ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. προσδοκία expectatio, exspectatio Ակնկալելն. ակն ունելն. յոյս. վստահութիւն. եւ սպասեալ բարիքն կամ բարերարն. ... *Նա է ակնկալութիւն հեթանոսաց: Մինչդեռ ʼի ներքս է, սակաւ ինչ է ակնկալութիւն: Յամենայն ակնկալութենէ ժողովրդեան հրէից: Ակնկալութիւն արարածոց յայտնութեան Որդւոյն Աստուծոյ սպասէ: Ըստ ակնկալութեան եւ յուսոյն իմոյ. եւ այլն: *Ակնկալութիւն յարութեան. Ագաթ.: *Ակնկալութիւն կենաց: Եղիշ. ՟Ա: *Ի զուր ակնկալութիւն կապեալ կան: Ի բարւոք ակնկալութենէ վրիպեցուսցէ, եւ ʼի սնոտի յոյս կապեսցէ. Եզնիկ.: *Ակնկալութեանն ոչ հանդիպեալ. Յհ. կթ.: *Վստահապէս ակնկալութեամբ: Չէիցն ակնկալութեամբ՝ չեկաց յոր ինչ էրն: Արդեօք մոռասցի՞ս զբարերարելդ՝ ակնկալութիւն: Ակնկալութիւն հաւաստի: Ամենից ակնկալութիւն. Նար.: Մնալն չարեաց ինչ. երկիւղ. կասկած. վախ. ... *Ոչ ինչ յիշէին զնեղութիւնսն՝ որ անցեալ էր ընդ նոսա, եւ կամ որ այլ եւս ակնկալութիւն էր գալ ʼի վերայ: Զաշխարհի՞ս եկեալ աղէտս, թէ զապագայիցն ակնկալութիւն (լացից) ... Աստուածպաշտութիւն մոռացեալ, եւ ակնկալութիւն գեհենի: Ակնկալութիւն սատակման: Ակնկալութեամբ թշուառութեանցն. Եղիշ.: Խոր.: Նար.: Լմբ. սղ.: Դիտումն. նպատակ. որպէս σκοπός scopus ... *Զնոյն ակնկալութիւն բարեպաշտութեան յանձն առեալ. Բրս. հց. ՟Ը: Ակնածութիւն՝ ըստ որում տեսչութիւն. խնամք. աչքը վրան ըլլալը. ... *Այսոքիկ կառավարին աստուածոց մերոց ակնկալութեամբ. Ճ. ՟Ա.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԿԱԼԵՄ — (եցի.) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c չ. ԱԿՆԿԱԼԵՄ ԱԿՆԿԱԼԻՄ կամ ԱԿՆ ԿԱԼՈՒՄ. Նոյն ընդ ԱԿՆ ՈՒՆԻՄ, ակն կալայ. ուստի ԱԿՆԿԱԼԵՍՑԻ, այս ինքն ակնկալեալ լիցի. προσδοκάομαι expector ԱԿՆԿԱԼԼԻ, կամ ԱԿՆԿԱԼԻ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴ — I. ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ԱՆԴ որ եւ ԱՆԴԱՆՕՐ. որպէս թ. անտէ, օնտա, օրատա պրս. անճէ, անճա. ἑκεῖ, αὑτοῦ, αὑτόθι ibi, ibidem, illic Յայնմ տեղւոջ. ʼի նմին վայրի. հոն, հոն տեղը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԳԱՅ — (ի, ից կամ այց.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. μέλλων, ον futurus, um Որ ապա ունի գալ. ապառնի. հանդերձեալն. ... *Ապագայից ակնկալութիւն. Խոր. ՟Գ. 68: Ապագայից վշտացն. Պիտ.: *Զապագայիցն, յորոց կասկածեմ: Ապագայիցն ազգաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՅՈՅՍ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ա. εὕελπις qui est bonae spei, bona spe fretus Քաջայոյս. որ ունի զբարի ակնկալութիւն. վստահ. եւ Լի յուսով բարեաւ. *Բարեյոյս արարեր զորդիս քո. զի տաս ʼի վերայ մեղաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՅՈՒՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. εὑελπιστία bona spes Յոյս բարի եւ հաստատուն. ակնկալութիւն մեծ. *Այս բարեյուսութիւն է, որ զճակատն ʼի մարտն դրդէ. Շ. ՟ա. յհ.: *Մեծ բարեյուսութիւն առից. Պիտ.: *Բարեյուսութեամբ առաջիկայ պարգեւին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: 5c գ. Վստահութիւն մեծ. գովելի համարձակութիւն, կամ ակնկալութիւն. բարեյուսութիւն. *Եկեղեցին եղեւ ʼի բարեվստահութեան. Կիւրղ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՍՏ — ( ) NBH 1 0786 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c κατά, κατ’ (լծ. ըստ. որպէս եւ κάτω , է ʼի ստոր). secundum, juxta ἁκολούθως consequenter եւն. Հանգէտ. հանգոյն. համեմատ. յար եւ նման այնպէս՝ որպէս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԶԳԵՍՏ — (տի.) NBH 1 0857 Chronological Sequence: 13c ա. Ինքեմբ կա յանձին զգեցեալ. իբր բնաան նչ յանձին բերեալ. *Առ ժամայն նշանակ սգոյ եւ տրտմւթեան էր յանցաւորացն, իսկ առյապայ ակնկալութիւն ինքնազգեստի կենդանի փառացն անմահութեան. Վրդն. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՍԿԱԾ — (ոյ եւ ի.) NBH 1 1059 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ԿԱՍԿԱԾ որ եւ ԿԱՍԿԱԾԱՆՔ. ὐποψία suspicio ἑλπίς spes. եւ ընդ բայի, ὐποπτεύω, ἁπορέω haesito, dubito. Կարծիք եւ երիկիւղ ապագայ վնասու. ակնկալութիւն չարի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.