ՍՏՈՐԱԳՐԵՄ

(եցի.) NBH 2-0747 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. Ի ներքոյ գրել զկնի նախագրելոց. *Ստորագրեցելովք մասամբքդ նշանակեցից՝ գրեալ յանուանէ, որ են այսոքիկ. Նար. ՟Ծ՟Զ: ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ. ὐπογράφω describo. Ստորասելով իմն գրել ըստ օրինի եւ ըստ կարգի ճոխաբար. հաստատել. ճառել. նկարագրել. գծագրել. ստուերագրել. նշանակել. բացատրել. *Օրէնս ստորագրեաց: Նզովս ստորագրեցին: Ոչ խուն մի ստորագրին: Որ ի կանուխ ժամանակաց ստորագրեցեր տնօրէնութեան քոյ զտեղի: Ստորագրէ բոլոր ի վերայ տախտակի. Անան. ի յհ. մկ.: Ճ. ՟Գ.: Նար. մծբ.: Շար.: Շ. յկ. ՟Ի՟Է: *Զի սամուէլ ինքն ստորագրեցաւ ի դէմս բանին աստուծոյ. Համամ առակ.: *Վերագոյն զհաճո՛յն հովիւ ստորագրէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 31: *Դեւքն (ի ժամ աղօթից մերոց) ստորագրեն իմացուած իմն, իբր թէ կարեւոր իցէ: Ոչ ստորագրի գործ նորա ի չափ պատմութեան լեզուի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ. ՟Ի՟Ա: *Ստորագրիցէ՞ (լայնաբար), եթէ սահմանիցէ (ճշդիւ): Ոչ առաւել սահմանէ, այլ ստորագրէ: Ոչ սահմանեցան, այլ՝ ստորագրեցան. Անյաղթ պորփ.: ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ. ἑπιγράφω, προσγράφω, νομίζω adscribo, arbitror. Վերագրել. ընծայել. առդնել. համարել. *Յառաջին պատկերն ստորագրեաց զեղծեալ եւ զապականեալ պատկերն: Մի՛ ինչ ի սոցանէ բարի ստորագրեսցուք: Հնազանդել եղբօրն՝ հնազանդել աստուծոյ է. եւ անհնազանդութիւն՝ աստուծոյ ստորագրի: Զաղջամղջին զկեանս զայսոսիկ իւր բարիս ստորագրէ: Զբարիսդ աստուծոյ առեալ ՝մի՛ քոյոյ զօրութեանդ ստորագրեր. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ. ՟Ե. ՟Թ: *Մի՛ ստուեր ստորագրեր զտնօրէնութիւնն. Աթ. համբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.