ԱՂԲԵՒՔ

(եւաց.) NBH 1-0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԲԵՒՔ որ եւ ԱՂԲԻՒՍՔ, եւ ԱՂԲԻՍ կամ ԱՂԲԵՒՍ. κοπρία sterquilinium, fimetum, stercus Աղբկուտոց. կոյտ աղբոյ, կամ կուտոց յաւելուածոց տանց. տեղի հաւաքման իրաց՝ որք աւել ածելով ʼի դուրս ձգին. աղտեղութիւնք. մոխրոց. ... *Յարուցանէ զաղքատն, կամ բարձր առնէ զտառապեալս՝ յաղբեւաց: Գիրկս արկեալ աղբեւաց. ՟Ա. Թագ. ՟Բ. 8: Սղ. ՟Ճ՟Ժ՟Բ. 7: Ողբ. ՟Դ. 5: *Նստէր յաղբիւս (կամ յաղբեւս) արտաքոյ քաղաքին. Յովբ. ՟Բ. 8: *Յիրաւի նստաւ Յովբ ʼի վերայ աղբեւացն, զի աղբեւքն վաղվաղակի երթիցեն առ աղբեւսն, զի մարմինն աղբեւք իսկ էին. Իսիւք.: *Ձէթս հեղեալ ʼի գռիհս աղբեւաց. Նար. ՟Կ՟Է: *Ստրուկ արդարեւ որովայնի լինելով՝ զաղբիս (կամ զաղբիսս կամ զաղբիւսս) մեծացուցանէր. Խոր. ՟Բ. 21: *Ուտելեաց եւ ըմպելեաց պարապեալ՝ զաղբեւս մեծացուցանէր. Լաստ. ՟Ժ՟Է: *Ողորմեցաւ մեզ բժիշկն երկնաւոր, եւ յարոյց յաղբեւացն. Լծ. կոչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԲ — (ոյ, ոց. եւ ի, ից.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. κοπρία, κόπρος, βόλβιτον stercus, fimus Յաւելուած որովայնի կենդանեաց. կղկղանք. ապաւառ չորացեալ ʼի բացի. քակոր. սպտուր. ծիրտ. եւ աղբեւք. քաք, թրիք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԱԿՈՅՏ — (կուտի, ից.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date ա. գ. Տեղի՝ ուր աղբք կուտիցին. աղբեւք. *Զպատուական գլուխն թաղեցին յաղբակոյտ տեղիս քաղաքին. Հ=Յ. հոկտ. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՍ — (յաղբիս.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c ԱՂԲԻՍ ԱՂԲԻՒՍՔ. Տե՛ս ԱՂԲԵՒՔ. *Յաթոռոյ թագաւորութեան իջոյց, եւ յաղբիսն նստոյց: Որդնալից եղեալ՝ յաղբիս անկեալ կայցէ. Սարգ. յկ. ՟Գ. ՟Դ: *Տկարացեալ դնէր յաղբիսն. Ճ. ՟Ժ.: *Յաղբիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՍՔ — (սաց.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂԲԻՍ ԱՂԲԻՒՍՔ. Տե՛ս ԱՂԲԵՒՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԿՈՒՏՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աղբակոյտ տեղի. աղբեւք. ... *Անկաւ յաղբկուտոց, եւ չարաչար սատակեցաւ. Հ=Յ. ապր. ՟Ա.: *Տարեալ թաղեցին յաղբկուտոցի քաղաքին: Ցուցանէ նմա եւ զտեղի աղբկուտոցին. Տէր Իսրայէլ. հոկտ. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. ῤυπαρία, ῤύπος, ἁκαθαρσία sordes, immunditia, impuritas, ἁσχημοσύνη turpitudo աղտոտութիւն, մնտռութիւն. ... Աղտ. աղտութիւն. արատ. եւ աղտեղի եւ ամօթալի իրք, որք պղծեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱԽ — I. ( ) NBH 1 0825 Chronological Sequence: 7c, 10c Տ. ԺԱՀ. *Առնլոց են այնպիսիքն զհոտ ժախից (կամ ժահից) հարուածոց անքուն որդանց. Յճխ. ՟Ի: *Պղտոր ժախուն մահածին հիւանդութեան: Ոչ գոյր հոտ ժախու ʼի վերայ նոցա. Արծր. ՟Գ. 2. եւ 7: Իսկ ռմկ. Ժախ կամ ժէխ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.