ՊՂՆՁԱԳՈՐԾ

(ի, աց.) NBH 2-0654 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c գ. χαλκπλάστης faber aerarius. Դարբին պղնձոյ. ... *Ընդ ոսկերիչս եւ ընդ արծաթաձոյլս հակառակի, եւ պղնձագործաց նմանէ. Իմաստ. ՟Ծ՟Է. 9: *Դարբինն, հիւսնն, արծաթագործ. եւ պղնձագործ, եւ քարակոփ եւ բրուտ. Եզնիկ.: *Վասն պղնձագործաց եւ վասն այլոց գռեհիկ մարդկան. Ոսկ. մ. ՟Ա. 20: *Յուղին ական ընդ նմա դեմաս եւ հերմոգինէս պղնձագործք եւ դարբինք. Ճ. ՟Գ.: *Դուժքն այն ոչ ունելով արհեստ պղնձագործաց, բայց ʼի փայտ կերպարանեալ (զպ՛ատկեր ձկան՝) կանգնեն առ եզերբ գետոյն. Մագ. ՟Ծ: *Պղնձագործ եւ երկաթագործ ʼի խնամենալն՝ արուեստիւ ճոխաբանէին. Մխ. առակ.: ա. ՊՂՆՁԱԳՈՐԾ. ա. Ի պղնձոյ գործեալ. պղնձակերտ. պղնծէ. ... *Յարծաթագործ եւ ʼի պղնձագործ պատկերաց այտի. Ագաթ.: Կամ Ի պղնձոյ ելեալ, յառաջ եկեալ, առթեալ. *Հրամայեցեր գարծել զվրանն խորան ժամու՝ ոսկւով պատուականով եւ արծաթով սրբութեամբ, պղնձագործ հնչողութեամբ յանփուտ փայտից. Մաշտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱՐԲԻՆ — (բնի, նաց.) NBH 1 0604 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. χαλκεύς, χαλκέων faber aerarius, ferrarius Պղնձագործ. եւ Երկաթագործ. ... *Դարբին պղնձոյ եւ երկաթոյ. Ծն. ՟Դ. 21: ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 19: Ես. ՟Խ՟Ա. 7: ՟Ծ՟Դ. 16: *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱԹԱՀԱՏ — (ի, աց.) NBH 1 0686 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա.գ. Հատանօղ զերկաթ ի լերանց. եւ Երկաթահանք. ... *Մերձ ի գաւառն աղձնեաց՝ ի ձորն երկաթահատաց. Ճ. ՟Բ.: *Յերկաթահատ եւ ի պղնձագործ մետաղսն». յն. գործօղք զմետաղսն. Ոսկ. մ. ՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0925 Chronological Sequence: 12c ա. Պղնձագործ. չարագործ. եղեռնագործ. *Աստուած յանիրաւացն վրէժ խադրէ, եւ ʼի խառնագործաց. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՄԵՆԱՄ — (եցայ.) NBH 1 0950 Chronological Sequence: 8c, 12c չ. ԽՆԱՄԵՆԱՄ ἑπιγαμίαν ποιέω, συνάττω κῆδος affinitatem ineo, contraho. որ եւ ԽՆԱՄԱՆԱԼ. *Խնամի լինել. առնել զխնամութիւն. տալ կամ առնուլ զդուստր. *Խնամացեալ ընդ ումումն քաջի: Լուեալ էր զխնամեալն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆՉՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0109 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՀՆՉԻՒՆ. *Պղնձագործ հնչողութեամբ. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈԽԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ա. ուր իցէ ճոխութիւն բանից. ճոխ բանիւ. *Ոչ երեւին գրեալ ʼի յոլովից ճոխաբան պատմութեանց. Խոր. պտմ. հռիփս.: ա. ՃՈԽԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ. ՃՈԽԱԲԱՆԵԼ ա. αὑθεντέω autorem me praebeo.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈԽԱԲԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ՃՈԽԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ. ՃՈԽԱԲԱՆԵԼ. αὑθεντέω autorem me praebeo. Տիրաբար խօսել. եւ Շատախօսել. ընդարձակել զբանն. եւ Մեծաբանել. *Ոչ ճոխաբան լինել քան զայր մարդ. ՟Ա. Տիմ. ՟Բ. 12: *Ոչ ճոխաբան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՂՆՁԱԿԵՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0654 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. Կերտեալն ʼի պղնձոյ. որ եւ ՊՂՆՁԱԳՈՐԾ ասի. ... *Կատարէ զհրաշալին ամրագունիւք պարսպօք՝ հանդերձ դրամբք պղնձակերտիւք. Խոր. ՟Ա. 15: *Հանդերձ դրօքն պղնձակերտիւքʼʼ . յն. պղնձագուռն գոլով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՅՏԵՂԷՆ — (զինի, նաց.) NBH 2 0931 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. ξύλινος ligneus. Այն ինչ՝ որոյ նիւթն է փայտ. փայտեայ. ʼի փայտէ. փայտակերտ. փայտագործ. փատէ. ... *Անօթ փայտեղէն: Տապանակ փայտեղէն: Ի վերայ փայտեղէն բեմի: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԱԿՈՓ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 2 0995 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c ա. մ. λατομητός excisus e lapide ξυστός rasus, politus. Կոփեալ ʼի քարանց. քարկոփ. քարակուռ. քարաշէն. կոփածցոյ. տաշեայ. ... *Դնել կարգս երիքարակոփս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.