ԱՌԱՆՑՔ

(ցից, ցիւք.) NBH 1-0286 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c գ. ἁπόλυπον relictum spatium Անցք. զանցք. դատարկ եւ գոդեալ միջոց անցից. տեղի թողեալ. խորշ ելից ʼի մէջ շինուածոց. պարապ թողածն. ... *Ըստ առանցից կողմանց որմոցն առ ʼի վերին կողմն, որոց ելանիցեն ʼի վերնայարկսն: Առանցք ʼի մէջ կողմանց տանն: Առանցիւքն եւ խորշիւքն ընդդէմ հիւսիսոյ. Եզեկ. ՟Խ՟Ա. 7. 9. 11. 12: ՟Խ՟Բ. 1: *Շինեաց աշտարակս, եւ առանցս գոգաւոր խորշիւք. Խոր. ՟Գ. 59: Ասող. ՟Բ. 1: ԱՌԱՆՑՔ. ἐξέχον, ἑκεχόμενον, προσέχον eminentia, prominentiae gradatae, junctura Ագոյցք. զօդք. եւ որպէս Առանցութիւն. վերելք, ցցուածք. ... *Խորշք ʼի մէջ առանցիցն, եւ ʼի վերայ խորշից նոցա ʼի մէջ առանցիցն առիւծք եւ եզինք եւ քերոբք. եւ ʼի վերայ առանցիցն նոյնպէս. ՟Գ. Թագ. ՟Է. 28. 29: *Զօրէն գաւազանաց իմն առանցիւք, եւ բազմօրինակ ըստ ձեւոյն մանուածովք. Նիւս. կազմ. ՟Լ՟Բ: ԱՌԱՆՑՔ. μοχλός, ἅξον vectis, axis Նիգ. ձող. լիսեռն. ... *Զյարկն, եւ զամենայն զկահ նորա, եւ զառանցսն, եւ զտախտակս նորա. Ել. ՟Լ՟Թ. 32: *Չորք անիւք պղնձիք, եւ առանցք պղնձիք. ՟Գ. Թագ. ՟Է. 30:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼ — (ի.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 6c գ. ԱԼ (կամ ԱԼԻ) Սեռն. լիսեռն. առանցք անուոյ, աղօրեաց. կամ ճախարակ: (Իսկ յն. ἅλη է թափառումնս որպէս եւ ἁλέω աղալ) *Ալի հոլովելով՝ ոչ փոխէ զտեղին. ինքն յինքեան շրջելով՝ ոչ մատչի ʼի բաց. նոյն օրինակ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԻ — (ալւոյ, կամ ալոյ.) I. NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c գ. Պիտակ եզականն բառիս Ալիք. ... *Յեզերս՝ սպիտակացեալ ալի ցուցանել: Զծովու զահագին ալի: Ես եղէց ալի, եւ հեղձուցանեմ զնա: Վերանայր ալի առ ալի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՒԵՌ — (ի, աց.) NBH 1 486 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 12c գ. ἦλος clavus որ եւ ՍԵՒԵՌ, ՀԵՂՈՅՍ. Կոտոր երկաթոյ կամ այլ ինչ կարծր նիւթոյ՝ սրածայր, ʼի պնդել զայլեւայլ իրս ընդ միմեանս. գամ. մըխ ... լիվի (որ է սէպ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐ — (ի, իւ կամ ով, ից, իւք.) NBH 1 500 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ὄλος totus, integer, cunctus, universus (լծ. հյ. ոլոր. յն. օլօս. թ. ուլու, քիւլլի.) Որ ինչ պարադրէ կամ պարագրի ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՁԵՒ — (ի, ից.) NBH 2 0172 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c ա. φεγγώδης, σπινθηροειδής, κερκώδης radii formae եւն. Ունօղ զձեւ կամ զտեսիլ եւ զնմանութիւն ճառագայթից. ճառագայթատեսիլ. լուսատեսակ. եւ Անուաձեւ. ճախարակաձեւ ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՔՈՅ — (ոյք.) NBH 2 0423 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ὀ ἕσω, ὀ ἕσωθεν intrinsecus ὀ κάτω inferior. որպէս Ներքին, այսինքն խորին. միջին. ներքսագոյն. եւ Ստորին, ներքոյ անկեալ. որ ինչ կայ ընդ այլով կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՅԼ — (ի, ից, կամ ոյ, ով, օք.) NBH 2 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ἄμαξα carrus, plaustrum. Կառք բեռանց կամ բազմութեան՝ ձգեալ յառջառոց, հովանաւոր կամ բաց. տե՛ս ՎԱՉ. սալ. ... *Տացես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՌՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0740 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. ἅξων axis λύγος (յորմէ լիգոն.) ligamen, vitex. Սեռն փոքրիկ. լիսեռն անուոց կառաց. եւ նմանութեամբ՝ Առանցք աշխարհի. *Սռնակ կառաց. Լծ. փիլ.: *Երկու հարկաւորապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.