c Ըստ եբր. Որդի. *Բարտիմէոս. որդի Տիմէի: Բառնաբաս, որդի մխիթարութեան. եւ այլն: *Բարն որդի ասէ. Երզն. մտթ.: II. ԲԱՐ 2 ( ) NBH 1 440 Chronological Sequence: Unknown date Մասնիկ մակբայացուցիչ ʼի վերջէ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՔ — (աղեաց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0136 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. Յետս դարձումն. ետ դառնալն. ... *Անդրադարձութիւն խնդրեցին յԵգիպտոս. ՃՃ.: *Որ զՅորդանանու ջրոյն սրաշարժ վայրեկութիւն՝ հրաշաւոր անդրադարձութեամբ ʼի թիկունս առաքեցեր: Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐԱՆԻԿ — (նկան, կամ նկի, կաց.) NBH 1 0136 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ.ա. (լծ. տ. անդէ՛րիօր ռմկ. առջինեկ). προτώτοκος primogenitus Նախծին եւ երիցագոյն զաւակ. առաջին ծնունդ կենդանեաց. ... *Ռուբէն անդրանիկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂԱԳՈՅՆ — (գունի.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 8c ա. Բուն եւ ʼի բնէ անեղ, անծին, անել, աղբիւր ելմանց յաստուածայինս. անպատճառ պատճառօղ. սեպհական յորջորջումն Աստուածութեան, եւ անձին Հօր. ուր Որդի եւ Հոգի Սուրբ անեղ ասին եւ են՝ իբրեւ ծնունդ եւ ելումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԷՄ — (դիմի, մաւ. մանաւանդ՝ Դէմք, դիմաց, մօք.) NBH 1 0611 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԴԷՄ մանաւանդ՝ ԴԷՄՔ. պ. տիյմ, տիյմէր, տիյտար, տիտար. πρόσωπον vultus, facies, os Առաջք գլխոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏՈՒՆ — (տնոյ, տնոց.) NBH 1 0850 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. σοφός sapiens. ունօղ իմաստութեան. մտաւոր. գիտուն. խելացի. ... որպիսի լինի միայն իմացական եւ բանական արարած, յետ աստուծոյ աղբերն իմաստութեան. *Մի իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆԱՆԻՄ — (ծնայ, ծնեալ. հ. իսկ ծնցես, ն. Ծնցիս. ն. ծնեաւ, ծնիցեալ, կ.) NBH 1 1020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c τίκτω pario γεννάω, γένναμαι, γίνομαι gigino, genero, gignor, nascor, fio, factus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԾԻՆ — (ծնի, նաւ կամ նիւ.) NBH 2 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. μονογενής unigenitus. Միակ ծնունդ հօր աստուծոյ ʼի յաւիտենից, եւ կուսի մօր ʼի ժամանակի. քրիստոս յիսուս. բան հօր, բանն մարմնացեալ. *Զփառս իբրեւ զմիածնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՍՍԱԾԻՆ — ( ) NBH 2 0355 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. ՅԵՍՍԱԾԻՆ կամ ՅԵՍՍԷԱԾԻՆ. Ծնեալ ʼի Յեսսեայ. որդի յեսսեայ. յեսսեան. (դաւիթ. եւ որդի դաւթի Յս.) *Որում ʼի դիմի հարեալ մանուկն յեսսածին՝ ընձիւղեալ ծաղիկն նորին արմատոյ. Արիստակ. մկրտ.: *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.