ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ

(ի, աց.) NBH 1-0037 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա.գ. τοξότης, τοξεύων, ἑκτείνων sagittarius, jaculator Որ գիտէ վարել եւ լարել զաղեղն. նետաձիգ. նետող. պատերազմական, եւ որսորդ. աղեղ բանեցնօղ, նետ ձգօղ. ... *Աճեաց, եւ եղեւ աղեղնաւոր: Գտին զնա աղեղնաւորք աղեղամբք: Յուսացան ʼի կորովս աղեղնաւորացն եւ պարսաւորացն: Նետաձիգ եղեն աղեղնաւորքն ʼի ծառայս քո ʼի վերուստ ʼի պարսպէ անտի: Հարին աղեղնաւորքն զարքայ Յովսիաս: Նետօղք եւ աղեղնաւորք մտանիցեն անդր: Պատուէ՛ր տուք ամենայն աղեղնաւորաց. եւ այլն: *Զայս իմացեալ աղեղնաւորին Հայկայ. Խոր. ՟Ա. 10: *Որ մերկ առանց զինու աղեղնաւորքն էին. Եղիշ. ՟Գ: *Աղեղնաւորք կորովեաց, եւ տիգաւորք նիզակաց: Սրիկայս պատրաստէր աղեղնաւորս. Յհ. կթ.: *Աղեղնաւորք ուշի մտօք նկատեն ձգել զնետս. Շ. բարձր.: *Զնպատակն խաւարային աղեղնաւորին ʼի յետս ընկճեցեր. Նար. ՟Ղ՟Բ: *Վիրաւորեալ սիրով եմ ես. սէր է Որդի Աստուծոյ, աղեղնաւոր է Հայր, եւ զՄիածին իւր իբրեւ զնետ առաքեաց ʼի մարդկային բնութիւնս. Նիւս. երգ.: ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ. Մին յերկոտասան կենդանակերպից, ընդ որ անցանէ արեգակն ʼի ՟Ի՟Ա օրէ նոյեմբ. մինչեւ ʼի ՟Ի՟Ա դեկտ. ... *Աշնայնոյ՝ լուծ (որ եւ կշիռ), կարիճ, աղեղնաւոր. Փիլ. ել.: *Զաղեղնաւորէն ասեն (սուտ գուշակք), թէ որ ʼի նմա ծնանի՝ կորովի եւ ահարկու մօտաւորաց եւ բացէից լինի. Շիր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԵՂՆԱԴՐՕՇ — (ի, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 10c ա.գ. Դրօշ այս ինքն գունդ աղեղնաւոր զօրաց. նետաձիգ, (թերեւս Ալանք): *Յաջողք ʼի մարտի՝ աղեղնադրօշք: Ազգի եւ տոհմի աղեղնադրօշ զօրացն: Աջողաձեռն աղեղնադրօշիւք՝ բիւրաւոր բիւրոց զօրօք. Մեսր. եր.: Այսպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱՂԵՂՆ — ( ) NBH 1 0538 Chronological Sequence: 8c ա. Քաջ աղեղնաւոր, քաջ նետաձիգ. *Ծնաւ զորդի իւր զսիսակ. գեղեցկաղեղն. Խոր. ՟Ա. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻԱԳԻՐԿ — ( ) NBH 1 0885 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. ԼԻԱԳԻՐԿՔ. Լցեալ գրկօք. գրկալիր, որպէս աղյեղն լիով լարեալ, եւ աղեղնաւոր քաջ. *կապարճեալք ... եւ լիագիրկք աղեղամբք ձգէր նետս. Արիստակ.: *Լիագիրք եւ պղնդաձիրք նետողաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐՈՎԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 1121 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Կորովութեամբ ձգօղ զնետ. աջողակ. *Քաջ նախարարն, կորովաձիգ եւ հաստաղեղն: Զգործ կորովաձիգ արանցն: Կորովաձիգ աղեղնաւոր. Խոր. ՟Ա. 8: Փարպ.: Արծր. ՟Ա. 12: Գր. հր.: ա.մ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏԱՁԻԳ — ( ) NBH 2 0054 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ուժգին ձգել, ձգտեալ, պրկեալ (աղեղն). կամ կորովաձիգ. ուժգին ձգօղ (աղեղնաւոր). *Թուլացան կորովիք հաստաձիգ աղեղանց. Շար.: *Հաստաձիգք աղեղանց. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՏԱՁԳՈՂ — (ի, աց.) NBH 2 0413 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. τοξότης sagittarius, jaculator. Ձգօղ զնետ. նետաձիգ. նետօղ. աղեղնաւոր. ... *Ոչ տային ճապաղել նետաձգողացն. Մեսր. երէց.: *Բազումք ʼի նետաձգողացն խոցոտեցան եւ մեռան. Հ. մայ. ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՏՈՂ — (ի, աց.) NBH 2 0414 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 13c ա.գ. Նետաձգօղ. նետաձիգ. աղեղնաւոր. եւ սեպհականեալ մակդիր սկիւթացւոց թաթարաց. *Նետողք եւ աղեղնաւորք մտացն անդր. Ես. ՟Է. 24: *Զարանցն քաջաց՝ որսասէր նետողացն. Փարպ.: *Մինչեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԱՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0436 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c գ. σημεῖον signum σκοπός scopus, meta. որպէս թէ Նիշ աւագ. նշանակ եդեալ յերեւելի տեղւոջ. նպատակ հարկանելի. եւ Գաւազան կամ այլ նշան արքունի. ... *Նետից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՍ — (ոյ, ուսք, սոց.) NBH 2 0555 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c գ. (յորմէ թ. օմուզ. յն. օ՛մոս, օմի՛ա. լտ. հու՛մէրուս ). ὅμος, ὡμία humerus. Ողն յետուստ գլխոյ՝ հանդերձ ծոծրակաւ եւ իրանօք՝ իմամբք բազկաց. թիկունք, իրօք կամ նմանութեամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՆԴԱՁԻԳ — ( ) NBH 2 0657 Chronological Sequence: Early classical ա. Պնդապէս ձգող՝ լարօղ, եւ լարեալ. որ ասի պնդաքարշ. *Կարի կորովի պնդաձիգ աղեղնաւոր է. Եւագր. ՟Ժ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.