ԱԿԱՄԱՅ

(ի, ից կամ այց.) NBH 1-0021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁκούσιος, ἁβουλήτος involuntarius Ոչ կամեցեալն. անկամաւոր. բռնական. պատահական. չուզելով եղած, կամք չեղած .... *Թողցի նոցա, զի ակամայ է: Վասն մեղաց ... ակամայիցն իւրեանց: Իբրեւ յակամայ կամս. Թուոց. ՟Ժ՟Ե. 25. 26: Ժղ. ՟Ժ. 8: *Յակամայ տգիտութեան մեղաց: Ակամայ անգիտութեամբ գործեաց ... Ակամայ խոստովանութեամբ: Զակամայ սանձիցն բռնադատութիւն: Ընկալարուք զակամայսդ որպէս կամաւոր: Զակամայիցն ընդ կամաւորացն. Ագաթ.: Պիտ. Յհ. իմ. ատ.: Յհ. կթ.: Նար. ՟Խ՟Թ: *Զկամայ եւ զակամայ. Ժմ.: *Ամենայն ինչ՝ որ ակամայ է, ոչ է մեղադրելի: Ակամայիցն բռնադատելոց՝ ոչ է կատարեալ սէր. Սարգ. յկ. ՟Զ: Նար. ՟Ի՟Է: *Վասն ակամայց եւ մեծամեծ ենթադրութեանց: Հասելոց չարեացս՝ կամ յուսացելոցս, կամ պատրաստիցս ակամայց. Փիլ.: մ. ԱԿԱՄԱՅ. ՅԱԿԱՄԱՅ. ՅԱԿԱՄԱՅԻ. ՅԱԿԱՄԱՅՍ. ՅԱԿԱՄԱՅՑ. ԱԿԱՄԱՅ ԿԱՄՕՔ. ՅԱԿԱՄԱՅ ԿԱՄՍ. մ. ἁκουσίως, ἅκως, ἁβουλήτως involuntarie, non sponte, invitus, nolens Ակամայաբար. ակամայութեամբ. չկամելով. ընդդէմ կամաց, առ հարկի. չուզելով, ճորով .... *Հարկանիցէ կամ մեղիցէ ակամայ: Թէ ակամայ ինչ յանցեայ: Եթէ կամաւ զայն առնեմ, եւ եթէ ակամայ. եւ այլն: *Ակամայ մեկնի հոդի ʼի մարմնոյ: Որ կամաւ, եւ որ ակամայ: Յայտնեաց ակամայ: Ակամայ բռնազբօսելով զմեզ: Ոչ ինքն հետեւիւր կրիցն ակամայ՝ որպէս մեք. Ոսկ.: Ագաթ.: Եղիշ.: Շ. թղթ.: *Լինի ʼի գինեաց յակամայ գալ յիրս սխալանաց: Յակամայ զօր գումարէ ... Յակամայ հարկեցաւ դառնալ յետս կոյս: ԶՄարիամ յակամայ Մովսեսի պատժեաց Աստուած: Կամաւ, եւ ոչ յակամայ չարչարի. Պիտ.: Յհ. կթ.: Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. եփես.: *Արարին զիս եպիսկոպոս յակամայի. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ոչ յակամայս պարտաւորեալ. Նար. մծբ.: *Բազո՛ւմս յակամայց ʼի վերայ յարձակեալ (մահն): Յորժամ յակամայցն ինչ ʼի վերայ հասանիցէ. Փիլ.: *Յետ ակամայ կամաւ նաւարկութեանն Նոյի: Ակամայ կամօք մուծանէին: Ակամայ կամօք ʼի մարտ պատրաստեցան. Յհ. կթ.: *Իբրեւ յակամայ կամս (կամ ակամայ իմն). Ժղ. ՟Ժ. 5:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՕԹ — (ոյ, ով, ամօթս, զամօթս.) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. αἱσχύνη, ἑντροπή pudor, verecundia Կիրք ամաչելոյ. (որպէս յաղաչելոյ՝ աղօթք, յարածելոյ՝ արօտ.) շառագունութիւն դիմաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄՔ — (մաց, մօք.) NBH 1 1043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. θέλημα, θέλησις voluntas εὑδοκία placitum, beneplacitum αἴρεσις electio, propositum διάθεσις dispositio, adfectus. սանս. քամա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՕԺԱՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, 8c մ. ἁπροσυναιρέτως, ἁκρίτως praeter electionem et voluntatem, nondelibertate, inconsiderate Առանց յօժարելոյ. առանց ընտրելոյ. ակամայ. անխորհրդաբար. *Ակամայ եւ անյօժարաբար. Կիւրղ. գանձ.: *Ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱՅ — (ի, ից կամ այց.) NBH 1 1041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ἐκών, ἐκούσιος voluntarius, spontaneus. Կամաւոր. կամայական. կամակար. կամօք ու գիտնալով եղած. սանս. քամամ. որպէս եւ աքամա, է ակամայ. *Զամենայն յանցանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 1042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἐκούσιος voluntarius, spontaneus. Ուր գոյ ազատ եւ յօժար կամք գործողին. անձնիշխանական. ազատ. կամայական. յօժարական. ... *Կամաւոր պատարագ, ողջակէզ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿ 3 — ( ) NBH 2 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁνάγκη necessitas. (որ եւ ստէպ թարգմանին ʼի մեզ՝ վիշտ, տագնապ, վտանգ.) Պէտք կարեւոր. կարօտութիւն ստիպօղ. բռնադատութիւն. բուռն կարիք կամ անձկութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՌԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0173 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c ն. Ճառել գրով. արձանագրել. ʼի գիր անցուցանել. եւ Ճոխաբանել ճառօրէն. *Ահա ոչ ըստ կամաց արտասուալից ողբովք ճառագրեմք զբազում հարուածս: Ահա ակամայ ճառագրեմ զբազումս, ո՛րպէս կորեան ոմանք. Եղիշ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԱՆԻՉ — (նչի, չաց.) NBH 2 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ՍՊԱՆԻՉ ՍՊԱՆՈՂ. φονεύς, φονευτής occisor, homicida. Որ սպանանէ զոք. մարդասպան. *Զատոյց զքաղաքս յապաւինութիւն ակամայ սպանչաց: Յապաստան ակամայ սպանչաց. Նախ. օրին.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԱՆՈՂ — (ի, աց.) NBH 2 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. ՍՊԱՆԻՉ ՍՊԱՆՈՂ. φονεύς, φονευτής occisor, homicida. Որ սպանանէ զոք. մարդասպան. *Զատոյց զքաղաքս յապաւինութիւն ակամայ սպանչաց: Յապաստան ակամայ սպանչաց. Նախ. օրին.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.