ՈՒՐԱՐ

(ի, աւ, կամ ով.) NBH 2-0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՈՒՐԱՐ ՈՐԱՐ ՈՒՐԱՐՆ. Նոյն եւ յն. օրա՛րիօն. լտ. օրա՛րիում , որ եւ ՓԱԿԵՂՆ. յն. ֆա՛գէլլօս. լտ. ֆա՛սչիս, ֆա՛սչիա. ὠράριον orarium եւ φάκελλος fascis, fascia եւ στολή stola. Կտաւ երկայն կամ պաստառակ պատատելի՝ որպէս գօտի, պէսպէս գունով եւ զարդուք, արկեալ զանձամբ՝ աշխարհականաց, զուսով՝ եկեղեցականաց, զգլխով կանանց կամ զմիջով. *Ուրար կայսերաց, որով շրջապատեն զինքեանս, եմիփորոն պապոյն եւ արքեպիսկոպոսացն. Մարթին.: *Եհան (եպիսկոպոսն) զեմիփորոնն, եւ զփիղոնն, եւ զորարն. Ճ. ՟Բ.: *Քահանայք (արկանեն) զերկու ուսովքն ուրար, այսինքն փակեղն. սարկաւագունք փակեղն միայն զահեկ ուսովքն. Ուռպել.: *Զահեակ ուսովն արկեալ (սարկաւագաց) զուրարն. Մխ. դտ.: *Մեղայ՝ առանց աղաբողոնի եւ ուրարի եւ բոկոտն ի բեմբ ելանել, եւ խունկ ծխել սեղանոյն. Մաշկ.: *Խաչանիշ ուրարամբ ըստ ահարոնի. Ժմ.: *Զարդարեալ զպարանոցս եւ զկուրծս ուրարով: Դիցէ զպարանոց իւր ընդ ուրարովս այսուիկ. Մաշտ.: *Ո՛չ է պարտ սպասաւորաց (դպրաց), եւ ո՛չ գրակարդացաց ուրար ընդ պարանոց ընթեռնուլ կամ սաղմոսել. Կանոն.: *Բուռն եհար զուրարէն յոբնաղայ, եւ պատառեաց. Միխ. ասոր.: *Դիպեցաւ նոցա կին ոմն աստուածապաշտ, զոր տեսեալ պօղոսի՝ ասէ ցնա. տո՛ւր ինձ զուրարդ քո ... (եւ կինն ետ ցզօրականս՝ ասելով.) այդուիկ փակեղամբ պատեցէ՛ք զաչս գորա. Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՈՒՐԱՐՆ — (րին, րամբ.) NBH 2 0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՈՒՐԱՐ ՈՐԱՐ ՈՒՐԱՐՆ. Նոյն եւ յն. օրա՛րիօն. լտ. օրա՛րիում , որ եւ ՓԱԿԵՂՆ. յն. ֆա՛գէլլօս. լտ. ֆա՛սչիս, ֆա՛սչիա. ὠράριον orarium եւ φάκελλος fascis, fascia …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԿԵՂՆ — (ղան.) NBH 2 0925 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. որպէս յն. φάκελλος, φάκελος, σφάκελος fascio եւ pollium. Ծածկոյթ ʼի փակել զմասն մարմնոյ. որպէս պատատ գլխոյ, ճակատու, եւ ուսոյ. փադանք. երիզ. եւ Վակաս, վարշամակ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶԿՈՒՐԱՐ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: 14c Տ. ԲԱԶՊԱՆ. *Տացէ նմա զբազկուրարն՝ դնելով ʼի ձախ բազուկն: Ա՛ռ բազկուրարս. Մաշտ. ջահկ. գրի եւ ԲԱԶԿԻ ՈՒՐԱՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՍԱԹԻԿԱՆՈՑ — ( ) NBH 2 1056 Chronological Sequence: 12c Տ. ՔՈՒՇԿԷՆ. զի ʼի Մխ. դտ. ուր կայ այդ բառ, գրի եւ ʼի լուսանցս անդ, *Ուրար, կամ կիսաթիկանոցʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՌՆՈՒՐԱՐ — ( ) NBH 2 0154 Chronological Sequence: Unknown date գ. Ուրար ձեռին կամ ձեռաց. որպիսի է եւ բազպանն. *Զայս ձեռնուրարս, եւ բազպանս քահանայական՝ համարել ʼի սպասաւորութիւն սպասաւորաց քոց. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐԱՐ — ( ) NBH 2 0559 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՈՒՐԱՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՈՒՇԿԷՆ — ( ) NBH 2 1012 Chronological Sequence: 12c գ. Ուրար, ուսանոց. *Սարկաւագուհիք ... սքեմ է նոցա ամենայն ինչ հաւատաւորաց, բայց ʼի ճակատսն խաչ լինի, եւ քուշկէն ʼի յաջմէ կողմանէ կախ ունելով. Մխ. դտ.: (ʼի լուսանցս գրի, ուրարս, կամ կիսաթիկանոց) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.