ՊԱԼԱՏՆ

(տանչ կամ տինշ տանց.) NBH 2-0582 Chronological Sequence: Unknown date գ. ՊԱԼԱՏ լաւ եւս՝ ՊԱԼԱՏՆ παλάτιον palatium . գրի եւ ՊԱՂԱՏ, ՊԱՂԱՏՆ. Բառ յն. եւ լտ. բալա՛դիօն, բալա՛ցիում. որ պէսպէս մեկնի առ հնախօսս նոցա: Ի մեզ վարի որպէս Ապարանք. արքունիք. տուն եւ աթոռ եւ քաղաք արքունի. եւս եւ ապարանք երեւելի իշխանաց եւ այլն. սարայ. LACKING

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊԱՐԱՆՔ — (նից կամ նաց.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. βάρις, βασίλειον, οἱκία palatium, regia, aedes, domus Տուն երեւելի՝ արքունի կամ իշխանական. պալատն. յարկ. բնակարան որմեալ կամ պարսպաւոր. *Ապարանք արքունի, իշխանի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԱՅԱՐԱՆ — (ի.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. βασιλέον regia, palatium Բնակարան արքայի. պալատն. եւ Արքայանիստ քաղաք. *Քրիստոսի արքայարան, սրբոց ժողովարան. Եփր. խոստ.: Տօնացոյց.: *Առաքեցաւ գաբրիէլ առ շնչաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՈՒՆԻՔ — (նեաց) NBH 1 0386 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. βασίλειον, βασιλικόν, παλάτιον regia, palatium, δημόσιον, ταμεῖον fiscus, aerarium Պալատն. տուն արքայի. որ եւ ԴՈՒՌՆ ԱՐՔՈՒՆԻ. եւ Գանձ արքունի. ... *Կործանեցան արքունիք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐԱՊԱՍ — (ու, կամ ի.) NBH 1 0603 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 14c գ. ԴԱՐԱՊԱՍ գրի եւ ԴԱՐԵՊԱՍ, ԴԱՐՊԱՍ. պ. տէրվազ, տէրպազ. այսինքն Դուռն բաց. դուռն արքունի կամ իշխանական. պալատն. ապարանք. ... *Բացաւ դուռն դարապասու հօրն իւրոյ: Ելին ծնօղքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՒՌՆ — (դրան, դրամբ. Դրունք կամ դուրք, դրանց, դրաց, ի դրունս, առ դուրս, զդրունս, զդուրս, դրամբք, դրօք. ) NBH 1 0639 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. յն. թի՛ռա. պ. տէ՛ռ. սանս. տվա՛ռա. θύρα, πύλη …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՓԱՐ — ( ) NBH 2 0574 Chronological Sequence: 13c Որպէս բառ արաբ. եւ եբր. ճապպիր, ճեպպար, կիպօր, է Հզօր, մեծազօր. ահաւոր. եւ որպէս բառ ռմկ. է Վայր ցանկապատ. *Ետես աչօք բացօք սուրբն գրիգորիոս զիջումն միածնին ի չափար պալատն արքունի. Թղթ. դաշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԼԱՏ — (ի.) NBH 2 0582 Chronological Sequence: Unknown date գ. ՊԱԼԱՏ լաւ եւս՝ ՊԱԼԱՏՆ παλάτιον palatium. գրի եւ ՊԱՂԱՏ, ՊԱՂԱՏՆ. Բառ յն. եւ լտ. բալա՛դիօն, բալա՛ցիում. որ պէսպէս մեկնի առ հնախօսս նոցա: Ի մեզ վարի որպէս Ապարանք. արքունիք. տուն եւ աթոռ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՎՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0730 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c ն. ἑθίζω, συνεθίζω assuefacio. Տալ սովորիլ. ունակացուցանել. ընտելացուցանել. կրթել. վարժել. սովրեցնել, սորվեցնել. ... *Ընդ լպրծուտ ճանապարհ անկանել զնա սովորեցուցանեն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՃԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ναός, νεώς, νηός, ἰερόν templum, sacrarium. վր. տաձարի . պ. տայիր, տէյր. (ʼի տավէր, աստուած եւ դիք.) որպէս Տուն եւ բնակարան աստուծոյ՝ շինեալն նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՒՆ — (տան, տամբ, տանց, տամբք.) NBH 2 0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. οἵκος, οἱκία, οἵκημα , οἵκησις, οἱκίσκος domus, habitatio, habitaculum, aedes, aedificium. (լծ. լտ. տօմուս ի յն. տօ՛մոս, որ եւ ՏԱՆԻՔ.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.