ԱԾԱՆՑԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0020 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 13c ա. παράγωγος derivativus, deductus Ըստ քերականաց՝ նոյն ընդ ածանցս. այս ինքն բառ ծագեալ ʼի նախագաղափարէ, յոր յարեալ է մասնիկ ինչ աննշան՝ փոփոխիչ յայլ վիճակ, որպէս եւ նոյն իսկ մասնիկն պատճառ այլափոխութեան. ... *Տեսակք են երկու. նախագաղափար, եւ ածանցական, որ յայլմէ զսեռութիւնն (այս ինքն զծագումն) ընկալաւ. որպիսի, երկրային. Թր. քեր.: *Ածանցական է, որ յէէն (այս ինքն ʼի նախեղակ բառէ) ունի զգոյութիւնն. որպէս ʼի մարդոյ՝ մարդկայինն, ʼի ծովէ՝ ծովայինն. Երզն. քեր.: Իսկ ʼի բայս՝ ըստ յն. եւ լտ. չի՛ք անցողական, որպէս ʼի հյ. եւ ʼի տճկ. փախչիմ, փախուցանեմ, եւ այլն. այլ կայ ածանցական, այս ինքն բայ՝ որ կազմի միջանկեալ թարմատար մասնկամբ իւիք բաղդատութեան, որ ոչ այնչափ փոխէ զնշանակութիւնն, որչափ պճնազարդէ. *Նախագաղափարէ, ո՛րդոն՝ ոռոգեմ եւ ածանցական է՝ ոռոգանեմ: ( ἅρδω, ἁρδεύω rigo, irrigo ) Թր. քեր.: ԱԾԱՆՑԱԿԱՆ. Որ ինչ ընդ ածիլն եւ ընդ երեւիլն՝ իսկ եւ իսկ անցանէ. վաղանցուկ. վայրկենական. ... *Ոչ քթթել մի ական, ոչ խուն մի տեսութիւն ածանցական. Նար. ՟Հ՟Դ: ԱԾԱՆՑԱԿԱՆ. Յառաջ ածեալ ʼի չգոյէ ʼի գոյ. եղական եւ զգալի: Տե՛ս եւ ԱԾԱԿԱՆ. *Որք արհեստիցն են մակացու, յածանցականացն մաքրագոյնս եւ վճիտս ըստ իւրաքանչիւր կերպարանի խոկան յարմարել: Մերոցն եւ մերականացն ածանցական բաղկացութեան. Մագ. ՟Ա. ՟Լ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0385 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 15c ա. πρωτότυπος, ἁρχέτυπος primitivus, originalis πρωτότυπον exemplar, primigenium vel primitivum, vel authenticum, originale, prototypum. Նախկին գաղափար. բուն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0866 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. εἷδος species, forma, facies, status. Տեսիլ կերպարանաց. երեւոյթ եւ հանգամանք իրական առարկայի. տեսք, կերպարանք. *Տեսակ (կամ տեսիլ) նորա իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԴԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 427 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c ա. συγκριτικός comparativus Համեմատական. ընտրողական. զուգակշիռ. *Զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան տեսանել. Պիտ.: *Բաղդատական տրոհմամբ զիւրաքանչիւրոցն յատուկ ըստ տեսակի. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՐՁԱԿԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 474 Chronological Sequence: 6c ա. ἁπολελύμενον absolutum Նոյն ընդ Բացարձակ՝ ըստ քերականաց. այսինքն այնպիսի անուն, որ չունի յարաբերութիւն առ այլ՝ իբր հակադրեալ ընդ հաղորդական, կամ ընդ ածանցական, եւ ընդ թուական անուանս. *Դասական,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՆ — ( ) NBH 2 0169 Chronological Sequence: Unknown date Արմատ Ճանաչելոյ. իբր Ծան. եւ մասնիկ ածանցական: Տե՛ս ʼի բառն Յարանուն. եւ Դաւաճան. Խրախճան. Ճակաճան. Տիրան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0253 Chronological Sequence: 11c ա. Մերային. մեր. *Նախահօրն ... մերոցն եւ մերականաց ածանցական բաղկացութեան. Մագ. ՟Լ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՌՈԳԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0517 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ն. ՈՌՈԳԱՆԵՄ ՈՌՈԳԵՄ. Առոգանել. (ի Առու, կամ առոյգ. լծ. եւ լտ. ռի՛կօ. իռռի՛կօ ). δεύω, ἁρδεύω rigo, irrigo χέω fundo, dis ἑποχετεύω per canalem deduco, derivo. Ջուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՌՈԳԵՄ — (եցի.) NBH 2 0517 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ՈՌՈԳԱՆԵՄ ՈՌՈԳԵՄ. Առոգանել. (ի Առու, կամ առոյգ. լծ. եւ լտ. ռի՛կօ. իռռի՛կօ ). δεύω, ἁρδεύω rigo, irrigo χέω fundo, dis ἑποχετεύω per canalem deduco, derivo. Ջուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՊԻՍԻ — (սւոյ, սեաց.) NBH 2 0537 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c ա. ՈՐՊԻՍԻ ՈՐՊԻՍԻ. οἶος, ὀποῖος qualis, le ποῖος; qualis, le? (վերբերական, եւ հարցական.) Որ գունակ. զի՞նչպիսի. ի՞նչ կերպ, ինչ կերպ որ. ... *Նեղութիւն մեծ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.