ՏԿԱՐԱԳՈՅՆ

(գունի, ից.) NBH 2-0880 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c ա. ἁσθενέστερος infirmior, imbecillior, fragilior, inferior σαθρότερος putridior. Առաւել կամ յոյժ տկար (յո՛ր եւ է կարգի). անարգագոյն, փո՛ւտ. *Առ փայտն՝ որ քան զնաւափայտն տկարագոյն է, աղաղակէ: Որ թուին անգամք մարմնոյն թէ տկարագոյնք իցեն. Իմ. ՟Ժ՟Դ. 1: ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 22: *Ո՛րչափ տկարագոյն ընդդիմակաց ախոյեանն իցէ, այնչափ աններելիք՝ որ ʼի նմանէ յաղթիցին. Ոսկ. մ. ՟Գ. 24: *Դեռեւս տկարագոյնք էին: Զնոսա տեսանէր տկարագոյնս առ ʼի լուր բանին: Եւ թէ ոչ տարցուք նմա հոգ, եւ՛ս տկարագոյն լինի եւ զազրալի. Ոսկ. յհ.: *Ոչինչ տկարագոյն է սորա անձնիշխանութիւնս քան զնորայն: Տկարագունիցն ծառայելով: Ի կարծեցեալ տկարագունիցն: Զի զի՞նչ տկարագոյն քան զմահ, եւ անարգանաց մահ ... այսոքիկ են կարծեցեալ՝ տգարագոյնքն աստուծոյ: Խոնարհագոյն եւ տկարագոյն կիրքն եւ չարչարանքն. Եզնիկ.: Մանդ.: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Դ: Ճ. ՟Գ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԻԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c ա. ἁδρανέστερος vilior Առաւել կամ յոյժ անարի. տկարագոյն. աղկաղկ. խիստ վախկոտ, անճրկած, տկար. *Առ ոստայնս սարդից, եւ ստուերս եւ երազս, եւ առ անարիագոյնս քան զայսոսիկ վարելով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԺԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0220 Chronological Sequence: 8c ա. ἁτονώτερος invalidior Տկարագոյն. մեղմագոյն. նուազ. *Պտուղք ծառոցն քան զհացին զօրութիւն ʼի ճաշակելն առ ʼի քաջողջութիւն կերողացն անուժագոյնք են. Նիւս. երգ.: (վրիպակ է գրելն անուշագոյն:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕՍՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. λεπτώτερος, λεπτώτατος tenuior, tenuissimus, ἀραιότερος rarior, ἑπαφρότατος levissimus Առաւել կամ կարի անօսր (ըստ ամենայն առման). *Ի թեթեւ նիւթոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԹԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 487 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ἁμβλύτερος, ἁμβλύτατος hebetior, obtusior Կարի բթացեալ. առաւել բութ եւ գուլ: Նմանութեամբ, Տկարագոյն, կամ Որ դժուարաւ ըմբռնէ. *(Ծերոց) ականջք՝ դժուարալուրք, եւ իւրաքանչիւր ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԱՐԹԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0743 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ἰλαρότερος hilarior Առաւել կամ յոյժ զուարթ. *Զուարթագոյն եւ պայծառք երեւէին. Եղիշ. ՟Է: *Կամիմ եւ զպայծառագոյն զուարթագոյնս ʼի գինարբուս զվարսն ասել. Փիլ. տեսական.: *Ումեմն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵԹԵՒԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0804 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c ա. κουφότερος, κουφότατος, ἑλαφρότερος levior, levissimus Առաւել կամ յոյժ թեթեւ, եւ Արագընթաց. *Բռնադատեալ բերիլ թեթեւագունին առ էիցն ծանրագոյնն (հրոյ առ հողն) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻԳԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0844 Chronological Sequence: 6c ա. Տկարագոյն՝ իբրեւ զէդս. թուլագոյն՝ իբրեւ զէդս. թուլագոյն. մեղկագոյն. *Լսելիք հեղգագոյն իմն պէս, եւ իգագոյն քան զտեսանելիս: Լսելիք վասն զի հեղդագոյն եւ ծանր եւ իգագոյն. Կնոջն (խորհուրդ) իգագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՓԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0935 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c, 14c ա.գ. ἑγκοπή impedimentum ἑμπόδιον obex. Արգել. խոչընդակն. խոչընդոտն. խոչ եւ խութ. որպէսխափանիչ, կամ խափանարար. ընդհատիչ. եւ Խափանումն. ընդհատումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՂԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1036 Chronological Sequence: Early classical ա. Տկարագոյն. յետնեալ. *Երագագնաց ընթացք մերոյ գիտութեանս յոյժ կաղագոյն գտանին հասանել կալ ʼի վերայ հաստատեալս բնութեանց. Վեցօր. ՟Ա: *Մի՛ խնդրեր դու զզօրութիւն բանջց՝ որ կաղագոյնք իցեն (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆԱՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. Առաւել կամ յոյժ կնատ. վատթարագոյն. տկարագոյն. *Կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստորութիւն, իւրովին կախաղանելով. Պիտ.: *Քան զմարմնական ցանկութիւնս կնատագոյն. Փիլ. սամփս.: *Քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.