ՏՈՀՄԱԿԻՑ

(կցի, ցաց.) NBH 2-0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c ա. συγγενής cognatus. Համատոհմ. ազգակից. ազգական. հոմացեղ. *Ոչ յերկրէ տոհմակցաց քոց ʼի մարմնոյ եւ յարենէ ազգի քոյ: Որ ազգակից եւ տոհմակից էր մեծի քահանայապետին սահակայ ... Երկու եւս այլովք տոհմակցօք: Եղեր տոհմակից մեր: Տոհմակից թագաւորին. Ագաթ.: Փարպ.: ՃՃ.: *Վերացոյց հան ընդ իւր զմարմինն մեր, զի եղիցի նա բարեխօս տոհմակցաց իւրոց. Եփր. համաբ.: *Զիւր վկայեցեալսն արար ուրախակից, զի տոհմակից մարդիկ լիցին ուրախակից տոհմակցաց իւրեանց վկայիցն. Ագաթ.: *Ի բնէ գազանութիւն առիւծու, որ ոչ ունի հաղորդութիւն ընդ տոհմակցի իւրոյ. Վեցօր. ՟Թ: *Աստուած այնոցն արանց ... որպէս տոհմակցաց իմացականիւն. Դիոն. եկեղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c ա. Սեպհական ազգի եւ ցեղի. ցեղական. հայրենի. իր ազգինը, հօրենական. *Ազգային պատերազմօք լի էր երկիր. Խոսր.: *Անդէն ʼի նմին ազգային գաւառին մոկաց. Նար. խչ.: գ. ԱԶԳԱՅԻՆ գ. Ազգական. մերձաւորս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՏՈՀՄ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 1 456 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ա. εὑγενής nobilis, generosus, εὕπατρις bono, vel nobili patre natus, ta Որ է ʼի բարի եւ յազնիւ տոհմէ. ազնուազարմ. քաջատոհմիկ. մեծ ազգէ. ... *Մօր քաջատոհմի (յն. բարետոհմի՝)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՅԵԿԱՏՈՀՄ — ( ) NBH 1 0593 Chronological Sequence: Early classical ա. Տոհմակից համարեալ միջնորդութեամբ նոյն դայեկի. դայեկասնունդ. *Վասն դայեկատոհմ միասնունդ սիրոյն. ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 18 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԶԱՐՄ — (ի, ից.) NBH 2 0014 Chronological Sequence: 10c ա. Որ է ʼի նմին զարմէ. տոհմակից. ազգակից. *Ի դասուց համազարմ նմանացեղիցս. Նար. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՏՈՀՄ — (ի, ից.) NBH 2 0022 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. ὀμόφυλος ejusdem gentis, generis, tribulis, cognatus Տոհմակից. ազգակից. համազգի. համասեր. համասեռ. *Յաղագս սորա եւ համատոհմիցն. Խոր. ՟Բ. 64: *Համատոհմից արշակունւոյ. Շ. խոստ.: *Աղաղակէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՄԱՏՈՀՄ — ( ) NBH 2 0119 Chronological Sequence: 10c Տ. ՏՈՀՄԱԿԻՑ. *Սանեսանայ թագաւորին մասքութաց՝ հոմատոհմին արշակունեաց. Կաղանկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱԶԱՒԱԿ — ( ) NBH 2 0256 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. Մերձաւոր ըստ զաւակի, այսինքն սերնդեամբ, զարմիւ. մերձաւոր արեան. ազգակից. տոհմակից. *Որպէս քերթողքն ասեն, մերձազաւակք եւ մօտասէրք են եւ նոյնասերմանք աստուածոց՝ իշխանք. Փիլ. ել. ՟Բ. 6: յորմէ եւ Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. γενικός gentilitius. Տոհմային. ազգային. ցեղական. առունին. *Յոլովք եւ մեծամեծք լինին կռիւք յաղագս ʼի տոհմոն պատուոց. քանզի տոհմական պատերազմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c ա. ἑμφύλιος tribulis, intestinus, civilis. Տոհմական. ազգային. ցեղական. *Ամպարհաւաճութիւն եւ բազում այլոց չարեաց գործա՛կ է, որք են սկզմունք օտարականաց եւ տոհմային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: 13c ա. Տոհմային. տոհմակից. մերձաւոր. *Բարետոհմութիւն ազգի, ստացուածոց փարթամութիւն, եւ տոհմաւոր սիրելիք. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.