ՈՒԽՏ

(ի, ից.) NBH 2-0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. (լծ. այլազգ՛՛. ագթ. ահթ. ուհտէ. ուհտէն, վատ, վասիէթ. յն. էւխի՛ . որ եւ աղօթք. լտ. բա՛քդում ). Խոստումն հաստատուն. խօսք հաւատարիմ իբր երգմամբ չափ. առաջադրութիւն. դաշն. եւ Տենչ եւ փափաք սրտի. աղերս եւ պաղատանք ի սրտէ. եւ Իրն ուխտեալ, նուէր. ... ՈՒԽՏ աստուծոյ առ մարդիկ. որ եւ ԿՏԱԿ. Կտակարան՝ հին եւ նոր. διαθήκη foedus, (-deris), testamentum. *Հաստատեմ զուխտ իմ ընդ ձեզ: Այս է նշանակ ուխտին: Յիշել զուխտն: Եդ տէր ուխտ ընդ աբրամու, եւ ասէ, զաւակի քում տաց զերկիրդ զայդ: Տապանակ ուխտին: Ուխտեցից ուխտ նոր: Այս է արիւն իմ նորոյ ուխտի: Նոր ուխտ. եւ այլն: ՈՒԽՏ մարդոյ առ աստուած. εὑχή votum, oratio, preces ὐπόσχεσις promissio. *Ուխտեաց յակոբ ուխտ: Օծեր ինձ զարձանն, եւ եդիր ուխտս: Յուխտ քո: Ընծայից եւ ուխտից ձերոց: Մեծ ինչ ուխտս ուխտեսցէ սրբել զսրբութիւն տեառն: Զամենայն աւուրս ուխտին իւրոյ սուրբ կացցէ տեառն: Զուխտս իմ կատարեցից: Ուխտս դի՛ք, եւ կատարեցէ՛ք: Կատարեա՛ բարձրելոյն զուխտս քո: Տաց քեզ զուխտս իմ, զոր խոստացան քեզ շրթունք իմ: Ուխտք (կամ աղօթք) ուղղոց ընդունելի են նմա: Զի՛ ո՛րդեակ ուխտից (այսինքն աղօթից) իմոց: Ուխտիւք խնդրէի. եւ այլն: *Ոչ եթէ ընդ մարդոյ է ուխտ հաւատոց մերոց: Անձանձրոյթ խնդրել ուխտիւք, զի համբերել կարասցեն. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: *Ընկալցի զուխտս եւ զխնդրուածս սրտից մերոց. Ժմ.: ՈՒԽՏ մարդոյ ընդ մարդոյ. Դաշն. συνθήκη, διάσταλσις pactum, foedus. եւ բայիւ συντίθημι compono, constituo, paciscor, pango, spondeo. տե՛ս եւ ԿՌԵԼ. *Քանզի պահեցէք դուք զուխտս եւ զդաշինս՝ զոր ընդ մեզ եդիք: Վասն ուխտիցն հաշտութեան: Ստութիւն ինչ մտցէ ի դաշինս անդր, եւ ուխտքն եղիցին տարապարտուց: Ե՛կ ո՛ւխտ դիցուք առ միմեանս, եւ դաշինս կռեսցուք: Ուխտ եդեալ էր հրէից, եթէ ոք եւ այլն: Եդին երկոքին ուխտ ընդ միմեանս. եւ այլն: Տե՛ս եւ ի բառն ԱՂ. ԱՂ ՈՒԽՏի, ՈՒԽՏ ԱՂԻ: ՈՒԽՏ եկեղեցւոյ. Միաբանութիւն քրիստոսական ժողովոյ. մանաւանդ Ժողով ժառանգաւորաց, կամ վիճակաւորաց, գղերք. κλῆρος clerus եւն. *Պարսպեալ պահեա՛ զուխտս հաւատացելոց: Էին նոքա ի սուրբ ուխտին առաքինութեան: Իմացուցանէր վասն ուխտին քրիստոնէութեան. Շար.: Եղիշ. ՟Դ: *Վասն սուրբ տեղւոյս շինութեան, եւ բարեկարգութեան ուխտիս: Ուխտս ասէ, որ ըստ քահանայականին վիճակեալ են: Ուխտ ասելով եկեղեցւոյ, զի ամենեքին նուիրեալ են ի սպասաւորութիւն եւ ի կարգաւորութիւն եկեղեցւոյ. Խոսր. ժմ. եւ Խոսր. պտրգ.: *Եպիսկոպոսն ասէ ցժողովուրդն, եւ ցուխտն: Էառ ընդ իւր զուխտ եկեղեցւոյն: Ուխտի մանկունք. Սոկր. ՟Է. 20: ՃՃ. եւ այլն: ՈՒԽՏ. որպէս Վանք, եւ սուրբ տեղիք. *Կրօնաւոր՝ որ առեալ է զկրօնս սրբութեան, եւ տեղափոխ լինի յուխտէ յուխտ, արգելեալ լիցի. Կանոն.: *Չէ՛ պարտ կրօնաւորին յուխտ կանանց մտանել. Շ. ընդհանր.: *Ի տես հիւանդաց կամ յուխտի տեղիս երթային. Լաստ. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՈՒԽՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0543 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն. διατίθημι dispono, constituo, decerno, pango διαμαρτύρομαι testor, testificor. Ուխտ դնել. խոստանալ. դաշինս կռել. կտակ առնել. առաջադրել. որոշել. դնել վկայութիւն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂ — (ի, իւ.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἅλας, ἄλς sal Նիւթ սպիտակ՝ ծովային եւ ցամաքային՝ դառնահամ, եւ համեմիչ, եւ պահպանիչ ʼի նեխութենէ. ... *Ամենայն պատարագ զոհից ձերոց աղիւ տեառն յաղեսցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԽՏ — ( ) NBH 1 0269 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. (լծ. հյ. ուխտ. ռմկ. ախտ, ահտ. իբր օտար յուխտէ, ուխտազանց. կամ իբր ապերախտ. կայ եւ յն. ἁπάχτης աբախթիս յետս կասեալ.) Ուստի երբեմն Ապախտ՝ է Մերժելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. διαθήκη testamentum, foedus. (կիտադրեալ, կամ կիտակ.) Անդարձագիր. գրուած հաստատուն՝ որով կարգաւորէ ոք զիրս իւր նախ քան զվախճանելն, կամ արձանագրէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՅՄԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0594 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. պ. փէյման. σύγκρισις conjectura, conditio σύνταξις coordinatio τάξις ordo τρόπος modus ἔξεις vires προθεσμία ἠμέρα կամ ὤρα praestitutum tempus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. ἑλευθερόω , libero Ազատ առնել. ապրեցուցանել, զերծուցանել ʼի ծառայութենէ, ʼի գերութենէ, եւ յամենայն նեղութեանց. խէլաս էտմէք, գուրթարմագ *Ազատեա՛ զայնոսիկ՝ որ կան ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ն.չ. Աղօթս առնել կամ մատուցանել առ Աստուած. յաղօթս կալ. աղաչել, պաղատիլ, խնդրուածս մատուցանել. աղօթք ընել. ... εὕχομαι, προσεύχομαι oro, precor *Առ դրունս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԱՊԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c ն. (ʼի բառէն ճեպ. շտապ. ջափուգ, աճէլէ.) ταχύνω, φθάνω , προφθάνω, προκαταλαμβάνω, σπεύδω accelero, anteverto, praevenio, festino, propero Ճեպիլ. փութալ. յառաջել. կանխել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՊՈՒՏ — (ա.) NBH 1 0170 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ԱՆԿԱՊՈՒՏ ԱՆԿԱՊՏԵԼԻ Որ ոչն կապտի. անկողոպուտ. անկողոպտելի. անեղծ. անկորուստ. որ չի թալլըւիր, չի գողցուիր. ... *Գանձ անկապուտ. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Կուսութեան նորա անկապուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.