ԱՐՁԱԿԵՄ

(եցի, եա՛.) NBH 1-0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. λύω, ἁπολύω solvo, absolvo որ եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄ, կի. Արձակ առնել կամ թողուլ. լուծանել զկապեալն, կամ զկապանս. ʼի բաց քակել. ազատել. ներել, արձըկել, թող տալ. ... *Արձակէ զկապեալս տէր: Արձակել զորդիս մահապարտաց: Զոր արձակեսցես կամ արձակիցէք յերկրի, եղիցի արձակեալ յերկինս: Արձակեցէ՛ք, եւ արձակիցիք: Արձակէ զեզն իւր կամ զէշ ʼի մսրոյ: Արձակել ʼի կապանաց անտի: Արձակել զկին: Կապեա՞լ ես ʼի կին, մի՛ խնդրեր արձակել. արձակեա՞լ ես ʼի կնոջէ, մի՛ խնդրեր կին: Եղէց արձակեալ ʼի հոգւոյս: Արձակեա՛ զիս ʼի վշտաց իմոց ʼի տեղին յաւիտենից: Արձակել զզօրսն յիւրաքանչիւր տեղիս: Զանմեղս դատապարտէիր, եւ զվնասակարս արձակէիր. եւ այլն: *արձակեցէ՛ք զանօրէն կապանսդ. ՟Գ. Մակ. ՟Զ 19: *Որ ʼի կապանս էք, արձակեցարուք. Վրդն. սղ.: *Ոչ հաւատաց նա թէ արձակի ամլութիւն կնոջն իւրոյ. Եփր. համաբ.: *Խստամբերողըն հեղիաս՝ երկնից փակօղն եւ արձակօղն. Շ. տաղ.: *Արձակեսցին տոռունք տագնապողին. Նար. ղ: Իսկ Յհ. ՟Ժ՟Բ 25. *Որ սիրէ զանձն իւր, արձակէ զնաʼʼ. որպէս թէ ընդարձակէ, կամ թողու ʼի կամս իւր. այլք ʼի յն. ընթեռնուն, կորուսանէ: *Ի յարձակել մահուզհոգիս, եւ ʼի կապել քո վերըստին. Յիսուս որդի.: ԱՐՁԱԿԵԼ. Թողուլ. թողացուցանել. *Խայտասջիք իբրեւ որթք արձակեալք ʼի կապոյ: Արձակեցից զսրտմտութիւն իմ ʼի վերեյ քո: Արձակեցից զբարբառ իմ: Եթէ արձակեցի՞ երբէք զտկարն՝ ունայնգոգով ելանել ʼի գրաց իմոց: Արձակեալ զհեծեալսն ընդ նմա երթալ: Առ ո՞արձակեաց զոգին. Մտթ. ՟Ի՟Է 50. յն. թողացոյց: ԱՐՁԱԿԵԼ. Լուծանել (զգաւ). փարատել. ... *Հիւանդուն գլուխըն չէ ʼի յայնց իրացն որ բաղանիքն արձակէ: Զհիւանդութեան զգլուխքն հալելով արձակէ. Մխ. բժիշկ.: ԱՐՁԱԿԵԼ. ἁποστέλλω, ἑκπέμπω mitto, emitto Առաքել. յղել. ուղղել. թողուլ երթալ. ʼի բաց վարել. խրկել, խաւրել. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհեա նորա, կամ ʼի տապանէ անտի: Եդ յուսնորա զմանուկն, եւ արձակեաց զնա: Արձակեաց իսահակ զյակոբ, եւ գնաց ʼի միջագետս: Արձակեա՛ զիս, քանզի այգ եղեւ: Ոչ արձակեցից զքեզ, եթէ ոչ օրհնեսցես զիս: Արձակեա՛ ընդ իս զպատանեակդ: Արձակելով արձակեսցես զմայրն, եւ զորդիսն առցես քեզ: Հրեշտակս արձակել: Իսկ տէր հրեշտակ անողորմ արձակէ ʼի վարայ նորա: Արձակել զժողովուրդն, կամ զժողովս: Արձակել խաղաղութեամբ: Մահ արձակեաց տէր ʼի վերայ յակոբայ: Զի զբարկութիւն իմ յազգ անօրէն արձակեցից: Արձակեցից ʼի վերայ դոցա սուր: Արձակեցից զսուր իմ զկնի նոցա: Սուր արձակեցից զկնի նոցա: Արձակել զծառայ: Արձակեսցես զնա ազատ ʼի քէն: Եհա արձակեաց զնա տէր Աստուած ʼի դրախտէ անտի: Եհան արձակեաց զղովտ ʼի միջոյ կործանմանն: Արձակեցան արքն՝ ինքեանք եւ էշք իւրեանց: Արձակեցիր ʼի վերայ նոցա բազմութիւն անխօսուն անասնոց ʼի վրէժխնդրութիւն: Արձակել ʼի վերայ նոցա բազմութիւնս արջոց: Արձակիցէ զնա բարեւ ընդ ճանապարհ: Զտիմոթէոս զարձակեալն առ ձեզ. եւ այլն: *Արձակեցին նմա արջ մի. ՃՃ.: *Մեծաւ թշնամանօք արձակեցին զեպիսկոպոսն. Բուզ. ՟Գ. 4: *Զէշ ձիոյ արձակել. Սեբեր. -է ԱՐՁԱԿԵԼ. Արկանել. ձգել. ձկտել. *Ոչ գիլս արձակեցին. ՟Ա. Մակ. ՟Բ 36: *Արձակել աշտէս, կամ քարինս հարուածս նետից. Խոր. ՟Բ 5: Նար. ՟Կ՟Զ: *Արձակեսցէ զարմատ իւր. Ովս. ՟Ժ՟Դ 6: կր. ԱՐՁԱԿԵԼ. βάλλω, ἑξάγω, φύω, ἑπιφαίνω mitto, produco, educo, pullulo եւն. Ի վեր կամ ʼի դուրս հանել. բողբոջել. տարածել. ծաւալել. սփռել. յորդել. կր. Ելանել. ծագել. բուսաիլ. ծաւալիլ. *Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր: Արձակել արմատս ʼի խոնարհ: Արձակել զբարունակս, կամ շառաւիղս: Ստեղանցն արձակելոց յաշտանտկէ անտի: Ոչխարի եւ արջառոյ ծնունդ արձակեալ է. եւ այլն: *Արձակին բոյսք առաքինութեան. Յճխ. ՟Ժ՟Թ: *Ամենայն պաղոյ նախ նախ արձակի ծաղիկն. Կլիմաք.: *Ի ցօղոյ երկնից գէսս արձակեալ մարմնոցն: Յհ. կթ.: *Հոսանօք արձակելովք յերկնից: արձակեալ իբրեւ զհեղեղատ. Ագաթ.: *Որք ապաշխարութեամբ արձակիցեն արտասուս. Բրս. յուդիտ.: *Ի հպել ʼի սէրն Աստուծոյ՝ զարտասուաց վտակս արձակեսցէ. Կլիմաք.: *Արձակել զլոյս ճառագայթից, կամ զհեղումն լուսոյ, կամ փայլատակունս, կամ աննուազ փայլումն. Ագաթ.: Մագ.: Եղիշ.: Նար.: *Ծայր արձակել. Անյաղթ բարձր.: *Հոտ արձակել. Ագաթ.: Շ. բարձր.: *Զամենայն շնորհս արձակէ ձեզ. Լմբ. պտրգ.: ԱՐՁԱԿԵԼ. ἑπαίρω elevo, extollo Ամբառնալ. *Ոչ արձակեսցէ զնշանն: նշանս արձակեալս. Ես. ՟Լ՟Գ 23: ՟Ա. Մակ. ՟Զ 43: *Զաչս իւր ʼի կուռս ոչ արձակիցէ. Եզեկ. ՟Ժ՟Ը 6: ՟Ի՟Գ 5. 20. (որ եւ ասի, ԱԿՆ ԴՆԵԼ, կամ ԿԱՌՈՒՑԱՆԵԼ:) *Զոտս արձակեաց, եւ հար զհրէայն. ՟Ա. Մակ. ՟Բ 24: ԱՐՁԱԿԵԼ ԶԿԻՆ. Տե՛ս ʼի բառն ԿԻՆ: ԱՐՁԱԿԵԼ Ի ՄԵՂԱՑ. Տե՛ս ʼի ՟Ա նշ: ՁԱՅՆ ԱՐՁԱԿԵԼ. Տ. ՁԱՅՆ: ԱՐՁԱԿԵԼ ԶԹՈՒՂԹ, է Բանալ զկնքեալն: Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏՈՐԵԱՐ — (երոյ.) NBH 1 0006 Chronological Sequence: 5c, 10c գ. յոքն. Ազատորեար. արք ազատք. ազատանի. իշխանք. *Բազումք են յազատորերոյ: Ազատորերոյն Վասպուրականի. Փարպ.: Արծր. ՟Դ. 11: ՟Գրի առ Փարպեցւոյն՝ եւ *զազատորեարսն արձակեմ. որպէս լինի եւ զմարդիկ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿՈՒՄ — (ձակի, ձակ.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 12c Տ. ԱՐՁԱԿԵՄ ըստ ամենայն առման. *Տեսեալ՝ թէ ոչ արձակու, յարուցեալ փախեան գաղտ: Արձա՛կ զիս (այսինքն թողացո՛), զի մեռանիմ. Վրք. հց. ձ: *Ասէր հրեշտակն՝ թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՇԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 438 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ն. διανέμω, ἁπονέμω, μερίζω, μεταδίδωμι distribuo, impertior, νέμω tribuo, χορηγέω suppedito, subministro, largior Բաշխ կամ բաժին տալ իւրաքանչիւր ումեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՎՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0819 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. ἑπαοιδή, ἑπάσαι incantatio, incantamentum Արուեստ թովելոյ. թովելն. կախարդանք. դիւթութիւն. ... *Արձակեմ ʼի ձեզ օձս կոտորիչս, յորս ոչ մտանիցեն թովչութիւնք. Երեմ. ՟Ը. 17: *Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՂԱՍՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c չ. ՆԵՂԱՍՐՏԵՄ ՆԵՂՍՐՏԻՄ. Նեղիլ սրտի. նեղասիրտ լինել. կարճամտել. դժուարիլ. զայրանալ. հեղձամաղձկիլ. սիրտը նեղանալ. ... *Վտանգեալ ʼ քաղցոյ եւ ʼի ճանապարհէն՝ սակաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՂԱՍՐՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ձ. ՆԵՂԱՍՐՏԵՄ ՆԵՂՍՐՏԻՄ. Նեղիլ սրտի. նեղասիրտ լինել. կարճամտել. դժուարիլ. զայրանալ. հեղձամաղձկիլ. սիրտը նեղանալ. ... *Վտանգեալ ʼ քաղցոյ եւ ʼի ճանապարհէն՝ սակաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՅՄԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0594 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. պ. փէյման. σύγκρισις conjectura, conditio σύνταξις coordinatio τάξις ordo τρόπος modus ἔξεις vires προθεσμία ἠμέρα կամ ὤρα praestitutum tempus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.