ՍՐԲԱՐԱՆ

(ի, աց.) NBH 2-0761 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἀγιαστήριον (որ ի սուրբ գիրս թարգմանի սրբութիւն.) sanctuarium, sacrarium, locus et causa sanctificationis ἰερόν sacellum, templum. Բնակարան սրբութեան՝ սրբոյն՝ սրբոց. տաճար. եկեղեցի. խորան. ընդունարան սուրբ իրաց. *Զի՞նչ է, արասցե՛ս ինձ սրբարան. տաճար ասի՝ տաճար իմն սկզբնատիպ խորան: Սրբարան եւ ամենեւին տաճար աստուծոյ (հոգի մաքուր). Փիլ. ել. ՟Բ. 51: *Որք զսրբութիւն սիրեցին, ի սրբարանին աստուծոյ հանգիցեն. Նեղոս.: *Եկեղեցի կոչի ժողովանոց, աղօթարան, եւ սրբարան. Սհկ. կթ. եկեղ.: *Համաքատակի այս սրբարանի խորհուրդ եւ ընդ խորանին աբրահամու. Յհ. իմ. եկեղ.: *Խորհեցան հրկէզ առնել զսրբարանն: Մի՛ տեսցեն աչք մեր կոխան ոտից պղծալից լեալ զսրբարանս մեր, եւ զտեղի փառատրութեան աստուծոյ մերոյ. Ղեւոնդ.: *Ի տանէն սրբարանաց մերոց: Ի սրբարան մեր դադարեալ. Յհ. կթ.: *Զնոյն տաճար տիրական, զսարսափելին ազանց սրբարան. Նար. ՟Ժ՟Ա: *Որ զպատկեր չորեքդիմին՝ կանգնեաց ի տան սրբարանին. Յիսուս որդի.: *Ընկա՛լ յիմանալի սրբարանդ: Զսուրբն ի սրբարան սրբոց մատուցանէին. Լմբ. պտրգ.: Սկեւռ. ի լմբ.: Նմանութեամբ ասի զկուսէն որպէս զտաճարէ կամ զդաբիրայ. *Զսրբարանն մաքրութեան, եւ զընդունակն զգաստութեան. Նար. կուս.: ա.գ. ՍՐԲԱՐԱՆ. ա.գ. Սրբիչ՝ քաւիչ. առիթ քաւութեան. սրբարար. *Որ լինի սրբարան մեղաց, եւ ոչ ի պատիժս. Յճխ. ՟Ժ՟Բ: *Աստանօր առ սեմս տաճարի քում բնակութեան սրբարա՛ն խորանի կացեալ երկրպագեմք. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԵՄ — (ի, աց,) NBH 1 480 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ԲԵՄ որ եւ ԲԵՄԲ. βῆμα (լծ. եւ եբրչ բամա, պամա) tribunal, suggestus Ատեան, կամ բարձր տեղի ատենի. աթոռ դատողական. ... *Պիղոտոս ... ած զՅիսուս արտաքս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿԵՂԵՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑκκλησία ecclesia, congregatio, coetus evocatus, concio Բառ յն. էգգլիսիա. (որ եւ ըստ եբր. քահալ.) ըստ ձայնին՝ արտակոչութիւն. հրաւէր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՔՈՒՐ — (քրոյ, ոց. կամ քրի, ից, եւ աց.) NBH 2 0232 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. καθαρός purus, mundus, immaculus. Յստակ. ջինջ, պարզ. անաղտ. սուրբ. անբիծ. անարատ. ... *Գործ մաքուր ի սրբութիւն: Կտաւս մաքուրս եւ պայծառս: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՔՐԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0233 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c գ.ա. Տեղի կամ ընդունարան մաքրութեան. մաքրիչ. *Ջրոյն կենդանւոյ նորագործն ւազանի մաքրարանդ նիւթ՝ նշան երկրպագրեալ. Նար. խչ.: *Սրբոց սրբարան, մաքրոց մաքրարան. Գանձ.: Եւ որպէս Կայարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԻՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0451 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ἰερόν sacellum, templum. Տեղի նուիրաց, նուիրագործութեան, եւ նուիրակատար քահանայից. սրբարան. տաճար. եկեղեցի. *Յայս նուիրան ընծայեցուսցէ: Զի մի՛ անընտրաբար նուիրանն խայտառակեսցի. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0701 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c, 11c ա. φρικτός, φοβερός tremendus, horrendus, horribilis. Արժանի սարսափելոյ. ահարկու. ահագին. սոսկալի. քստմնելի. սահմակելու. *Զսարսափելի խոնարհութիւնն: Զահաւոր զսարսափելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՐԱՐ — (ի, աւ.) NBH 2 0761 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. ἀγιοποιός, ἀγιαστικός sanctificator, sanctificus. Որ սուրբ առնէ. պատճառ սրբութեան. սրբիչ. մաքրազարդօղ. քաւիչ. նորոգիչ. կենդանարար. շնորհատու. մակդիր՝ սեպհականեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0761 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ἀγίασμα, ἀγιασμός, ἀγιότης, ἀγιωσύνη, ἄνεια, καθαριότης, καθαρισμός, κάθαρσις , ὀσιότης եւն. sanctificatio, sanctimonia, sanctitas, puritas, purificatio, munditia, purgatio եւ ἄγιον,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.