ԱԿԱՆԱՏԵՍ

(ի, աց կամ ից.) NBH 1-0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. αὑτόπτης, ἑπόπτης suis oculis videns, inspector, testis oculatus Ինքնին աչօք իւրովք տեսօղ. ինքնատես. իր աչքովը տեսնօղ .... *Որք ականատեսք եւ սպասաւորք եղեն բանին: Մեզէն եղեալ ականատեսք նորա մեծութեանն: Ականատես եւ ականջալուր արդարն բնակեալ ʼի մէջ նոցա. Ղկ. ՟Ա. 2: ՟Բ. Պետ. ՟Ա. 16: ՟Բ. 8: *Վէմն անուանեալ հաւատոյ եւ զորդիսն որոտման ʼի մերձաւոր ականատեսացն իւրոց. Յհ. իմ. եկեղ.: *Զուարճացեալ լինէի յականատեսն գոլ հաւաստութենէ. Պիտ.: Ուստի ԱԿԱՆԱՏԵՍ ԼԻՆԵԼ. αὑτοπτέω ispe meis ocuis cerno *Քահանայք անմտանան, եւ կանայք ականատես լինին (յարուցելոյն). Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Ինքնին թագաւորն ականատես լինէր իրացն յանդիմանութեան. Եղիշ. ՟Բ: *Որ ʼի բերանոյն լսէր, եւ կերպարանացն ականատես լինէր. Ագաթ.: Իսկ ՟Ա. Յհ. ՟Ա. 1. *Զորմէ լուաքն, որում ականատեսն իսկ եղեաքʼʼ. յն. զոր տեսաք աչօք մերովք: Եւ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17. *Ոչ ձայնիւ միայն վկայեաց զնմանէ, այլ եւ ականատես եղեալʼʼ. յն. այլեւ աչօք: մ. ԱԿԱՆԱՏԵՍ. մ. Իբր՝ ականատես գոլով. աչօք տեսանելով. կամ առ ʼի տեսանել աչօք. ... *Ականատես իսկ փայլեցուցանէ զշնորհացն բարձրութիւն: ԶԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ. Ագաթ.: Պիտ.: ԱԿԱՆԱՏԵՍ. ὁφθαλμοφανής oculis conspicuus Երեւելի ինչ՝ տեսանելի աչօք. ընդ տեսութեամբ ական անկեալ. ակներեւ. աչօք տեսնըւելու .... *Անտեսանելին՝ եղեւ ʼի միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան. Խոսրովիկ.: *Չէ՛ ականջալուր եւ ականատես՝ սիրողացն զԱստուած պատրաստեալ փառքն: Բանիւ լսեցեալն ականատես ասի: Ականատես մեր ունելով զաստուածայնութիւն իւրեանց. Երզն. քեր.: Անյաղթ բարձր.: Լմբ. պտրգ.: *Ականատես ինչ ճշմարտութիւն: Մօտ առ մեզ տո՛ւր, ականատեսի (յն. ակներեւ) տուր զնշանն. Եւս. քր. ՟Ա: Կոչ. ՟Ժ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ ՅԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐՍ. ա. մ. Ականջօք լսօղ՝ եւ լսելով. ʼի լուր ականջաց. ʼի լրոյ. ... *Ոչ զինքենէ ճառէ գոլ ականատես եւ ականջալուր՝ որ ʼի Քրիստոսէ նշանքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՏԵՍ — (ի աց.) NBH 1 0861 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. αὑτόπτης qui suis oculis vidit, oculatus testis Ինքնն տեսօր աչօք իւրովք. ականատես. *Առաջին աշակերտեալք շնորհին՝ ինքնատեսք եւ սպասաւորք բանն լեալք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կա՛մ նոյն է ընդ վերնոյն (=ԱԿԱՆԱՏԵՍ), եւ կամ ընդ ականակերպ. (բառ անստոյգ). *Մեծամեծ իրք՝ որ ʼի բացուստ ականատեսակ երեւին, իբրեւ սակաւիկ ինչ երեւին. Վեցօր. ՟Զ: ԱԿԱՆԱՏԵՍԱԿ (2… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱՄ — (տացի.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c ն. եւ չ. ԱՆՀԱՒԱՏԱՄ ԱՆՀԱՒԱՏԱՆԱՄ որ եւ ԱՆՀԱՒԱՏԵԼ, ԱՆՀԱՒԱՏ ԼԻՆԵԼ. այս ինքն չհաւատալ. թերահաւատել. դժուարիլ ʼի հաւատալ. չհաւտալ. ... ἁπιστέω, διαπιστέω, οὑ πιστεύω non credo …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱՆԱՄ — (տացայ.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c չ. ԱՆՀԱՒԱՏԱՄ ԱՆՀԱՒԱՏԱՆԱՄ որ եւ ԱՆՀԱՒԱՏԵԼ, ԱՆՀԱՒԱՏ ԼԻՆԵԼ. այս ինքն չհաւատալ. թերահաւատել. դժուարիլ ʼի հաւատալ. չհաւտալ. ... ἁπιστέω, διαπιστέω, οὑ πιστεύω non credo,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՔԷՆ — ( ) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c մ.շ. πάντως omnino, prorsus, ἅν, οὗν, μεν utique, equidem, igitur, enim Արդարեւ. ամենայնիւ, անշուշտ. արդեօք. արդ. իսկ. ապա ուրեմն. ստո՛յգ, ʼի հարկէ, հապա .... թող… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. θεότης divinitas Աստուածային գոլն Աստուծոյ. աստուածութիւն. *Առ աստուածայնութեան բնութեան անհասանելի է խորհրդոց մարդկան Աստուած. Պրպմ.: Եւ τὸ θειότατον divinisimum esse… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՋԱՆԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c չ. Երջանիկ լինել. ի բարեբախտ վիճակի գտանիլ. խրախտ լինել. *Երջանկացան ամենեքեան՝ որք արհամարհեն զարհամարհանս. Երեմ. ՟Ժ՟Բ: յն. εὑθύνω , իբր εὑθυμέω *Երջանկացան առաքեալք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՀԱՅԵԱՑ — ( ) NBH 1 0859 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԻՆՔՆԱՀԱՅԵԱՑ կամ ՅԻՆՔՆԱՀԱՅԵԱՑ. որ յինքն միայն հայի եթէ՛ որպէս ինքնահաճ, ինքնահաւան, եւ եթէորպէս հրաժարեալ յաշխարհէ. եւ կամ որպէս Ինքնին ականատես. *կոկոզավիզ յինքնահայեաց ամբարտաւանութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԵՐԵՍ — ( ) NBH 1 0862 Chronological Sequence: 13c Բառ անպէտ. ʼի Հին բռ. դնի որպէս Ինքնատես. ականատես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.