ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0340 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δημιουργία fabricatio, creatio Արարչութիւն. ստեղծումն. ստեղծանելն. եւս եւ ստեղծանիլն. *Աստուածային, կամ Աստուծոյ արարչագործութիւն. Պիտ.: Խոսր. Սարգ.: Սարկ.: *Աստուած առ ʼի յիւրութենէ աստուածութեան, եւ արարչագործութեամբ արարածոցս. Աթ. ՟Դ: *Արարչակից է. վասն զի հասարակաց երրորդութեան է արարչագործութիւն. Խոսր. պտրգ.: *Բարութիւն չարժեաց զնա յարարչագործութիւն երկնաւորացն եւ երկրաւորացս. Լմբ. սղ.: *Ըստ կարգի հրեշտակականին զարդք արարչագործութեամբ ածան յառաջ. Մաքս. ի դիոն.: Կամ ʼի թանձրացեալն, որպէս Արարած. *Հրեշտակականքն արարչագործութիւնք որպէս ճաճանչք ինչ են Աստուծոյ բարերութեան. Մաքս. ի դիոն.: Նմանութեամբ, Վերստի ծնունդ աւազանին. *Գոլն մեզ աստուածայնապէս անճառելի արարչագործութեամբ. Դիոն. եկեղ. ՟Բ: *Աստուածային արարչագործութիւն, այսինքն որ ʼի ձեռն մկրտութեան վերստին ծնունդն, ըստ որում աստուածայինք գոլ սկսանիմք. Մաքս. անդ: Իբր Լոկ արարուած. կազմութիւն. *Պատկերագործն փիդիա զդէմ անձին իւրոյ յօրինեաց (ʼի վահանին աթենայ) ʼի ձեռն ումեմն աներեւան արարչագործութեան. Առիստ. աշխարհ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Early classical գ. Արարչագործութիւն ամենայնի. *ՅԱստուծոյ ամենարարութեանն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. κοσμοποιία mudi creatio, opificium Արարչութիւն աշխարհի. արարչագործութիւն. ստեղծումն աշխարհի. աշխարք ստեղծելը, աշխրքիս ստեղծուիլը. *Աշխարհարարութիւնն կարգեալ յօրինեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: 5c գ. Կերտուած Աստուծոյ. կազմութիւն աստուածային. արարչագործութիւն. *Նորոգչի զերկիր յառաջին աստուածածակերտութիւն. Մամբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՐՉԱԿԵՐՏԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0341 Chronological Sequence: 5c Տ. ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ, իբր թանձրացեալ. *Բոլոր արարչակերտագործութիւնքն բարի են. Մամբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0341 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. κτίσις, δημιουργία creatio, opificium, structura որ եւ ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. Ստեղծանելն, եւ իլն. գործ Աստուծոյ. եւ Արարչական զօրութիւն եւ խնամ. *Ըստ բարերար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՆԴԱՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0565 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. σφαιροειδής sphaerae similis, pilae speciem gerens որ եւ ԳՆԴԱՁԵՒ. Գնտաձեւ. բոլորածիր. եւ Կամարաձեւ. կլոր. *Ամենայն աշխարհի, ընդ նմին իսկ ընդ երկնի՝ գնդատեսակ գոլով. Արիստ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0569 Chronological Sequence: 8c գ. τὸ οὑσιοποιός vis creativa, creatio substantiae Արարչագործութիւն. եւ Արարչագործ. *Զգոյարարութիւն ʼի յէսս ամենայն զաստուածպետականին գոյապետութեան յառաջճանապարհ օրհնել. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0057 Chronological Sequence: Unknown date գ. Հաստիչն գոլ. արարչագործութիւն. *Տալ մի ձկամբն որ հաստատ եցոյց (կամ նոր հաստատելոյ) զհաստչութիւն իւր. Ճ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՌԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0150 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 11c գ. χειροποίησις manuum labor, vel actio, et creatio. Ձեռագործելն. գործ աշխատութեան կամ ծառայական. ձեռագործ. եւ Արարչագործութիւն. *Զիւրոյ ձեռագործութեան զվաստակսն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՊԱՏՃԱՌ — (ի.) NBH 2 0395 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Սկզբնապատճառ. առաջին պատճառ ամենայնի՝ աստուած. *Ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ պատիւ պարծանաց ʼի նախապատճառէն ամենեցուն. Պիտ.: *Նախապատճառին գիտութիւն է, այսինքն արարչագործութիւն աստուծոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.