ՓՈՒՏ

(փտոյ, եւ ի, ից.) NBH 2-0959 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. σηπεδών putredo. Փտութիւն նեխութիւն. մասն փտեալ. (լծ. լտ. փիւդրէտօ. յն. դիփէ՛տօն.) փտտածը, փտտած կտորը. ... *Ի խորոց կտրեցից զվէրն զվէրն, եւ ապրեցուցից զձեզ ʼի փըտոյն: Զփուտն հանցէք: Մաշէ զվէրսն, ուտէ զփուտն: Երկաթ գործւոյն զփուտն եւ զթարախն արգելու: Հատանիցէք զթարախ վերին, որ զփուտ գործէ ʼի ներքս: Այրումն իջանէր, եւ ջերմն ցածեաւ, եւ փուտն խարեցաւ. Ոսկ. մտթ. Ոսկ. ղկ. Ոսկ. յհ. Ոսկ. փիլիպ.: *Իբրեւ զթարախ եւ զփուտ ʼի երեւեալ: Եթէ ոք կոչէ զնոսա (զհերետիկոսս) փուտեկեղեցեացն քրիստսի, ոչինչ մեղանչէ. Բրս. հց.: Վեցօր. ՟Բ: *Կէսքն զփուտն հարկանեն, եւ կէսքն զմիսն ածեն. Կիւրղ. ղեւտ.: *Փուտ ինչ իցէ ʼի ներքս: Յոգիսն իցէ փուտն. Ոսկ. ՟բ. տիմ.: *Ածէ այնուհետեւ ʼի վերայ զխոր վիրին հատածն, զի զփուտն հարկանիցէ: Բժշկեալ ինչ յորժամ ոչ դրամանեսցի, փուտն ʼի ներքս գործէ. Ոսկ. ես.: *Յորժամ տեսանիցէ ʼի մարմինն փուտ, երկաթ ʼի գործ արկանէ, եւ զփուտն ʼի զատ հատանէ: Յապականեալ մարմնոյ զփուտն հատանել ընկենուլ պարտ է: Անտի ծնանին ամենայն ցաւք, ʼի ցաւոցն փուտ գործին. Սեբեր. ՟Է: Ոսկ. եւ Գէ. ես.: Լմբ. պտրգ.: ա. ՓՈՒՏ. ա. σηπτός, σαπρός putridus, putris, putidus. Փտեալ. հնացեալ. ցեցակեր. նեխեալ ապականեալ. յոռի. անպիտան. փտած. ... (լծ. լտ. փուդրիս եւն.). *Համարի զերկաթ յարդ, եւ զպղինձ իբրեւ զփայտ փուտ. Յոբ. ՟Խ. 18: *Փայտ փուտ ո՛չ չար եւ ո՛չ բարի ումեք կարէ առնել. Պիտառ.: *Փուտք եւ պատառեալ տիկք: Զփուտն եւ զանբժշկելին ʼի բաց հանցէ: Ապականացու եւ փուտ բնութիւնք են՝ որ յերկրի աստ են: Փուտ կառք է ամբարտաւանութիւն, եւ որ ելանէ ʼի վերայ՝ յանկարծակի խորտակի ʼի վայր. Առ որս. ՟Դ: Գէ. ես.: Վրդն. ծն.: Վրք. հց. ՟Ժ. ձ: Իսկ իբր գ. եւ ա. անխտիր ասի. *Բժիշկ յայնժամ բուժէ զմարմինս, յորժամ զփուտսն հանիցէ: Ապա լիցի խոր խաղաղութիւն ʼի բաժանեալ փտից անհաւատիցն. Երզն. մտթ.: ՓՈՒՏ. որպէս ռմկ. փուճ. եւ փիճ, Անհարազատ. νόθος adulterinus. *Բազմածնունդ բազմութիւն ամպարշտաց անպիտան լիցի, եւ ʼի փուտ շառաւեղաց մի՛ տայցէ արմատս ʼի խոր. Իմ. ՟Դ. 3: *Որք թէպէտ ժամանակօք եւ ծննդովք բազմանան, փուտք են եւ զաղփաղփունք. Նախ. իմ. (որ հայրին եւ ʼի ՟Ա նշ.): Կամ որպէս Փուղձ. *Առնեն կարծրագոյն (կաւ) զլոյծն, եւ երեւի հաստ փուտն. Սեբեր. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՒԱՂ — (ի, աց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: 5c, 6c ա. Աղամող եւ աղարտեալ. այլայլեալ. խանգարեալ. աղկաղկ. տկար. փուտ. խարխուլ. աւրած, անպիտան, փտտած, վատուժ. ... σαθρός imbecillus, imbecillis *Բնութեամբ ամենայն բան աղաւա՛ղ եւ դիւրաշարժ. Առ որս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՇԱՐԱՒ — ( ) NBH 1 413 Chronological Sequence: 14c ա. Ուր իցէ չարաւ բազում. թարախեալ եւ փուտ. *Բազմաչարաւ զազրացեալ ոսկերք. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՐԲՈՍ — (ի, կամ ոյ.) NBH 1 507 Chronological Sequence: 12c, 13c, 14c գ. (լծ. ընդ բոր, բոյս, եւ բորբոք). εὕρως mucor, situs, caries Գունագոյն աղուամազ եռացեալ ʼի հին հացս, եւ ʼի փտեալ պտուղս, ʼի խիւս ալերոյ, եւ յայլ փուտ իրս խոնաւուտս, ʼի քարինս, եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0633 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c ա. εὑκίνητος mobilis, agilis, pronus, expeditus Որ դիւրաւ շարժի, բերի, փոփոխի. շարժուն. *Նուրբ, դիւրաշարժ. Իմ. ՟Է. 22: *Գունդք (գնտակք) դիւրաշարժք են. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՂԾՈՒՑԱՆԵՄ — (ծուցի.) NBH 1 0730 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԶԵՂԾԱՆԵԼ. *Իբրեւ զնենգաւոր եւ զկասկածոտ՝ առեալ մեկուսի զմարդն՝ զեղծուցանէրʼʼ. իբր խաբել. խելքէ հանել. Եզնիկ.: *Այնչափ զինուք վառեալ կինն (Յոբայ) կամէր զեղծուցանելʼʼ. յն. բախել, խախտել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻՆՉ — ( ) NBH 1 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԶԻ՞ՆՉ τίς; τί; quis, quae, quid? Անուն հարցական, կամ իբր հարցական, զի՛նչ, զի՛նչ ինչ: Առընթեր ներգործական բայից է որպէս հայցական բառիս Ի՞նչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆԳԱՀԱՐ — ( ) NBH 1 0831 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 11c, 12c ա. հարեալ ապականեալ ʼի ժանգոյ. ժանգակեր. ժանկռոտած. ... *Արծաթ ձեր եւ ոսկի ժանգահար. եւ ժանգ նոցա լիցի ձեզ ʼի վկայութիւն. Յկ. ՟Է. 3. յն. բայիւ, κατιόομαι rubigine consumor… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԽՈՒՏ — ( ) NBH 1 0911 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c ա. σαθρός, σαθρότατος, σαθροσθείς putidus, putris, fragilis Քակտելի դիւրաւ. խարխուլ. զաղփաղփուն. անհաստատ. փուտ. ... *Եւ մի՛ արմատ եւ հիմն խախուտ հաստատեսցի. Իմ. ՟Դ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՂԽԱՅԹ — (ի, ից.) NBH 1 0947 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. ԽՂԽԱՅԹ կամ ԽԽԱՅԹ. Խիղ՝ այսինքն գարշ եւ փուտ հիւթ (որպէս խլինք) խայթուածոյ. Փտութիւն վիրաց. չարաւ. Երր. նիւթ ծորեալ ուստի՛ եւ է. իրին. *Ողբալ ուսուսցէ զխղխայթս մերձաւոր հարուածոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՂԿՂԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1103 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. σηκύβαλον stercus, fimus. Աւելորդն բնութեան ʼի դուրս քամեալ ընդ երաստանն. աղբ. ապաւառ. անարգ եւ անպէտ, հին եւ փուտ իրք. ... *Յամենայնէ զրկեցայ, եւ համարիմ կղկղանս. Փիլիպ. ՟Գ. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.