ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0291 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἠγεμονία, χειραγωγία, προοδοποιεῖν conductio, manuductio, viam parare եւն. Առաջնորդելն, եւ իլն. ուղղելն, հորդելն զճանապարհ, յառաջ վարումն. իբր ձեռամբացի տանելն ʼի ճանապարհ կամ ʼի գործ ինչ. յաջողումն. հրահանգք. *Ջեռուցանէր զնոսա (սիւն ամպոյն) ʼի ցրտոյ սառնամանեացն ʼի գիշերապահութեան առաջնորդութեանն. Ագաթ.: *Զբարերար տէրն ընդ մե տեսանեմք յառաջնորդութիւն. Եղիշ. ՟Ե: *Լուսաւորականաւն նորա (հրեշտակի) առաջնորդութեամբ ʼի սրբազան տեսութիւնն աստուծոյ վերադրիլ. Դիոն. երկն.: *Մկրտութիւնն յովհաննու լինէր առաջնորդութիւն հանդերձեալ հաւատոյն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 28: *Ի խրատ եւ յառաջնորդութիւն վերին զօրացն. Յճխ. ՟Դ: *Յորդորօղ յանսխալ առաջնորդութիւն հաւատոյն: Այսպէս ʼի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան փարթամութիւնք. Պիտ.: *Զի այսպէս լինիցի մեզ առաջնորդութիւն սիրոյն աստուծոյ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ: *Ամենայն յօրինուածք (բարեխառնութեան) երկրի ʼի բարւոք առաջնորդութենէ վերին բնութեանցն լինին. Վեցօր. ՟Գ: ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ. κυβέρνησις gubernatio, προστασία praefectura, πρωτεῖον primatus եւն. Իշխանութիւն առաջնորդական. վերակացութիւն. ղեկավարութիւն. հրամանատարութիւն. զօրավարութիւն. առաջինն գոլ յիմիք կարգի. գլխաւորութիւն. եպիսկոպոսութիւն. վարդապետութիւն. (եւ իբր ʼի թանձրացեալն՝ Առաջնորդ). *Որ հանճարեղն է, զառաջնորդութիւն ստասցի: Առաջնորդութեամբ մղի պատերազմ: Որոց ոչ գոյ առաջնորդութիւն, թօթափին իբրեւ զտերեւ: Յանձն առ յովնաթան զառաջնորդութիւն: Այց առնել հրէից առաջնորդութեամբ եզրի. եւ այլն: *Յովհաննէս տեղի տայր քրիստոսի գլխաւորութեանն եւ առաջնորդութեանն: Մե՛ծ է առաջնորդութիւն եկեղեցեաց. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 28: ՟Բ. 14: *Սա ʼի բազում իրս վերակացու առաջնորդութեամբ առաքեալ ʼի սանատրկոյ: Միաբանեալ եւ նոցա առաջնորդութեամբ ներսեհի. Խոր. ՟Բ. 34: ՟Գ. 29: *Զառաջնորդութիւնս հասարակաց ստանան. Պիտ.: *Որ կալաւ զառաջնորդութիւնն ամս վեց. Յհ. կթ.: *Արծաթսիրութիւնն վնասակար է առ թագաւորս եւ դատաւորս. բայց առաւել առ հոգեւոր առաջնորդութիւնս. Շ. ընդհանր.: *Ամենայն վարժապետաց նորայն եդեալ լինէր առաջնորդութիւն. Պիտ. (ուր կայ եւ ՟Ա նշ): *Կարող է վերանալ ելանել (մարդն). եւ ʼի սքանչելի առաջնորդութիւնս (աստուծոյ). Վեցօր. ՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0645 Chronological Sequence: 8c, 11c գ. τὸ ἁρχικόν principalis potestas. Գլխաւորութիւն պետական, իշխանական պետութիւն. առաջնորդութիւն. գիտապետութիւն. *(Անուն պետութեանց երկնաւորաց) յայտնէ զաստուածատեսակ պետութիւն եւ առաջնորդութիւն կարդաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0007 Chronological Sequence: 8c գ. Առաջնորդութիւն ազգի. *Յազգապետութիւն եւ յազգածութիւն վիճակաւորեալ. Դիոն. երկն. քհ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԽԱԼ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c ա. ԱՆՍԽԱԼ գրի եւ ԱՆՍՂԱԼ. ἁπλανής, ἁσφαλής erroris expers, non erraticus, stabilis, firmus, securus, infallibilis Ազատ ʼի սխալանաց. անմոլար. անվրէպ. ուղիղ. զգուշաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. πρόθεσις propositio, ἁπαρχή primitiae Առաջի դրութիւն. իբր նուէր. եւ Առաջին պտուղ նուիրեալ: Տե՛ս եւ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. *Եւ ʼի վերայ նորա զհացն առաջաւորութեան. ՟Բ. Մնաց. ՟Դ. 19: *Տո՛ւք ցնոսա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՄԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0668 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. ἁγελαρχία gregum praefectura Երամապետն լինել. առաջնորդութիւն երամին. *Հաւականաց երամապետութեամբք, եւ այլովք կենդանեօք. Դիոն. եւ Շ. հրեշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0685 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. Երէց կամ երիցագոյն գոլն յո՛ր եւ է կարգի. մենծ ըլլալը ... τὰ πρεσβεία gradus aetatis. որպէս Անդրանկութիւն կամ առաջնութիւն հասակի. *Նստաւ առաջի նորա անդրանիկն ըստ երիցութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0756 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. στρατηγία praefectura exercitus, imperatorium munus Զօրավարն լինել, եւ իշխանութիւն եւ առաջնորդութիւն նորա. սպարապետութիւն: ... *Եւ եդ արքայ զբանեայ որդի Յովիդեայ փոխանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0864 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁρχοντικός, ἁρχικός ad principatum pertinens, principalis. princeps Սեպհական եւ վայելչական իշխանի կամ իշխանութեան. պետական. *Տայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Իշխանն գոլ, եւ իշխելն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տէրութիւն կարողութիւն գործ եւ պաշտօնիշխանի, եւ պատիւ եւ սահման իշխանի. թագաւորութիւն. պետութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.