ՏԵՍՈՂՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 2-0869 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ὅψις, ὄρασις visus. Կարողութիւն եւ ներգործութիւն տեսանելոյ. տեսութիւն. *Արարիչն տեսողութիւն. եւ լսողութիւն շնորհաց մեզ: Որ ունի ազատ զհայեցուածս տեսողութեան: Երկար տեսողութիւն, անաչառատես ակն. Սահմ. ՟Ա: Լմբ. սղ.: Նար. ՟Գ: ՏԵՍՈՂՈՒԹԻՒՆ. θεωρία contemplatio ὄραμα visio. եւ προφητεία prophetia. Խորհրդաւոր տեսութիւն, կամ Տեսանողութիւն. մարգարէութիւն. գուշակութիւն. *Զհեռաձգեալ ժամանակաւ տեսողութիւնն յայսմ աւուր կատարեալ. Ածաբ. յար.: *Ըստ յառաջագուշակ տեսողութեան մարգարէին: Յառաջագոյն հրազացուցեր զտեսողութիւն մարգարէիցն. Ագաթ.: Շար.: *Եւ յապագայսն տեսողութին հարամյեցեր աստուածայնապէս: Զոր ետես հռչակաւոր մարգարէն եզեկիէլ ʼի տեսողութեան իւրում. Նար. գանձ հոգ.: Մաշտ.: *Ըստ եսայեայ տեսողութեանն. Թէոդոր. կուս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c Տ. ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆԱԲԱՐ, եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԷՍ. *Յապագայսն տեսողութիւն հրամայեցեր աստուածայնապէս. Նար. գանձ հոգ.: *Սովաւ պատուեմ զիւրաքանչիւր ոք ըստ արժանեաց աստուածայնապէս: Աստուածայնապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՊԱՏԵՀ — (ի, ից.) NBH 1 455 Chronological Sequence: 10c ա. Յոյժ պատեհ. կարի պատշաճ. դիպողագոյն. բարեյարմար. վայելչական. աղէկ յարմար. ... *Եկն եհաս ժամ բարեպատեհ՝ գրել ինձ. Նար. ՟Հ՟Է: *Բարեպատեհ ձայն, կամ տեսողութիւն, պատահմունք, ամք. Նար. ստէպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0626 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. σκόπησις, σκοπή speculatio, contemplatio, σκοπιά specula եւ σκοπός scopus, propositum, intentio, intentum Դիտողութիւն. տեսողութիւն. նկատողութիւն մտաց. հայեցուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0690 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. Երկայն՝ ըստ տեւողութեան ժամանակի, եւ շարունակութեան տեղւոյ, բանից, եւ այլն. ... *Մինչեւ յերկար ժամանակս. Ողբ. ՟Է. 20: *Երկար ամանակաւ պահեն զվատախառնութեանցն բերս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0749 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. Հաւասար տեսութիւն կամ տեսողութիւն. *Որպէս ʼի զգայութիւնս է զուգատեսութիւն տեսանելեաց. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0807 Chronological Sequence: 12c գ. Ոչ բարւոք տեսողութիւն կամ դիտողութիւն. անտեսութիւն. անհոգութիւն. *Հօտին հոգէբարձութեան թերատեսութիւն եւ անփոյթութիւն. Սարկ. քհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՏԵՍԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0861 Chronological Sequence: 8c ա. αὑτοπτικός Որ ինչ բերի առ յայտնի տեսողութիւն, կամ ըմբռնողութիւն անձամբ. *Զինքնատեսականն եւ երեւոյթ իմացականացն ասացելոց (սուրբ գրոց) վարդապետութիւն. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՍՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0906 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁκοή auditus, auditio. որ եւ լսելութիւն. որպէս Լսելն. լսումն. լուր. ունկնդրութիւն. եւ լսելիք. ... *Մակրեա՛ զլսելիսդ ʼի պղծալուր լսողութենէ. Մանդ. ՟Թ: *Ոչ գոյին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԶԱՀԱՅԵԱՑ — (եցի, ցաց.) NBH 2 0080 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Հեզ ʼի հայեցուածս. հեզաբար հայեցօղ. քաղցրահայեաց. *Այր քաղցրահայեաց եւ հեզահայեաց: *Այր քաղցրաբարոյ եւ հեզահայեաց: Հեզահայեաց առ միմեանս. Արծր. ՟Դ. 9. 11: *Տեսիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԳՈՒՇԱԿ — ( ) NBH 2 0333 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա.գ. Յառաջագոյն գուշակօղ եւ գուշակողական. նախագուշակ. եւ Նախագուշակութիւն. *Յառաջագուշակ եղեալ Եսայեայ. Յհ. իմ. ատ.: *Յառաջագուշակ տեսողութիւն, մարգարէութիւն. Ագաթ.: Տէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.