ՉՔԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0581 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 13c գ. ἁπορία penuria, inopia, defectus ἑκτημοσύνη paupertas. Չքաւորիլն, եւ չքաւոր գոլն. աղքատութիւն. պակասութիւն գոյից, եւ այլոց իրաց. *Այլ նա ի չքաւորութենէ իւրմէ՝ զամենայն զոր ինչ ունէր՝ արկ գոյիւ չափ զկեանս իւր. Մրկ. ՟Ժ՟Բ. 44: *Բազում վշտօք եւ նեղութեամբք վտանգէր զամենեսին, եւ հասուցանէր ի չքաւորութիւն տնանկութեան. Ղեւոնդ.: *Ոչ զչքաւորութեան, եւ ոչ զպահոց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: *Մեծութիւն լինել զյղփութիւնն սահմանէր, եւ աղքատութիւն՝ զամենեւիմբ զչքաւորութիւնն՝ որ առ կեանս է հարկաւոր. Բրս. հց.: *Զի՞նչ դժուարութիւն քան զչքաւորութիւն հարկաւորացն. Գէ. ես.: *Վասն չքաւորութեան ոք որդւոյ՝ առնիցէ ատելութիւն ընդ ամուսնոյ. Մանդ. ցանկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. πτωχεία, πενία paupertas, mendicitas Վիճակ աղքատաց. չքաւորութիւն. անընչութիւն. տնանկութիւն. ... *Ոչ աղքատութեամբ կերիցես զհաց քո: Ես ըստ աղքատութեան իմում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԵՌՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0190 Chronological Sequence: 12c գ. Անկարութիւն. չքաւորութիւն. *Եթէ յաղագս անձեռնհասութեան, եւ կամ յաղագս յուսոյ ʼի վանսն տարցեն: Եթէ յաղագս անձեռնհասութեան՝ Տեառն չիցէ դարմանեալ զգրաւ իւր. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՔԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: 7c գ. ἁπορία inopia, egestas Կարօտութիւն. չքաւորութիւն. *Փանաքի անքատութիւն. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՎԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 506 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. περιέχω, περιλαμβάνω comprehendo, contineo Զբովանդակ լրիւ պարփակել. պարագրել, ամփոփել, տեղեաւ, կամ մտօք. մէջը առնել, սըղմցնել. Տե՛ս եւ ԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Early classical գ. Սոսկ կամ թափուր մնալն. չքաւորութիւն. *Ցրտութեան մերկութեան տեւէր, եւ կատարեալ լոկութեամբ ընչից (այսիքն անընչութեամբ) շրջէր. Եւս. պտմ. ՟Զ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐՕՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1077 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c գ. ἕνδεια indigentia. Կարօտութիւն. չքաւորութիւն. եւ Կարօտ. տենչ, փափաք. ... *Հաց, կամ ջուր կարօտանաց. Եզեկ. ՟Դ. 16: Ես. ՟Զ. 20: *Բարձրագոյն խոստմունք զիրողականի նոցա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1078 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c գ. ἕνδεια, ἁπορία egestas, indigentia inopia, penuria եւն. որ եւ ԿԱՐՕՏԱՆՔ. Թակասութիւն կարեւորաց. չքաւորութիւն. նուազութիւն. ... *տացես նմա փոխ, որչափ եւ խնդրիցէ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՔՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0582 Chronological Sequence: 11c գ. ἁπορία inopia (rerum, et consilii), anxietas. Չիք լինելն. եւ Չքաւորութիւն. պակասութիւն, եւ վարանք տարակուսանաց. *Յովհաննէս զչքութիւն խնդրոյ լուծանէր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 13 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. ἕκλειψις defectus, defectio ἑλάττωσις diminutio. մանաւանդ ὐστέρημα indigentia, penuria. եւ ըստ փիլիսոփայից՝ στέρησις privatio. Պակաս գոլն. թերութիւն. անկատարութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՆԿԻՄ — (եցայ, կօղ կամ կեցող.) NBH 2 0725 Chronological Sequence: 12c ձ. յորմէ եւ Սնկութիւն. Բառ ռմկ. որպէս Պնդանալ որովայնի. եւ նմանութեամբ նեղլիլ. նեղութիւն. անձկութիւն. չքաւորութիւն. ... *Երբ լուծ (այսինքն զոյգ) լինին աշխատօղք, յորդորին եւս առաւել ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.