ՍՆՆԴԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 2-0725 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. τρόφιμος, θρεπτικός nutritivus, altor, altrix. Որ ինչ օգնէ սննդեան. սնուցիչ. աճեցուցիչ. եւ Որ ինչ հայի ʼի սնունդ. տնկական. *Ջուր՝ ամենայնի սննդական է, եւ այնոցիկ մանաւանդ՝ որ առ պարտէզսն են. Պղատ. օրին. ՟Ը: *Շարժօղն (հոգի) ունի զիմացական բնութիւն, եւ շարժեցեալն (մարմին) գործէ զսննդական տեւողութիւն. Եղիշ. հոգ.: *Երեք մասունք են որդւոյ. է որ սննդական է, եւ է որ զգայական, եւ է որ բանական: Տունկք ամենայն զսննդականն եւ շարժողականն ունին կենդանութիւն ʼի բարւոյն: Զանկոյ սննդականս եւ աճողոկանս զօրութիւն ʼի վեր շարժէ: Զմարմինս դարմանէ սննդականաւն. Փիլ. լին.: Դիոն. ածայ.: Շիր.: *Յակոբ արդար յաղագս սննդական կենցաղակցութեան եղբայր յիսուսի կոչեցեալ. Նար. խչ.: *Պատանի մի կրօնաւոր՝ սննդական կուսանացն, անուն լիկարիոն. Հ=Յ. փետր. ՟Ժ.: *Չէ պարտկրոնաւորին զիւր սննդական տեղին տեսանել փափագմամբ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՃԵԼԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: 8c, 10c Տ. ԱՃԱԿԱՆ. *Աճելականք եւս՝ բոյսք եւ տունկք եւ սերմանք. Խոսրով.: *Բաժանի ʼի ծննդական, ʼի սննդական, յաճելական: Աճելական ծանուցանելով զբնութիւնս. Խոսրովիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c ա. Աճական. աճօղ, աճեցուն, եւ ուռճացեալ. բեղնաւոր՝ առոյգ. ըստ յն. նաեւ աճեցուցանօղ. αὑξητικός, ἑπακμάζων, γόνιμος crescens, vigens, vegetus, faecundus, augens, auctrix *Տունկն ունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒ — I. (ի, իւ, օք. եւ ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. (լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ rivus Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԳԱԼՈՅԾ — ( ) NBH 2 1046 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ արագ լուծանի. դիւրեղծական. *Սա (մարմինս) քաղաք է իշխանականին դարմանաւոր, սննդական եւ կենդանի տաճար, այլ եղծանելի եւ արագալոյծ եւ առժամայն վայելչութիւն. Եղիշ. հոգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՅԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0724 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. αἱσθητικός sensu praeditus, sensitivus Ունակ զգայութեան. զգայուն. զգացօղ. ... *Սահմանի կենդանին, էութիւն անձնաւոր (այսինքն շնչաւոր) զգայական. Կիւրղ. գանձ.: *Երեք մասունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՉԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1022 Chronological Sequence: 8c, 14c Տ. ԾՆՆԴԱԿԱՆ ըստ ամենայն Նչ. *Վասն ծնչական (տպ. ծննդական) եւ սննդական գոլոյն. Երզն. մտթ.: *Ծննդականն է մասն անհնազանդ ʼի բարի. քանզի յոչ կամաց յերազսն արտաքս մղեմք զծնչականն. Նիւս. բն. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆՑԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1089 Chronological Sequence: 10c գ. Կենակցութիւն. կենցաղաւարութիւն. ընտանութիւն. *Սակս սննդական կենցաղականութեանն՝ եղբայր յիսուսի (կոչեցեալ՝ յակոբոս արդարն). Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐԱԿՐՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1090 Chronological Sequence: 5c, 8c, 12c ա. τρόφιμος alimentum praebens, nutricius ἑδώδιμος esculentus, edulus. որ եւ ԿԵՐԱԿՐԱԿԱՆ. Դարմանիչ. սննդարար. սննդական. եւ Ճաշակողական. *Զատամունսն.. Կերակրողականին կատարման. Դիոն. երկն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԼԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0004 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա. χυτός fusilis. Որ կարէ հալիլ. հալելի. հրահալելի. եւ Մարսելի. *Որ ապակւոյն է սեռն ամենայն, եւ որչափ ʼի քարանցն հալական տեսակք կոչին. Պղատ. տիմ.: *Յոսկի գլուխ. զի ʼի հալական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՆՈՒՑԱՆՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0726 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. τρόφιμος, θρεπτικός nutritivus, nutriens եւն. որ եւ ՍՆՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, եւ ՍՆՆԴԱԿԱՆ. Որ ինչ կարէ սնուցանել. սնուցիչ. սննդարար. *Զաստուածայնոցն եւ սնուցանողականաց բաշխմանցն ընդունողութիւն. Դիոն. երկն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.