ՍԻՐԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 2-0714 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ա. Սիրողական. սիրալիր. մարդասիրական. քաղցր. նշանակ սիրոյ. *Իբր սիրական համբուրիւք ողջունի զմիմեամբք պատատի, որպէս զձիթենեօքդ բաղեղն. Փիլ. լիւս.: *Ընդգրկեաց սիրական ողջունիւ զորդին ծոցածին. Լմբ. պտրգ.: *Համբուրեաց սիրական եւ երկնային համբուրիւն. Ճ. ՟Բ.: *Այլ համբուրիւ հպեալ ʼի խաչս ոք սիրական. Շ. ոտ. բարձր.: *Սիրական ձայնիւ գորովեն (զմանուկն). Եփր. զղջ.: *Ըստ բնութեան ունիմք սիրական ունիմք սիրական վարս (առ միմեանս). Շ. ՟ա. յհ. ՟Ժ՟Է: *Սիրական պարդեօք դառնային. Վրդն. լս.: Կամ ըստ ռմկ. ոճոյ, Սիրելի. սիրուն. տես եւ ՍԻՐԱՅԻՆ. *Աշակերտն յոհան՝ տեառն սիրական՝ որդին որոտման: Ահա յարուցեալ է սէր ձեր, ով սիրոյն սիրողք՝ հարսունք սիրականք. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՂԵՂՆ — (ղան.) NBH 1 428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ԲԱՂԵՂՆ եւ որպէս ռմկ. ԲԱՂԵՂ. κιστός, κιττός hedera, ἐλξίνη, σμίλαξ taxus, convulvulus Պատրաստուկ, պատաղիճ բոյս, որ բաղի կամ կցի եւ պատի զտնկովք. է՛ որ վնասակար տնկոց եւ բուսոց իբր գաղձ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԿԱՄ — (ի, աց.) NBH 1 449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա.գ. φίλος amicus Որ կամի զբարի ընկերին որպէս անձին, կամ ունի զբարի կամս առ այլ. ընտանի սիրելի. սիրական, սրտակից. ... *Խօսէր տէր ընդ Մովսիսի դէմ յանդիման, որպէս ոք՝ զի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն.չ. ԳՈՐՈՎԵՄ ԳՈՐՈՎԻՄ. φιλοστοργέω, στέγω ad amandum propensus sum, diligo եւն. Ցուցանել զգորով. բերիլ գորովանօք. խանդաղատիլ. գթասիրել. գուրգուրալ գթով ու սիրով, սիրել ու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԳՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0766 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 12c, 14c ն. ἑναγκολίζομαι ulnis amplector Ի գիրկս առնուլ. գիրկս արկանել. փարիլ. եւ Սիրով ընդունել. գրկել, գիրկը առնել. ... *Սակաւիկ մի ընդգրկիցես զձեռն քո ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԽԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0931 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c նոյն ընդ վ. (=ԽԱՐԽԱԼԵՄ). συρρήγω confringo διαιρέω divido, findo ὐφορμέω insidior ἁναξαίνω carpo, carmino, discerpo եւն. (ուր լտ. ձայնք են լծ. ընդ հյ.) ʼի դէպ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՌԻԳԱՅՕՂ — ( ) NBH 2 0127 Chronological Sequence: 11c ա.գ. Կա՛մ է Շրջագայօղ. իբր հռիկ կամ հիռ եկօղ. եւ կամ որպէս յն. հռի՛ղէա ῤήγεα culcita, stragula. Պարզուած երկնից եւ տարածութիւն որպէս առագաստ. *Յընդարձակագոյն առագաստ սրտիդ սիրական, որ առաւել լայնատարած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈԽԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0185 Chronological Sequence: 11c, 14c գ. Իշխանական ձեւով բան. ճոռոմաբանութիւն. մեծաբանութիւն. *Զծայրագոյն յոքնատեսակ ճոխաբանութեա քո սիրական գովասանական բանս. Մագ. ՟Խ՟Բ: *Որպէս թէ ճոխաբանութիւն իմն ցուցանէ ʼի վերայ հօր օրէնսդրութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c ն. περιπλέκω implico, involvo. Պատելով պատել. փաթութել. ծածկել. փաթթել, պլլել. սարմագ. *Առեալ որդի նորա զփակեղն իւր՝ պատատեաց զերկու ձեռս իւր: Գնեսցե՜ս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՐԱՅԻՆ — (յնոյ.) NBH 2 0715 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Սիրական. սիրեալի. սիրով վառեալ. *Իսկ քոյդ սիրայնոյ աստուածարեալ եւ ոգեշահ. Շար.: *Լերին սիրայնոյ սէր ʼի սնունդ հովիտ շուշանի. Շ. տաղ.: *Բոցով սիրայնոյ մանկան վառեալ մայր՝ գերազանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՐԵԼԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0715 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. Սեպհական սիրելեաց եւ սիրելութեան. բարեկամական. սիրական. հաճոյական. եւ Տռփական. *ասաց զպատճառն զսիրելական գթոյն: Սիրելական համբոյրք, եւ ատելական կռիւք: Բազում եւ յողդողեալ իրք սիրելականք կոչեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.