ՏՈՒՆԿ

(տնկոյ կամ կի, կոց.) NBH 2-0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c գ. φυτόν, φυτία . (լծ. թ. ֆիտան ). planta, plantatio. իտ. pianta. գրի եւ ՏՈՒՆԳ (արմատ Տնկել բային. որպէս եւ թ. տիգ, է տնկեա , եւ որպէս զտէդ ուղղորդ, կանգուն. եւ տիգմէք տնկել.) Ծառ, թուփ, բոյս՝ ուղղաբերձ հարստեալ յերկիր. ... *ՆՆջեաց ը տնկոյն: Զգետս նորա ած շուրջ զտնկովք իւրովք: Հանդերձ բուսով տնկոյ նոր: Տնկեաց տունկ առ ջրհորովն: Ամենայն տունկ զոր ոչ տնկեաց հայր իմ երկնաւոր, խլեսցի: տունկ տեառն ʼի փառս: Տունկ անհաւատ, եւ սերմն անհաւատ: Կանգնեցից նոցա տունկ խաղաղութեան: Տունկք մրգաբերք. եւ այլն: *Բուսոց եւ տնկոց: Տիրական տնկոյն: Երփնազարդ հոգւոցն տունկք: Տունկք շնչաբոյսք անուանին սննդականաւն եւ աճեցմամբն: Զարքունիսն մատաղատունկ տկնովք զարդարեաց. Յճխ. ՟Է: եւ Ժմ.: Նար. կուս.: Շ. տաղ յար. եւ բարձր: Եւս. քր. ՟Ա: *Կենաց տնկին. Յիսուս որդի.: Շար.: *Յերկար ժամանակ ʼի տնկոջ եւ յայգոջ եւ ʼի դրախտի կայցեն Մխ. առակ.: ՏՈՒՆԿ. որպէս Տնկումն. *Եդից զլամբին (յաւերակ) ... ʼի տունկ այգւոց: Սերմանք եւ հունձք եւ տունկք այգեաց: Միք. ՟Ա. 6: ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 29:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԱՆՐԱՏՈՒՆԿ — ( ) NBH 2 0208 Chronological Sequence: Early classical ՄԱՆՐԱՏՈՒՆԿ ՏՈՒՆԿ. (յն. մի բառ. φυτός . ռմկ. ֆիտան.) այսին Մանր բոյս. բողբոջ տնկելի. բարունակ. շառաւիղ. *Առ (այսինքն էառ) ʼի սերմանէ երկրին, եւ ցանեաց ընդ երեսս դաշտին տունկ մանրատունկ. Եզեկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԱՏՈՒՆԿ — (տնկոյ, ոց.) NBH 2 0222 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ.ա. Մարդկեղէն տունկ. մարդ որպէս տունկ բուսեալ. եւ Մարդկեղէն. բանաւոր. *Մարդատունկս յաւուրս պահոց բերելով պտուղ կենաց. Եփր. պհ.: *Մարդատունկքն կարող են զիւրաքանչիւր կամս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԻՆԵՄ — ( ) NBH 2 0614 Chronological Sequence: Unknown date ն. իսկ կ. իբր ձ. ἑγκετρίζω, ομαι insero, or. որպէս թէ Պատկանել զտունկ առ տունկ. այն է պատուաստել. պատկինել, պատրուսել. ... *Տունկ տնկելոց ես այսու հետեւ (ʼի) հոգեւոր դրախտի անդ ʼի վայրի ձիթենւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՐԵԿ — ( ) NBH 2 0730 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c ա. ՍՈՐԵԿ կամ ՍՈՐԷԿ, կամ ՍՈՎՐԷՔ. Բառ եբր. սօրեգ. յորմէ եւ յն. լտ. σωρήκ sorec, sorech. Մակդիր որթոյ խաղողոյ՝ իբր Ազնիւ, պատուական, ընտիր. *Տնկեցի որթ սորէկ. Ես. ՟Է. 2: *Որթ սովրէք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0885 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c, 13c ն. φυτεύω planto, complanto, novello, semino. գրի եւ ՏՆԳԵԼ. տունկ արկանել ʼի հող. արմատացուցանել. տնկովք զարդարել. սերմանել. ցանել. ... *Տնկեաց աստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՏՏԱՐԱ — ( ) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 13c գ. Բառ եբր. որ եւ արաբ. ամաճ Նպատակ. նշաւակ. նշան. որպէս եւ մեկնի ʼի Հին բռ.: եւ ՟Ա. Թագ. ՟Ի. 20. յն. ἁματταρά ըստ լտ. signum *Ամատտարայն կամ տունկ է, կամ տեղի (իմա՛ կարգեալ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ծայրագոյն բարի, մի միայն բարի քան զամենայն ինչ. (սեպհականեալ Աստուծոյ եւ աստուածայնոց.) βέλτιστος optimus ... *Ամենաբարի թագաւոր. Պիտ.: *Ոչ յաստուածուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. Որոյ չկայցէ արդ, այս ինքն զարդ կամ յօրինուած. անյարդար. անշուք. անհարթ. անհեթեթ. անձեւ. տձեւ. անզարդ, տգեղ, անշնորհք. ... ἁσχήμων figura carens, deformis, turpis *Հարկ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՄԱՏ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c ա. Որ չունի արմատս. ... ἅριζος radice carens *Անարմատ եղէց յերկրի. Յոբ. ԼԱ. 8: *Մի՛ վէմ ապառաժացեալ՝ անարմատ ցուցանիցէ զբարեպաշտ բանին զօրութիւն. Նիւս. թէոդոր.: *Նա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՌ — ( ) NBH 2 1043 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ուր չկայցէ ծառ կամ տունկ երեւելի եւ պտղաբեր. *Յանծառ յանպտուղ յանփոխ անապատի բնակելով յովհաննէս. Բաբիղ. յհ. մկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.