ՔԱՌԱՄԱՆԵԱԿ

(եկի աց.) NBH 2-0992 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 13c - Տ. ՔԱՅՌ, եւ ՔԱՅՌԱՄԱՆԵԱԿ. κάθεμα, ἕνθεμα, καθόρμιον torques, monile եւ այլն. *Եդի քառամանեակ ʼի պարանոց քո: Միով քառամանեկաւ պարանոցի քոյ: Դնէր գինդս, եւ արկանէր քառամանեակաս իւր. Եզեկ. ՟Ժ՟Զ. 11: Երգ. ՟Դ. 9: Ովս. ՟Բ. 13: *Քառամանեակ ասէ զհնազանդութիւնն աւետարանին. քառամանեակ՝ զարդ պարանոցին. Նիւս. երգ.: *Քառամանեակն գեղեցկին լանջաց. Նար. մծբ. եւ Նար. խչ. Նար. առակ. Նար. երգ.: Այլ ʼի Նար. կուս. ասի եւ *Քառեակ մանեկաւʼʼ: Եւ ի Լծ. նար. գրի. *Ընդ քառս պերճութեան լանջացն, զքառամանեակն ասէ, որ լինի ʼի վզանոցն՝ չորեքկուսի աղիւսանման՝ արծաթ կամոսկիʼʼ: Իսկ ʼի Հ. կիլիկ. *Քառամանեակ երկաթի արկի ʼի պարանոցն (սրբոյն բաբելայ ծերոյն)ʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԱՆԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 2 0203 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. յն. եւս մանիա՛գիս, մանի՛աքս. վր. մանիակի. (ʼի հյ. եւ ʼի յն. ստուգաբանի, ման եկեալ, ոլորեալ.) μανιάκης torques κλοιός collare եւն. Բոլորաձեւ զարդ արկեալ զպարանոցաւն որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՍԱԿԱԿԱԼ — ( ) NBH 2 0662 Chronological Sequence: Early classical գ. Զարդ գլխոյ՝ որ ʼի վեր ունի զպսակն, խոյր, ապարօշ, շինգղ, եւ այլն. *Զմեհեւանդս, եւ զպսակակալս եւ զծիրանիս, եւ որ ինչ ʼի թագաւորսն մագիամուʼʼ. յն. περιβόλιον . շրջարկու. Դատ. ՟Ը. 26:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՅՌ — (ի, ից.) NBH 2 0977 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. κλιδών monile. որ եւ ՔԱՌԱՄԱՆԵԱԿ. Զարդ կանաց մարգարտայեռ եւ ականակապ զպարանոցաւ յառաջոյ. ... տե՛ս եւ ՔՕՂԷՔ եւ ՄԵՀԵՒԱՆԴ. *Արկանէր ապարանջանս ʼի ձեռս իւր, եւ արկանէր քայռս յականց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՅՌԱՄԱՆԵԱԿ — (նեկի.) NBH 2 0977 Chronological Sequence: 8c գ. Նոյն ընդ վ. (=ՔԱՅՌ) *Զառաջնորդականին իմոյ կախեալ զպարանոցէ զոսկետեսակ քայռամանեկին զգեղեցկութիւն. Յհ. իմ. ատ.: Այլ առաւել գրի Քառամանեակ, զոր տեսցես ʼի կարգին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՌԵՄԵՆԱԿ — ( ) NBH 2 1002 Chronological Sequence: Early classical Տ. ՔԱՌԱՄԱՆԵԱԿ. *Կարի քաջ գայ զղարդու, զապարանջանօք, զքեռեմենակօք. Ոսկ. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.