ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ

(սիրի, րաց.) NBH 1-0329 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. φιλόθεος, θεόφιλος dei amans, pius Սիրօղ Աստուծոյ. ջերմ յաստուածապաշտութեան. բարեպաշտ. *Ցանկասէրք մանաւանդ՝ քան աստուածասէրք. ՟Բ. Տիմ. ՟Գ 4: *Որ կամիցի հրեշտակ լինել, աստուածասէր լիցի. ԽՃԽ. ՟Ի: *Աստուածասիրաց. Ագաթ. *Զսոսա մարդասէրս, իսկ զառաջինս՝ աստուծասէրս յիրաւի ոք ասիցէ. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Աստուածասէր արքայիդ. Գր. տղ.: *Առ աստուածասիրաւն Կոստանդնիւ. Ճ. ՟Ա.: *աստոածասիրի եւ հոգեւոր տեառն. Յհ. կթ.: *Խոհեմագունիդ եւ աստուածասիրի անձին. Շ. թղթ.: Եւ իբր Աստուածասիրական. բարեպաշտ. *Աստուածասէր առաքինութիւն, կամ քաղաքավարութիւն, պաշտօն, հնազանդութիւն, երկիւղածութիւն, օրէնք, միտք, խորհուրդ. Փիլ. քհ. ՟Ա. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: Բուզ. ՟Գ 3: Կորիւն.: Փարպ.: Ոսկ. յհ. ՟Ա 2: Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ. θεόφιλος, θεοφιλής, θεοφιλέστατος deo gratus, dilectissimus Սիրելի Աստուծոյ. հաճոյ յաչս Աստուծոյ. Յայս միտ զսուրբն անտոնիոս կոչէին աստուածասէր, ասէ աթանաս ʼի վարս նորա. նոյնպէս իմաէ եւ զասելն. *Կեսարիոս հոգի ամենաբարի եւ աստուածասէր. Ածաբ. ի կեսար.: *Զբարեպաշտս, եւ զաստուածասէր թագուհիսդ. Պրպմ. ՟Լ՟Զ: *Աստուածասէր իրն, եւ աստուածասէր մարդն՝ սուրբ, եւ աստուածասէր մարդն՝ անսուրբ. Պղատ. եւթիփռոն.: Կամ ըստ հեթանոսաց՝ Սիրելի աստուածոց, դից. *Քաջայարմար գոլով (աղն հաղորդութեան այնմիկ՝ որ առ բերանոյն զգայութեան աղոց ըստ համեմատութեան օրինի՝ աստուածասէր մարմին եղեւ. Պղատ. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐԵՊԱՇՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 454 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. εὑσεβής pius, religiosus որ եւ ԲԱՐԵՊԱՇՏՕՆ. Որ բարիոք պաշտօն մատուցանէ, կամ ծառայէ Աստուծոյ. երկիւղած յԱստուծոյ, աստուածապաշտ, պաշտօնասէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԽԱՆԱԿԻՆ — (կնոջ, կնաւ.) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ἁρχούσα princeps femina. իտ. principessa. Կին իշխանի. տիկին. իշխանուհի. *Հանդերձ աստուածասէր իշխանականաւ միով. գ. ԻՇԽԱՆԱԿԻՆ, կնոջ, կնաւ. գ. կին իշխանի. տիկին. իշխանուհի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՐԻՍՏՈՍԱՊՍԱԿ — ( ) NBH 2 1016 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ա. ՔՐԻՍՏՈՍԱՊՍԱԿ ՔՐԻՍՏՈՍԱՊՍԱԿԵԱԼ. Ի քրիստոսէ կամ քրիստոսիւ պսակել, թագ ընկալեալ. *Քրիստոսապսակ աստուածասէր արքայիդ հոռոմոց էմմանուէլի. Շ. թղթ. եւ Գր. տղ. թղթ.: *Ո՛վ քրիստոսապսակեալ արքայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՐԻՍՏՈՍԱՊՍԱԿԵԱԼ — ( ) NBH 2 1016 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ա. ՔՐԻՍՏՈՍԱՊՍԱԿ ՔՐԻՍՏՈՍԱՊՍԱԿԵԱԼ. Ի քրիստոսէ կամ քրիստոսիւ պսակել, թագ ընկալեալ. *Քրիստոսապսակ աստուածասէր արքայիդ հոռոմոց էմմանուէլի. Շ. թղթ. եւ Գր. տղ. թղթ.: *Ո՛վ քրիստոսապսակեալ արքայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԵՄ — (եցի.) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c չ. αὑξάνομαι cresco, augeor Զարգանալ. մեծանալ եւ առաւելուլ իրաց իրաց, տնկոց եւ կենդանեաց՝ քանակաւ կամ հասակաւ. աճիլ, մենծնալ, երկննալ. ... *Սերմանիքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԻ — I. ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆՏԻ εὕθεν, ἑντεῦθεν, ἑκεῖθεν inde գրի եւ ԱՆԴԻ. Յայնմ տեղւոջէ կամ կողմանէ. անկէ, անկից. ... *Անտի բաժանի: Գնաց անտի: Աստի եւ անտի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԻՐԱԿ — ( ) NBH 1 0329 Chronological Sequence: 6c ա. Աստուածասէր ըստ ՟Ա նշ. կամ աստուածասիրական. φιλόθεος *Պաշտել զնա աստուածասիրական. *Պաշտել զնա աստուածասիրակ բարուք. Փիլ. բագն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0373 Chronological Sequence: Unknown date, 5c գ. εὑτεχνία, φιλοτεχνία artificium, studium artis Արուեստ եւ ճարտարութիւն. քաջարուեստութիւն. եւ արուեստասիրութիւն. եւ Չարարուեստութիւն. *Բազմութիւն դարբնաց գործւովք արուեստաւորութեան իւրեանց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. εὑσέβεια pietas, religio Պաշտօն բարի առ Աստուած. որ եւ աստուածապաշտութիւն, երկիւղածութիւն, առաքինութիւն. ուղիղ հաւատք, եւ բարի վարք. ... *Զհանգամանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 455 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c ա. φιλάγαθος, φιλόκαλος amans bonum, bonus, benignus Սիրօղ զբարին, զբարութիւն, եւ զբարերարութիւն. բարեբարոյ. մարդասէր. քաղցր. *Հոգի մտաւոր, սուրբ ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.