ԱԿՆԱՐԿԵՄ

(եցի.) NBH 1-0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c չ. νεύω, ἑννεύω, κατανεύω innuo, annuo nutu significare Նշանացի ազդել աչօք. նշանակել աչօք զկամս կամ զխնդիր իւր. իշմար ընել .... *Ակնարկէ ակամբ: Ակնարկէին որսակցացն: Ակնարկէ նմա սիմովն: Յակնարկել նմա դատաւորին խօսել. եւ այլն: *Ակնարկէր առ Յովհաննէս. Շար.: *Հային ʼի կամս ակնարկելոյ արարչին իւրեանց: Ակնարկելովն արար զամենայն արարածս: Ակնարկելով արարչին ընկալան զզարդ: Ակնարկեա՛ միշտ զօրեղ՝ փախնուլ չարութեանցս որ յիս. Եղիշ. ՟Բ: Ագաթ.: Պիտ.: Նար. ՟Հ՟Ը: Հայել. նայել. ուղղել զաչս. ակն ածել. հայեցիւք յայտնել զկիրս կամ զկարեկցութիւն. ... *Արտեւանունք ոք արդար ակնարկեսցեն. Առակ. ՟Դ. 25: *Առ քեզ ակնարկեմ: Ի բացուստ սարսելով նմին ակնարկեաց. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.: *Եթէ ուժգինս ակնարկես, սուզանիմ: Ակնարկելով քո ʼի յաղերս բանիս: Ակնարկեա՛ ʼի բեկութիւնս: Ի կործանեալս յիս ակնարկեսցես: Առ պարտաւոր գերիս ողջամիտ կամօք ակնարկեն. Նար.: *Յակնարկել քո յարարածս՝ յիշեա՛ եւ զիս. Ժմ.: Իբր ակնածել. պատկառիլ. խպնիլ. ... *Ոչ մարգարէիցն լուան, եւ ոչ յարդարոցն ակնարկեցին: Յորժամ տեսանես զաղքատն, ակնարկեա՛ ʼի նմանէ իբրեւ ʼի սեղանոյ Քրիստոսի. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Թ: Ոսկ. ՟ա. կոր.: *ԶԱստուած ոչ ակնարկեցին զրպարտել. Վեցօր. ՟Թ: ն. ԱԿՆԱՐԿԵՄ. ն. Նկատել. նշմարել. տեսանել. տեսնել .... *Զոր նոքա թեւասքօղելով ակնարկեն. Նար. կուս.: *Տռփամ ակնարկել զդէմսդ ... Ակնարկեալ զկերպարանեալ զինուորն ընդ թագաւորին յաթոռն: Զաներեւոյթսն՝ հաւատոյ իմացմամբ ակնարկեն ... Նախատեն արք չարք զարդարս, յորժամ ինչ բիծ եւ արատ ʼի նոսին ակնարկեն. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. առակ.: Նշանակել. յայտ առնել. իմացնել, նշմար տալ .... *Զնորոգումն տիեզերաց ակնարկէ. Ագաթ.: *Ակնարկեաց զերկրորդ գալուստն. Մամբր.: *Զճշմարտութիւն աշխատասիրութեանս մերոյ ակնարկէ: Այսպիսի իմն ակնարկէ վարդապետութիւն հոգւոյն: Եւ Եսայի ճշմարտապէս զսոյն ակնարկէ. Խոր. ՟Ա. 18. 31: Նար. ՟Ղ՟Գ: *Երկնիւք զհրեշտակսն ակնարկէ. Լմբ. սղ.: *Զայնպիսի յանցաւորացն ակնարկէ: Զառաքելոցն ակնարկես ... Զկատարածէ աշխարհիս ակնարկէ: Ակնարկեաց եւ վասն կենդանարար Աւետարանին իւրոյ. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Դ: Գէ. ես.: Ագաթ.: *Ոչ տեսլեամբ քնոյ, կամ երազոց ակնարկելով. Վեցօր. ՟Զ: կր. Հայեցուցանել, յարմարել: կր. Հայիլ, ուղղիլ, այս ինքն վերածիլ. *Առակս վերջին՝ առ իս ակնարկէ զդիպուածոյն չար պատահմունս: Ի բամբասանաց՝ որ ʼի վէսս ոմանս ակնարկի: Ըստ մարգարէին ձայնի՝ որ ʼի քեզ Յիսուս ակնարկի. Նար. կ. ՟Ծ. ՟Հ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.