ՏՈՒՏՆ

(տըտան.) NBH 2-0892 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. ՏՈՒՏՆ եւ ՏՏՈՒՆ, տըտնոյ. κέρκος, οὑρά cauda πτερόν, πτερύγιον ala, pinna, pinnula եւ κράσπεδον fimbria, angulus ἁρχή initium, terminus, summa, summitas. Վերջք, սպառուած, ծայր երկայնեալ ʼի յետին մասունս իրաց եւ կենդանեաց: Որպէս Ագի. ձետ. վերջ. թեւ. ... *Տուտն նորա քարշէր զերրորդ մասն աստեղաց: Զգեա՛ զձեռն, եւ բուռն հար զտտանէ նորա: Ոչ բարձցեն թեփ մի ʼի տտնոյ նորա. եւ այլն: Ի տտունն (ձկան) ոտք իբրեւ զմարդոյ: Իբրեւ զձկանց տտունս: Սիրամարգն զտտունն բոլորակաբար շուրջ կացուցանէ զոսկէճաճանչն: Զծերութեանն՝ օձ ʼի բաց մերկանայ զխորխն ʼի գագաթանէ գլխոյն մինչ ʼի տտունն: Իժն զտտուն յոյժ շաչմամբ գնդաձեւ քարշելով. Եւս. քր. ՟Ա: Առ որս. ՟Է: Փիլ. լին. ՟Ա. 33. եւ լիւս: *Ի ծագ տտնոյն (օձի) զձեռն իւր կթարկառեալ. Սարկ. լուս.: *Ընդէ՞ր զսուտ մարգարէն տտուն կոչիցէ նոցա. Ոսկ. ես.: *Զգլուխն ասէ, եւ զտտունն (լս. ագի), որ է վերջն: Իբրեւ օձի եւ զտտունն եհատ: Զգլուխն ջախջախեաց զարմատն ամենայն չարեաց, եւ զտտունն եւս. Գէ. ես.: Որպէս Դրօշակ հանդերձի. քղանցք. ծոպք. ծար. ուճ, փէշ, սալագ. *Ի տըտունս հանդերձից իւրեանց: Ի վերայ ծոպից տտնոցն: Բուռն եհար զտտնոյ կրկնոցի: Եհատ զտտուն լօդկին: Ի վերայ չորեցունց տտնոց հանդերձից քոց: Զչորեցունց տըտնոց կապեալ անօթ ինչ իբրեւ կտաւոյ մեծի, եւ այլն: Իսկ Նիւս. երգ. *Զչորից տտնանցնʼʼ: ՏՈՒՏՆ (2-1059) *կալեալ զմի տուտն փայտին ... կալաւ զտտանէ փայտին, զի երկայնասցի. Ոսկիփոր. (որպէս ռմկ. ճոթ. ուճ):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԳԻ — (ագւոյ, գեաւ կամ գւով.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 11c գ. οὑρά cauda Թաւ եւ երկայն մասն չորքոտանեաց՝ կախեալ զգաւակէն ʼի ծածկել զյետոյս, եւ ʼի վանել զճանճս. որ եւ Ձետ. պոչ. գույրուգ. *Բուռն հարկանէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆՋԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱԿԱՆՋԱՄՈՒՏ որ եւ ՈՒՆԿՆԱՄՈՒՏ. Ճճի՝ որոյ տուտն է երկճղի որպէս ձեւիչ, յորմէ զգուշալի՝ զի մի՛ մտցէ յականջս ուրուք. անկաճմտուք. ... *Ականջամուտ, եւ այլ՝ որ ոչ արիւնաւոր զեռունք են. Կանոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԳԱԹՆ — (թան, թունք, թանց.) NBH 1 0519 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. κορυφή vertex Վերին ծագ գլխոյ մարդոյն, եւ այլոց կենդանեաց. գագաթ. դէքէ, չէքեատ. *Ի վերայ գագաթան փառաւորելոյն ʼի մէջ եղբարց. Օրին. ՟Լ՟Գ. 16 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՄԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. κέκρος cauda. պ. տիւմ, տիւմլէ. Տուտն ոչխարհի լայն եւ գէր. ոչխրին պոչը. *Առցես ի խոյէ անտի զճարպն եւ զդմակն. Ել. ՟Ի՟Թ. 22: *Շարժէին դմակք նոցա. Մխ. առակ. ՟Ձ՟Բ: *Դմակ, եւ դմակեղʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԱՊ — ( ) NBH 1 0712 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Բառ արաբ. զէնէպ. այսինքն Տուտն. ձետ. ագի. ուստի զէնէպի թիննին, վիշապատուտն, անուն աստեղ. *Վիշապն՝ որ ասեն զամենայն երկինս բոլորեալ է. զորոյ զտուտն եւ զգլուխն ռաստ եւ զանապ կոչեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՃԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 1137 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. κολοβόκερκος cauda mutilatus. (Արմատն է կրճ. որպէս յն. գէրգօ՛ս. ձետ, պոչ.) Ոյր հատեալ է ձետն, ագին, տուտն. եւս եւ Թլփատեալ. պոչը կտրած. *զարջառ եւ ոչխար՝ զակընջատ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՏ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. κέρκος, οὑρά cauda. իբր Ցյետ. յետոյ. լծ. եւ լտ. գա՛ւտա, գո՛տա ). Տուտն. ագի. դմակ. պոչ. ... *Որ բուռն հարկանիցէ զշան ձետոյ. Առակ. ՟Ի՟Զ. 17: *Շունս՝ որոց ձեռքն իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՊՈՊ — (ոյ.) NBH 2 0369 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. (լծ. յն. է՛բօփս.) ἕποψ լտ. ո՛ւբուբա. upupa. պ. պուհէ. իտ. upuga, bubbula. Թռչուն ʼի չափ տատրակի՝ մոխրագոյն թուխ, խայտ ʼի թեւս եւ ʼի տուտն, եւ կատարքն փետրալից խայտաճամուկ, յուզակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԵՏՏՈՒՆ — ( ) NBH 2 0520 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c ա. որ եւ ՈՍԿԵՏՈՒՏ. Որոյ տտունն կամ տուտն է ոսկեղէն. ոսկեհուռն վերջաւորօք. ... *Զոսկեճամուկն, եւ զոսկէտտունն. Ես. ՟Գ. 23. (յն. ըստ իմաստից): *Կամ թագուհի՝ յոյժ գեղաւոր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՈՉ — (ոյ.) NBH 2 0659 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. (առաւել ռմկ.) Ձետ. ագի. տուտն. ... *Կճղակն եւ պոչն որպէս զեղին. Հ. սեպտ. ՟Ի՟Դ.: ՊՈՉ, որպէս թլփատ, ադամն որ թլփատի. անթլփատութիւն. *Զոչսն հրամայէ թլպատել: Մորթ պոչոյն: մարմին պոչոյ. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.