ՈՒՐԱՐՆ

(րին, րամբ.) NBH 2-0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՈՒՐԱՐ ՈՐԱՐ ՈՒՐԱՐՆ. Նոյն եւ յն. օրա՛րիօն. լտ. օրա՛րիում , որ եւ ՓԱԿԵՂՆ. յն. ֆա՛գէլլօս. լտ. ֆա՛սչիս, ֆա՛սչիա. ὠράριον orarium եւ φάκελλος fascis, fascia եւ στολή stola. Կտաւ երկայն կամ պաստառակ պատատելի՝ որպէս գօտի, պէսպէս գունով եւ զարդուք, արկեալ զանձամբ՝ աշխարհականաց, զուսով՝ եկեղեցականաց, զգլխով կանանց կամ զմիջով. *Ուրար կայսերաց, որով շրջապատեն զինքեանս, եմիփորոն պապոյն եւ արքեպիսկոպոսացն. Մարթին.: *Եհան (եպիսկոպոսն) զեմիփորոնն, եւ զփիղոնն, եւ զորարն. Ճ. ՟Բ.: *Քահանայք (արկանեն) զերկու ուսովքն ուրար, այսինքն փակեղն. սարկաւագունք փակեղն միայն զահեկ ուսովքն. Ուռպել.: *Զահեակ ուսովն արկեալ (սարկաւագաց) զուրարն. Մխ. դտ.: *Մեղայ՝ առանց աղաբողոնի եւ ուրարի եւ բոկոտն ի բեմբ ելանել, եւ խունկ ծխել սեղանոյն. Մաշկ.: *Խաչանիշ ուրարամբ ըստ ահարոնի. Ժմ.: *Զարդարեալ զպարանոցս եւ զկուրծս ուրարով: Դիցէ զպարանոց իւր ընդ ուրարովս այսուիկ. Մաշտ.: *Ո՛չ է պարտ սպասաւորաց (դպրաց), եւ ո՛չ գրակարդացաց ուրար ընդ պարանոց ընթեռնուլ կամ սաղմոսել. Կանոն.: *Բուռն եհար զուրարէն յոբնաղայ, եւ պատառեաց. Միխ. ասոր.: *Դիպեցաւ նոցա կին ոմն աստուածապաշտ, զոր տեսեալ պօղոսի՝ ասէ ցնա. տո՛ւր ինձ զուրարդ քո ... (եւ կինն ետ ցզօրականս՝ ասելով.) այդուիկ փակեղամբ պատեցէ՛ք զաչս գորա. Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԼԱՆՋԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. περιστήθιον pectorale. Վակաս լանջաց քահանայապետին, որ եւ Տախտակ կամ Բանակ կոչէր: *Յաղագս լանջանոցին, եւ երկու ականցն, որ ի վերայ գլխոց ուսոցն. Փիլ. քհ. ՟Գ. որ է որպէս փորուրար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԱՐ — (ի, աւ, կամ ով.) NBH 2 0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՈՒՐԱՐ ՈՐԱՐ ՈՒՐԱՐՆ. Նոյն եւ յն. օրա՛րիօն. լտ. օրա՛րիում , որ եւ ՓԱԿԵՂՆ. յն. ֆա՛գէլլօս. լտ. ֆա՛սչիս, ֆա՛սչիա. ὠράριον orarium եւ φάκελλος fascis,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱԿԱՍ — (ի.) NBH 2 0770 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. ἑπωμίς superhumerale, amiculum hmerale, cinctum. (լծ. ռմկ. եագա ... որպէս եւ յն. էբօմի՛ս . իբր ռմկ. օմուզլուգ... ) Ուսանաց եկեղեցական, լանջանոց, թիկնոց. ըստ եբր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.