ԱՐԱՐԻՉ

(րչի, չաց.) NBH 1-0339 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա.գ. ποιητής, κτιστής, δημιουργός factor, creator, fabricator, opifex Ստեղծիչ. հաստիչ. գոյացուցիչ յոչնչէ. եւ Որ միանգամ առնէ ինչ տիրաբար. յօրինիչ. կազմիչ. կերտող. շինող: Տիրապէս զԱստուծոյ ասի. որ եւ ըստ հոմաձայնութեան յունին՝ ՍՏԱՑԻՉ. ... *Եթող զՏէր Աստուած զարարիչ իւր. Օր. ՟Լ՟Բ 15: *Տէր երկնից եւ երկրի, արարիչ ջուրց: Որ աշխարհի արարիչն է. Յուդթ. ՟Թ 17: ՟Բ. Մակ. ՟Է 23: *Որոյ ճարատարապետ եւ արարիչ Աստուած էʼʼ. իբր կազմիչ, շինիչ. Եբր. ՟Ժ՟Ա 10: *Արարչի առ արարածս բազում է խնամակալութիւն. Խոսր.: *Արարչի գործ այն է՝ զբնութիւնս առնել: Երկուց արարչաց զբարւոյ եւ զչարի ʼի միոջէ հօրէ զծնունդսն համբաւէ. Եզնիկ.: եւ Լմբ. հանգ.: *Միայն արարիչ զբնաւս յոչէից. Նար. ՟Գ: *Արարիչ բնութեան. Սարգ.: եւ Շ. խոստ.: Եւ լայնաբար զմարդոյ, եւ այլն. *Միթէ ասիցէ՞ արարածն ցարարիչն, թէ ոչ իմաստութեամբ արարեր զիս. Ես. ՟Ի՟Թ 16. իբր կազմակերպիչ, ձեւացուցիչ: *Օրինակ իմն՝ ստացօղ եւ արարիչ չարութեան եղեւ մարդն Նիւս. կուս.: *Նմանք նոցա եղիցին արարիչք նոցա (կռոց). Ագաթ.: *Զհուր, որում եւ զքեզ իսկ երկրորդ արարիչ կազմեաց յօրինիչն: Յիրաւի ասին մարդիկ արարիչք չարեաց. Եզնիկ.: *Զսիմոն (մոգ) զհայր եւ զարարիչ ամենայն չարեաց. Եւս. պտմ. ՟Բ 13: *Առողջութեան արարիչ (բժշկականն): Ո՛չ որ միանգամ հաւանութեան արարիչ, ճարտասանական է. Սահմ. ՟Դ: *Աղբիւր արուեստից՝ արարիչ արուեստից. եւ արուեստ, աճեցուցիչ մտաց. Մագ. քեր.: *Աջն այն (յակոբայ՝ յօրհնելն) արարիչ անչդրանկաց էր. Եփր. ծն.: Ըստ յն. ποιητής poeta Իբր բանաստեղծ. որ եւ ՊՈՒԵՏԷՍ, ՊՈՒԵՏԻԿՈՍ. Որպէս եւ ʼի մեզ Քերթողն է կերտող. *Այն որ նուագաւոր մատանց արարիչն եղեւ քաջն պինդարոս. Փիլ. նխ. ՟բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԱՍՏԻՉ — (տչի.) NBH 2 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.գ. κτιστής, κτίζων creator. Ստեղծիչ. արարիչ. նոյնպէս ստուգաբանի եւ անունս Աստուած. *Ո՞վ է հաստիչ բաց յաստուծոյ մերմէ: Զհաստիչ նորա: Հաւատարիմ հաստչին. ՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾ — (աւ.) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. γενεσιουργός originis auctor, ποιητής factor, conditor, δημιουργός fabricator, opifex Արարչութեամբ կամ իբրեւ արարիչ գործօղ. ստեղծօղ. արարիչ. հաստիչ յոչնչէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա.գ. Ինքնագոյակ, անեղ. անեղական. իբր Աստուած. եւ Աստուածեղէն. Որ էն, եւ Րենական. θεῖος, θεῖον, ὀ θεός divinus, deus *Էական Աստուած, եւ արարիչ ամենեցուն: Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏԵՂԾԻՉ — (ծչի, չաց.) NBH 2 0744 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πλαστής, πλάσας, κτιστής, ποιητής plasta, fictor, fingens, formans, factor, creator. Ստեղծող. արարիչ. հաստիչ յոչէից. *Միթէ ասիցէ՞… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Арай (бог) — У этого термина существуют и другие значения, см. Арай. Арай (арм. Արայ) или Арарич (арм. Արարիչ)  Бог Творец в армянской мифологии. Оба названия означают «Творец». Все остальные божественные силы являлись лишь божествами дицами (арм. դից,… …   Википедия

  • ԱՄԵՆԱԿԵՐՏՈՂ — (ի.) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date կերտող բոլոր եղելոց. արարիչ ամենայն արարոց. *Աստուած ինքնաբուն, վսեմական գոյութիւն, ամենակերտող յոչէից էացելոց. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՍՏԻՉ — (տչի.) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Ամենից հաստիչ. արարիչ ամենայնի. ամմէնուն ստեղծօղը՝ Աստուած. *Ուսեալք յամենահաստիչ Արարչէն. Ագաթ.: *Զանունակ անուն ամենահաստչի. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՐԱՐ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 14c ա. Ամենայնի Արարիչ. ամենաստեղծ. *Ամենարարն ակն մեծազօր բանիւ իւրով. Վեցօր. ՟Բ: *Օրհնեալ սուրբ եւ ամենարար Երրորդութիւն. Ոսկիփոր.: *Ամենարարն հրաման զերկինս նորակերտէր. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Այլակերպիլն Տեառն ʼի Թաբովր. որ եւ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. ուստի եւ տօնն Վարդավառի. μεταμόρφωσις transfiguratio, transformatio *Փայլուն ճաճանչիւք ճառագայթեալ ʼի մեզ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.