ԱՐՏԱԲԵՐԵՄ

(եցի.) NBH 1-0375 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ἑκφέρω effero, educo, praebeo, produco Արտաքս բերել. վերածել. ʼի դուրս հանել. յառաջ բերել. ընծայել. արտադրել. տալ. *Զնախաստեղծն արտաբերեաց ʼի դժխոց. Զքր. կթ.: *Զգոչումն արտաբերելով. Սհկ. կթ. արմաւ.: *Ի սահեցմանէ հոսանուտ բնութես արտաբերելով ʼի նպատակ վեհագունիցն. Աթ. ի ստեփ.: *Յանքոյթն արտաբերելաց խաղաղութիւն: Յանակնկնալս կենաց վհէ արտաբերել ʼի լոյս անձկալի: Մի՛ արտաբերե զէութիւն պաղոյն. Նար. ՟Ի՟Ե. ՟Ի՟Ը. ՟Հ՟Ը: *Զչարութեան օրինակս արտաբերել. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 31: *Ոչ եթէ ամենայն հոգւոյ յԱստուծոյ ուրախութիւն արտաբերի, այլ որ բազում անգամ զմեղս իւր լացեալ է զօրութեամբ. Մաշկ.: ԱՐՏԱԲԵՐԵԼ. Յինքեան բերել. *Արտաբերեցեր զյաւիտենական արդարութիւն. Թէոդոր. խչ.: *Միայն ʼի շառաչմանէ քարի զʼի վայրս իւրս արտաբերէ վախճան (գողիադ). Պիտ.: ԱՐՏԱԲԵՐԵԼ. Ընդարձակել. տարածել. *Ձեռնարկութիւն այնոցիկ ըստ այսմ օրինակի արտաբերի: Եւ այսոքիկ յանբաւս արտաբերին: Նմանապէս եւ այս յանհունս արտաբերի. Պիտ.: ԱՐՏԱԲԵՐԵԼ ԶԲԱՆ. ἑκφέρω, προφέρω pronuncio, profero Բարբառել լեզուաւ, խօսել. ասել. ճառել. հնչել. *Որ արտաբերեալ լինի բանս (ʼի չափահասից): Երկար տառիւք արտաբերիցի, որպիսի՝ մովսէս՛. Փիլ. լին. ՟Դ. 108: Թր. քեր.: *Ոմն ամենիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց: Արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ: Արտաբերեալ յայտնեաց: Վասն զպատշաճն արտաբերելոյ զամբաստանութեանցն բամբասանս. Պիտ.: *Զմեկնութիւն այսպիսեաց իւրոց տանջանաց ինքն ʼի պատասխանիսն արտաբերէ. Սարկ. լուս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.