ԱԽՏԱՒՈՐ

(ի, աց.) NBH 1-0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր իցէ ախտ ինչ, կամ կիրք զգայական. եւ մոլեկան. անկարգ. *Որքան ʼի բնութիւնս եմք ախտաւոր: Ոչ ըստ մարդկան ծննդեան ախտաւոր եւ հոսանուտ. Շ. թղթ.: *Ախտաւոր շարժմանց՝ որք ըստ հոգւոյ եւ մտաց: Ախտաւոր սէր, կամ պատերազմ. Շ. թղթ.: Լմբ. սղ.: *Ախտաւոր եւ անարժան համբուրիցն ... Յախտաւորս յայս անկանիցի համբոյր: Առանց ախտաւոր հեշտութեանց. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Բ: Վրդն. երգ.: *Ոչ ախտաւոր էր արտօսրն տէրն, այլ վարդապետական. Բրս. գոհ.: Կամ ախտարար. վնասակար. *Ախտաւոր՝ քան թէ հարկաւոր (է թութ). Մխ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱՒՈՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. ἑμπαθῶς cum adflictu vel passionibus Ախտաւոր օրինակաւ, անկարգ ախորժակաւ. *Զբանաստեղծից նիւթեղինապէս եւ ախտաւորաբար մնալն ... Ի գետնանախանձ նուաստութիւն պատկերացն ախտաւորաբար խթիլ. Դիոն. թղթ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 5c, 8c ա. ἑμπαθέστερος vitiosissimus Առաւել ախտաւոր. ամենայնիւ ներքոյ անկեալ ախտից եւ կրից. *Ախտաւորագոյնքն ʼի նոցանէ զախտսն Աստուածս կարծեցին: Ախտաւոր ամենայն իրօք, եւ ախտաւորագոյն լինել քան թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԲԻԾ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Ուր իցէ բիծ եւ արատ ախտից հոգւոյ. անմաքուր. աղտեղի. ... *Յախտաբիծ ցանկութեանց արտաքոյ լինել: Հրեշտակք յամենայն ախտաբիծ կրից յստա՛կ են եւ մաքուրք. Շ. մտթ.: Տօնակ.: գ. Յոքն. գ. ախտաւոր բիծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԺԷՏ — (ի, իւ, աց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ԱԽՏԱԺԷՏ կամ ԱԽՏԱԺԵՏ. ἁσθενής, ἅρρωστος infirmus, aeger, aegrotus ախտացեալ. ցաւագար. հիւանդ. խօթ. հիւանդոտ, ցաւոտ. ... *Ի հրապարակս դնէին զախտաժէտս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԼԻ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date ա. Լի ախտիւք. ախտաւոր. ախտաբիծ. *Կամ խորհեսցիս զախտալի՝ զազիր եւ զպիղծ գործս. Վրք. հց. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c ա. παθητικός, ἑμπαθής patibilis, passioni subjectus Ենթակայ ախտից՝ կրից եւ կարեաց. մարմնաւոր. կրական. *Ոչ ամենայն շարժութիւն ախտականին՝ ախտ կոչի: Ըստ որում շարժութիւնք են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 11c, 12c, 13c ա. ἑμπαθής passionubus aut morbs obnoxius Ենթակայ ախտից ցաւոց. ախտաժետ. ցաւոտ. ... *Ախտակիր մեր մարմին՝ առաւելութեամբ եւ պակասութեամբ վշտանայ: Սոքօք եւ զայլսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. συμπάθεια, το συμπαθές commiseratio, humanitas, eadem pati Կարեկցութիւն. վշտակցութիւն. չարչարակցութիւն. ցաւակցութիւն. *Ախտակցութեանն յուզումն ... Մարդ՝ առ ʼի նմանապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: 6c, 12c Տ. ԱԽՏԱԿԱՆ. եւ ԱԽՏԱՒՈՐ. *Բայց զի որդի ասի որդին, ոչ մարմնական եւ ախտային. Շ. խոստ.: *Նիւթականն՝ ախտայինն մարմնաձեւն՝ զգայունն. Փիլ. ել. ՟Ա. 8: *Ծնունդ գոլով գիշերային ախտիւք բերեալ եւ ախտային …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.