ՏԱԿԱՒ

(-) NBH 2-0839 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c մ. ἥδη jam. որպէս Տակաւ Տակաւ. հետզհետէ. գամ քան զգամ. այն ինչ. եւ ահա. (որպէս թէ տակով, տակէն, մէկ դիէն, կամաց կամաց, արդէն.) *Յորժամ տակաւ ոտքն նորա կակղանայցեն. Զիջանէր տակաւ, երթայր ջուրն եւ թուլանայր յերկրէ: Ողջակէզքն տակաւ վառեալ բորբոքեալ մաշէին. եւ այլն: *Սկսանի տակաւ նուազել: Անտի ուսեալ տխմարաց՝ տակաւ ʼի պաշտօն առնուին. Եզնիկ.: ՏԱԿԱՒ. ἕτι adhuc. որպէս Տակաւին. դեռեւս. եւս. իսկ անգամ. դեռ. ալ. (լծ. թ. տահա ). *Եւ յայնժամ տակաւ երկիւղ է ʼի խորշակէ: Ոչ էր տակաւ անդ նշանս արարեալ: Այլ նա թանձրագոյն եւս տակաւ կայր եւ մնայր: Եւ տակաւ յերկբայս էր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17. 22. 24. 34: *Ոչ կամին ընդունել ընդ յարկաւ զազգակիցս իւրեանց ʼի ժամանակ ձմերայնոյ՝ գոնէ գիշերի իմիք տակաւ. Վեցօր. ՟Ը: մ. ՏԱԿԱՒ ՏԱԿԱՒ. մ. Տակաւ, ըստ ՟ա. նշ. κατὰ μέρος paulatim ἑκ προκοπῆς ex profectu. Առ սակաւ սակաւ. հետզհետէ. աստիճան քան զաստիճան. գամ քան զգամ. կամաց կամաց, երթալով երթալով. եափ եափ, եավաշ եավաշ, վարարագ. *Ոչ տակաւ տակաւ յաստիճան յասիճանէ փոփոխեալ: Դատէր տակաւ տակաւ: Տակաւ տակաւ ամենայն մարմինն մաշի: Ըստ տակաւ տակաւ մերձենալոյն յաճախէ ʼի նա լոյսն: Մի՛ տակաւ տակաւ ազդեսցես. Կոչ. ՟Ժ՟Ա: Պտմ. աղեքս.: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14: Եւագր. ՟Ի: Եզնիկ.: Նար. ՟Ծ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՏԱԿԱՒԻՆ — ( ) NBH 2 0839 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c մ. ՏԱԿԱՒԻՆ, ՏԱԿԱՒԻՆ ԵՒՍ. ἕτι adhuc, amplius, ultra ἁκμήν etiam nunc եւ ἥδη jam. Տակաւ ըստ բ նշ. Դեռ. դեռ եւս. ցարդ. մինչեւ ցայժմ. եւ Արդէն. ... *Եթէ տակաւին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԻՃԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԱՍՏԻՃԱՆ կամ ԱՇՏԻՃԱն (ʼի ձայնէս ճան՛ իբր արմատ բառիս սանդուղք, եւ աշտ, ոստ. թ. իւսթ իբր բարձր. ʼի վեր.) ἁναβαθμός, βαθμός, κλίμαξ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂՄ — (ոյ.) NBH 2 0248 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 14c ա. (լծ. թ. միւլայիմ, միլայիմ. յն. լտ. մալագօ՛ս, մօլլիս որ են մեղմ, եւ մեղկ). λεπτός tenuis, lenis, placidus, blandus. Կակուղ. նուազ. նիազ. հեզիկ. հանդարտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՇ 2 — ( ) NBH 2 0553 Chronological Sequence: Early classical մ. որպէս ռմկ. Տ. ՅՈՒՇ, ՅՈՒՇԻԿ.(լծ. թ. իւշէնմէք, եավաշ եավաշ ). Անագան. յամր. տակաւ տակաւ. *Զոր ու՛շ (կամ յուշ), պատմել դիւրին է ձեզ. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 473 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁπόλυτος absolutus, ἁναπεπτάμενος patens, expansus, ἁχανής valde hians, non tectus, vastus Բաց եւ արձակ. անփակ. անամփոփ. ընդարձակ. եւ Համարձակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՄ — I. (եկի, եկ, եկայք, եկեալ, գալ.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c չ. ἤκω, ἕρχομαι, βαίνω, πάρειμι Venio, adsum, adeo եւ այլն. Եկաւորել. փոխիլ անտի այսր, ʼի հեռաւոր վայրէ ʼի մօտաւորն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻՋԱՆԻՄ — (զիջայ, ջեալ.) NBH 1 0736 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c ձ. στέλλομαι, καταβιβάζομαι, ἑνδίδομαι եւն. remittor, demittor, decresco, diminuor, cedo Կարի ʼի վայր իջանել. խոնարհիլ (իրօք կամ նմանութեամբ). ցածանալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԿ 2 — ( ) NBH 2 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c Շարք. կապոց. ... *Ճիտակս եւ կամ զտակս ինչ մարգարտոյ. Փարպ.: *Ես աշխարհական եմ բանջարավաճառ. լուծանեմ զտակն, եւ առնեմ երկուս. եւ գնեմ սակաւոյ, եւ վաճառեմ շատի. Վրք. հց. ձ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.