ԱՌԱՏԱՊԷՍ

(-) NBH 1-0295 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c մ. πλουσίως, δαψιλῆ, φιλοτίμως abundanter, copiose, ample, magnifice Առատաբար. ճոխաբար, կամ լիով. յորդութեամբ. կամ Պատուասիրաբար. յօժարամտութեամբ. ... Տե՛ս Կող. ՟Գ. 16: ՟Ա. Տիմ. ՟Զ. 17: Յկ. ՟Ա. 5: ՟Բ. հետ. ՟Ա. 11: *Առատապէ՛ս արկցուք սերմանս, եւ մի՛ խնայեսցուք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 24: *Մի՛ աղքատաբար, այլ առատապէս. Ածաբ. աղքատասիր.: *Առատապէս մատակարարել, կամ ծաւալել. Ագաթ.: Շար.: *Առատապէս սրտի մտօք փոխանակ ընդ նոցա եղիցին մեռանել նոքա. Եւս. պտմ. ՟Ա. 3: *Գրեցի առանց խնայելոյ, զի դու առատապէս ջնջեսցես. Նար. ՟Ի՟Ը: *Զնոյն հանդէս լսելեաց չկամիցիք առատապէս մատուցանել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՔԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Early classical, 5c մ. πενιχρῶς pauperum more, per inopiam Իբրեւ աղքատ. աղքատութեամբ. *Ընկալա՛յք յաղագս աղքատսիրութեան բանս, մի՛ աղքատաբար, այլ առատապէս. Ածաբ. աղք.: *Փոխանակ զի աղքատաբար եւ տկարաբար ունէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. Կցորդ եւ ընկեր աղօթից. աղօթօղ ընդ այլս, եւ վասն այլոց. συνευχόμενος, εὑχόμενος *Արա՛ ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն. Պտրգ.: *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏԵՂԱՑ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 10c ա. Տեղացեալ յամենայն տեղիս որպէս զմանանայ. իջեալ որպէս ցօղ յամենայն վայրս առատապէս. *Ամենատեղաց դեղ (Աստուած). Նար. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. Ոչ աչառելն. չառնուլն ակն մարդոյ. անխտրութիւն. անվրէպ արդարադատութիւն. *Անաչառութեամբ սիրել զմեծամեծս եւ զփոքունս. Եղիշ. ՟Ը: *Տաս ամենեցուն առատապէս անաչառութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱԽԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 9c, 13c մ. Առանց ծախեալ լինելոյ. որ եւ ԱՆԾԱԽԱՊԷՍ. անվատնելի օրինակաւ. անսպառութեամբ, եւ առատապէս. *Պատարագիս անծախաբար յընդհանուրս ամենայն. Բենիկ.: *Աղբիւր գիտութեան ʼի նոցանէ բաշխի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐՕՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 13c ԱՆԿԱՐՕՏԱԲԱՐ ԱՆԿԱՐՕՏ մ. ἁνενδεῶς largiter, ut nihil desit Առանց կարօտութեան իրիք. առատապէս. լիապէս. պօլ պօլ. *Լիով ապա եւ անկարօտ վայելեն: Անկարօտ բարեբաստանալ ʼի կենցաղումս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԱԽԱՆՁ — ( ) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅφθονος invidia carens եւ copiosus, largus Ազատ ʼի նախանձուէ. անյաչաղ, եւ անաչառ. ... *Աննախանձ բարք, կամ եղբայրութիւն. Եղիշ. ՟Ա: Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԱԽԱՆՁԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c մ. ԱՆՆԱԽԱՆՁ եւ ԱՆՆԱԽԱՆՁԱԲԱՐ ԱՆՆԱԽԱՆՁԱՊԷՍ. ἁφθόνως absque invidia եւ copiose, largiter Առանց նախանձելոյ կամ խնայելոյ. առատապէս. լիով. անաչառապէս. *Աննախանձ տալ, կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԱԽԱՆՁԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c մ. ԱՆՆԱԽԱՆՁ եւ ԱՆՆԱԽԱՆՁԱԲԱՐ ԱՆՆԱԽԱՆՁԱՊԷՍ. ἁφθόνως absque invidia եւ copiose, largiter Առանց նախանձելոյ կամ խնայելոյ. առատապէս. լիով. անաչառապէս. *Աննախանձ տալ, կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 0217 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c գ. Բառ լտ. annona աննօնա. Տարեկան հասք. ռոճիկ. թոշակ. տուրք. ... *Որ ոք ածցէ ինձ զզօրավարն եւստաթէոս, յաւելում նմա անոն ամս հնգետասան. ՃՃ.: *Առատապէս անոնօք փարթամացուցանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.