ՎՍԵՄԱԿԱՆ


ՎՍԵՄԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 2-0831 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 13c ա. ՎՍԵՄԱԿԱՆ կամ ՎՍԱՄԱԿԱՆ. ἰερός sacer, sacerdotalis ἰερότατος augustissimus. Վսեմ. վեհ. վեհական. բարձրապատիւ. գերագոյն. ծայրացեալ. երկնային. սրբազան, քահանայական. *Յաթոռն վսեմական զետեղումն: Սրբոյ եկեղեցւոյ վսեմական սահմանք օրինադրեցին: Յետ վսեմական վերծանութեան սրբոյ աւետարանին. Մաքս. եկեղ.: *Զաստուածայնոյն եւ զվսեմականին բնակութիւն բերելով ʼի վերայ մեր. Պղատ. տիմ.: *Եւ հիւանդութիւն՝ վսեմական գոլով բնութեան (գլխոյ՝) իրաւապէս սրբազան կոչի. անդ: *Քով վսամական եւ վեհագոյն զօրութեամբդ: Անան. եկեղ.: *Իսկ դու ո՛վ վսեմական, եւ սրբազնութեանցն նախապետական: Վսեմական վակասակիրդ: Ի քումմէ մաքրափայլ եւ վսեմական պետութենէդ. Մագ. ստէպ: *Վսեմականի, աստուածասիրի, եւ հոգեւոր տեառն. Յհ. կթ.: *Մեծաւ բարձրութեամբ, վսեմական գովութեամբ: Վսեմական վարուց նախընթաց եւ յառաջաշաւիղ: Պէտք եւ գլխաւորք, նահապետք վսեմականք. Նար.: *Մի՛ մոռանար զընտանեկիցս քո, եւ մի՛ զվսեմական զայս փարախ: Ի վանս վսեմական եւ փառաբնակ ուխտիս: Վսեմական փառազարդութեամբ շնորհազարդեալ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: Ուռպ.: Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀՐԱՇԱՓԱՌ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0135 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c ա. Հրաշալի փառօք. գերահրաշ. մանաւանդ գերափառ, իբրու գեր ʼի վերոյ քան զվարկ կամ զկարծիս, ինչ մի արտաքոյ կարծեաց. սքանչելի եւ հիանալի յոյժ. որպէս յն. բարա՛տօքսօս. παράδοξος …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԵՐՏՈՂ — (ի.) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date կերտող բոլոր եղելոց. արարիչ ամենայն արարոց. *Աստուած ինքնաբուն, վսեմական գոյութիւն, ամենակերտող յոչէից էացելոց. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹՈՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0152 Chronological Sequence: 11c ա. Որ ոչ թորի. որ ծորմամբ չսպառի. անսպառ. անպակասելի. *Վսեմական նիւթ՝ պատարուն տայ անթորելի յիւրմէն: Անթառամելի եւ անթորելի երբէք. Մագ. ՟Թ. ՟Խ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ — ( ) NBH 1 0355 Chronological Sequence: 7c, 10c, 12c ա. ἁξιότιμος honore dignus եւ pretiosus Արժանի պատուոյ. եւ ըստ արժանւոյն պատուեալ. պատուաւոր. արգոյ. յարգի. մեծարոյ. վսեմ. վսեմական. *Բորբոքէ ʼի կագ եւ ʼի կռիւ ընդդէմ արժանապատիւ արանց: Նորին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ — (գիտի, տաց.) NBH 1 0372 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ա.գ. τεχνίτης, τεχνιτεύων artifiex, opifex Գիտակ արուեստի. ճարտարապեստ. վարպետ. ... *Զիշխանս յուդայ, եւ զարուեստագէտս. Երեմ. ՟Ի՟Դ. 1: *Առաւել քան զարուեստագէտսն. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱԳԱՄԵԾԱՐ — ( ) NBH 1 0387 Chronological Sequence: Early classical ա. πανυπέρτατος eminentissimus Գերապատիւ. գերյարգոյ. գերամեծար. վսեմական. *Աւագամեծար տաճար. ՟Գ. Մակ. ՟Ա. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՆՁՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0545 Chronological Sequence: 13c ա. Մեծանձնական. արիական. վսեմական. *Գերանձնական իմն զօրութիւն կատարօնութեան. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՐՓԻ — (փւոյ.) NBH 1 0546 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. ὐπεραιθέριος, ὐπερουράνιος եւն. Գերագոյն քան զարփի, այսինքն քան զեթեր, զերկինս, եւ զարեգակն. գերերկնային. գերափայլ. գերապայծառ. լուսեղէն. երկնաւոր. *Աստուածամայրն ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1050 Chronological Sequence: Unknown date գ. Միութիւն աստուծոյ, կամ աստուածութեան. եւ Անհամեմատն գոլ արարչի ընդ արարծս. *Աստուած ինքնաբուն, վսեմական գոյութիւն. նոյն եզականութիւն՝ երկրպագեալ ʼի բոլոր եղականաց՝ իմանալեաց եւ զգալեաց, ոչ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՒԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0677 Chronological Sequence: 6c, 11c, 15c գ. φαντασία, φάντασμα phantasia, imaginatio Զգայութիւն ներքին, յորում զկայ առնու երեւեալն, կամ նկարեալ յանդիման լինի պատկեր երեւելոց եւ ըոբռնելոց զգայարանօք. ... *Զոր ինչ առնու ի զգայութեանց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.