ԱՌԱԴՐԵՄ

(եցի.) NBH 1-0282 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ն. προστίθημι, παρατίθημι, προσποιέω appono, adjicio, addo, trado Առընթեր կամ մերձ դնել. յաւելուլ. ʼի վերայ բերել. եւ Աւանդել գրով, ճառել առաւել քան զոր գտանի ցարդ. *Բազումս եւ յոլովք ոչ գոն կատարեալք. վասն այդորիկ առադրեցաք (զձայնքս՝) զբազումս եւ յոլովս, վասն զի, եւ այլն: Առադրեսցուք ʼի սահմանն եւ զնոյն նշանակ. Սահմ. ՟Դ. ՟Ը. ՟Ժ՟Ա: *Լռել ապա մանաւանդ յաղագս այսոցիկ, եւ ոչինչ առադրել պարտ է. Աթ. ՟Ժ՟Բ: *Բազումս եւ ամենազանս առադրեաց բանս աստուածային գիրն. Նիւս. կազմ.: *Իւրոյ ճշմարտութեանն ʼի հաւատ զկանխաւ դաւանութիւնսն ʼի հօրէ քրիստոսի՝ առադրէ. Շ. ՟ա. յհ. ՟Ժ՟Է: *Զօշաքաղութիւնն ʼի բազում իրս առադրիʼʼ. այսինքն մերձ դնի, սպրդի. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Ա: ԱՌԱԴՐԵԼ. Առնել, կացուցանել. իբր ἑπεργάζομαι, καθίστημι efficio, constituo *Զվերակացուս խորանին՝ քակտիչս եւ քայքայիչս առադրէր: Հպարտս առադրէ գիտութիւնն. Լմբ. ատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.