ԱՂԲ

(ոյ, ոց. եւ ի, ից.) NBH 1-0035 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. κοπρία, κόπρος, βόλβιτον stercus, fimus Յաւելուած որովայնի կենդանեաց. կղկղանք. ապաւառ չորացեալ ʼի բացի. քակոր. սպտուր. ծիրտ. եւ աղբեւք. քաք, թրիք. ... *Ետու քեզ քակոր արջառոյ փոխանակ աղբոյն (կամ աղբին) մարդոյ: Աղբոյ աղաւնեաց: Շուրջ զդովաւ բրեցից, եւ արկից աղբ: Մոխրով եւ աղբով ելից զգլուխն իւր: Եղեն դիակունք նոցա իբրեւ աղբ զճանապարհաւ: Իբրեւ զհող, եւ իբրեւ զաղբ. եւ այլն: *Ծխեսցեն ʼի ներքոյ նորա աղբ. Ագաթ.: *Հարի զմարմին Յովբայ քոսովք, եւ թաղեցի յաղբի. ՃՃ.: *Տե՛ս թէ ո՛ւր բարձրացար յաղքատութենէն եւ յաղբէն: Զի՞նչ այլ աղբ, քան թաղել զպատկերն Աստուծոյ ʼի հեշտախտութիւնս որովայնամոլութեան, շնութեան. Լմբ. սղ.: ԸՆԴ ԱՂԲ ԳԱԼ. ըստ յն. Ընկեցիկ լինել. մէկ դի ձգուիլ, կամ աղբիւսը նստիլ. *Ընտրեցի ես ընդ աղբ գալ ʼի տան Աստուծոյ առաւել քան զբնականալ ʼի յարկս մեղաւորաց. Սղ. ՟Ձ՟Գ. 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊԱՒԱՌ — (ի, աց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. κόπρος, προχώρημα stercus, exrementum Աղբ. կղկղանք. քակոր. քաք, թրիք. ... *Քաղրթաւն եւ ապաւառաւ: Արբեսցի երկիր յապաւառէ քումմէ, եւ այլն. Ղեւտ. ՟Դ. 11: Եզեկ. ՟Լ՟Բ. 6: Տե՛ս եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՂԿՂԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1103 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. σηκύβαλον stercus, fimus. Աւելորդն բնութեան ʼի դուրս քամեալ ընդ երաստանն. աղբ. ապաւառ. անարգ եւ անպէտ, հին եւ փուտ իրք. ... *Յամենայնէ զրկեցայ, եւ համարիմ կղկղանս. Փիլիպ. ՟Գ. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. κόπριος, κόπριον stercoreus, stercus Որ ինչ յաղբոյ, կամ յաղտեղութեանց է բաղկացեալ. եւ աղբ. եւ աղտեղութիւն. *Փառք նորա աղբեղէնք են. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 62 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՄ — (եցի.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: 12c ն. Աղբ արկանել ʼի գետին վասն պարարտացուցանելոյ. ... *Բազում եւ յոլով անգամ պարտ է աղբել զվատ գետինն, եւ ոչ մէկ հետ. զի թէ հետուհետ չաղբի, նա՛ պա՛ղ լինի. Վստկ. ՟Լ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲՈՒՏ — ( ) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 5c ա. ԱՂԲՈՒՏ որ գրի եւ ԱՂԲԱՂԲՈՒՏ. Ուր արկեալ իցէ աղբ ʼի պարարտութիւն. ... *Երկիր աղբուտ՝ բանջարս խառնամանս բուսուցանեն. Մանդ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c, 12c ա. ῤυπαρώτερος sordidior Առաւել կամ յոյժ աղտեղի. փիծ. աւելի աղտոտ. ... *Չի՛ք ինչ քան զմեղս աղտեղագոյն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 6: *Աղտեղագոյն նիւթ. Նիւս. երգ.: *Որ քան զամենայն աղբ աղտեղագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. ῤυπαρία, ῤύπος, ἁκαθαρσία sordes, immunditia, impuritas, ἁσχημοσύνη turpitudo աղտոտութիւն, մնտռութիւն. ... Աղտ. աղտութիւն. արատ. եւ աղտեղի եւ ամօթալի իրք, որք պղծեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՄ — I. (եկի, եկ, եկայք, եկեալ, գալ.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c չ. ἤκω, ἕρχομαι, βαίνω, πάρειμι Venio, adsum, adeo եւ այլն. Եկաւորել. փոխիլ անտի այսր, ʼի հեռաւոր վայրէ ʼի մօտաւորն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՅՌ — (ի, ից.) NBH 1 0528 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c գ. ԳԱՅՌ որ եւ ԳԱՌ, ԳԵՌ. ռմկ. կայռ. βόρβορος, πηλός , ἱλύς Coenum, caenum, lutum, limus, φορυτός quisquiliae Կաւ գռեհաց գարշահոտ. շաղախ. ցեխ. ցիխ. տիղմ. աղբ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՐԻՔ — (թրքի, քաց.) NBH 1 0823 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. κόπρος stercus bovis Քակոր եզանց. իբր թրեալ ապաւառ արջառոց. թէզէք. (որպէս եւ գերմ. տրէքց է աղբ. լծ. եւ լտ. սթէ՛րքուս. թ. թէրս. յն. գօ՛բրօս. ռմկ. կիւպրէ, ճիպրէ.) *Հրամմայեաց թրիք ժողովել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.