ՎԵՀԱԳՈՅՆ

(գունի, ից.) NBH 2-0799 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. κρείττων praestantior, melior μέγιστος maximus. Առաւել վեհ. վերագոյն. գերագոյն. մեծագոյն. գերյարգոյ. վսեմագոյն. լաւագոյն. ազնուագոյն. *Վեհագոյնքն իշխեսցեն, եւ վատթարագոյնքն ընդ իշխանութեամբ իցեն: Ծնօղք վեհագոյնք են ծննդոցն, եւ արք իսկ քան զկանայս եւ զմանկունս. եւ իշխանք քան զայն որ ընդ իշխանութեամբ են. Պղատ. օրին.: *Հոգի վեհագոյն է քան զմարմին: Վեհագոյն են՝ վեհագունին (այսինքն հոգւոյ)բարութիւնք. Բրս. հց.: Նիւս. բն.: *Զի՞նչ քան զայս վեհագոյն եւ գերաշխարհիկ խաղաղութիւն. Յհ. իմ. երեւ.: *Ի վեհագունիցդ կոչմանց էր երբեմն զի էի: Պատուեալ աստուածային պատկերին վեհագոյն հարստութեամբ. Նար. ՟Ծ՟Զ. եւ Նար. յովէդ.: *Միշտ ընդ աստուծոյ եղիցին, որ քան զամենայն բարութիւն վեհագոյն է: Որ մեզ անգիտելի են, բայց գիտելի են վեհագունիցն կարգաց. Դիոն. թղթ. եւ Դիոն. երկն.: *Զբնութիւնս մեր ընդ իւր վերյարուցեալ փառօք, վեհից գերագոյն նստյց յաթոռ փառաց. Նար. տաղ.: *Ի վեհից վեհագունէն (յաստուծոյ)՝ վերնականք. Շ. հրեշտ.: *Յարփիահրաշ վեհագունից դասապետն սերովբէից. Տաղ յակոբայ.: *Վեհագոյն սերովբէից. Շար.: *Ամենեցուն քան զքեզ նախագունիցն ճանաչիս վեհագոյն. Խոր. ՟Ա. 1: *Ո՛վ վեհագոյնդ զօրագլխաց մերոց սարգիս. Ճ. ՟Բ.: *Շամբուշ է՝ որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ հակառակութեան վէճ. Պիտ.: *Իբրեւ վեհագունի քան զինքն, եւ հզօր հարազատի. Յհ. կթ.: *Տե՛ս ո՛վ վեհագոյն (պետրոս կաթողիկոս): Ի խնդրոյ վեհագունիդ հրամանաց. Մագ. ՟Ժ՟Ե: Շ. թղթ.: *Իմաստուն խորհուրդ վեհագոյն է քան զձեռս բազումս հզօրաց. Ոսկիփոր.: *Պարտիմք եւ մեք այսմ վեհագոյն բարձրանալ. (իբր մ.) Լմբ. պտրգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Իշխանն գոլ, եւ իշխելն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տէրութիւն կարողութիւն գործ եւ պաշտօնիշխանի, եւ պատիւ եւ սահման իշխանի. թագաւորութիւն. պետութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՕԹԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ձ. ԱՆԱՄՕԹԻՄ որ եւ ԱՆԱՄՕԹԱՆԱԼ. ἁναισχυντέω, ἁπαναισχυντέω impudenter vel inverecunde ago Անամօթ լինել. անամօթի գործ գործել. եւ լրբիլ. յանդգնիլ. աներեսութիւն ընել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԵԿԱՆ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Որ չունի զկարիս կրից. անկիր. անկրական. անախտ. անախտական. ἁπαθής passionis expers *Ի սկզբանէ էր ասէ՝ Բանն, զի զանկարեկանն ուսանիցիս ... Զանկարեկան ծննդեանն մեկնէ: Ասաս. ծնա՞ւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date, 8c մ. ἁσυγκρίτως incomparabiliter Անհամեմատ եւ անբաղդատ օրինակաւ. առանց համեմատութեան. յանչափս. ... *Ամենայն բանի եւ մտաց ʼի նմանութենէ նորա անհամեմատաբար ʼի վայր մնացեալ. Դիոն.: *Անհամեմատաբար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԻՒԹ — (ի, ից եւ ոյ.) NBH 1 0211 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. αὑλός materiei expers, immaterialis Անմասն ʼի նիւթոյ. անմարմին. իմանալի. *Աննիւթք, որպէս աստուած, հրեշտակք, միտք, հոգի. Սահմ. ՟Ժ՟Զ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0289 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՌԱՋԻԿԱՅ προκείμενος, παρών propositus, praesens որ ասի եւ ԱՌԱՋԱԿԱՑ. Առաջի եդեալն. մերձակայ, եւ ներկայ. եւ Ապագայ. այնինչ՝ զոր ունի ոք տեսանել, կամ առնել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏՏԻԿԵՑԻ — (ցւոյ, ւոց.) NBH 1 0336 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա.գ. ἁττικός atticus Բնակիչ ատտիկէ դաւառի յելլադա. աթենացի. *Ատտիկեցիս ըստ վատթարութեան, այլ ոչ ըստ բարեբաստութեան. Նար. ՟Կ՟Ե: *Ատտիկեցի եւ ողբերգական առասպել ասես, ո՛վ վեհագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0372 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c τεχνικώτερος artificiosior, in artis instituto praestantior Առաւել արուեստական. քաջարուեստ. ճարտարարուեստ. *Ափսէք եւ տաշտք, եւ բազմաձեւ արուեստականագոյն նաւակք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c βασιλικός, βασιλικώτατος regius, nimis regius Արքունի. արքայական. թագաւորական. *Զօրէնսն կատարիցէք զարքունականս ըստ գրոց. Յկ. ՟Բ. 8. (իբր երկնաւոր թագաւորի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱԿ — (ի, աւ, աց, օք.) NBH 1 421 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ποτήριον poculum, calix Ըմպանակ. սկահ. սկիհ. ճաշակ. աման ըմպելոյ՝ փոքրիկ, որով առնու ոք զբաժին գինւոյ, եւս եւ ջրոյ. գաւաթ. ... *Բաժակ՝ աման գինւոյ բաժնիչ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.