ԱՐՏՕՍՐ

(-) NBH 1-0382 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c - Տ. ԱՐՏԱՍՈՒՔ. δάκρυ lacryma ռմկ. արցունք .... Տ. Ես. ՟Ի՟Ե. 8: Յայտ. ՟Է. 17: ՟Ի՟Ա. 4: *Յարտօսր կականման: Ի դառն արտօսր զարթուցանէր. Յհ. կթ.: *Սակաւ մի արտօսր զարթուածոց աչաց: Յստակ արտօսր աղբերց երգողին. Նար. ՟Է. ՟Կ՟Ա: *Ո՞րքան ʼի ներքս բերցուք տրտօսր, զի հաւասարեսցէ աղբերն մկրտութեան. Ածաբ. մկրտ.: *Զելսն աչացն բռնութեամբ մերժողն եւ հալողն հուր յանկածակի եւ ջուր, զոր արտօսր կոչեմք, անդուստ հեղլով. Պղատ. տիմ.: *Յաչսն արտաքս մղեալ յարձակի ʼի ձեռն կաթլոց գիջութիւն. եւ կաթիլն արտօ՛սր ասի. Նիւս. կազմ.: *Գոլոշիք ջերմութեան ʼի գլուխն ամբարձեալ՝ ընդ աչսն ցնդին, որոյ անուն արտօսր մակագրեմք. Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Դ: ԱՐՏՕՍՐ ԱՐԿԱՆԵԼ, կամ ԿԱԹԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, կամ ԹՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. ἑπιδακρύω lacrymas perfunso Արտասուս հեղուլ. լալ. *Արտօսր ʼի վերայ բանիցն արկանել. Մամբր.: *Ամենեքեան զմի արտօսր կաթեցուցանէին. Վրք. ածաբ.: *Սակաւ մի մարմնովն արտօսր ʼի վերայ թորեցուցեալ՝ արագ արագ ʼի վեր յարեաւ ʼի մեռելոյն. Փիլ. իմաստն.: ԱՐՏՕՍՐ ՏՆԿՈՑ. ὁπός succus, lacryma arboris Աւիշկ կամ հիւթ իբրու կաթիլ, կամ մածուցիկ կաթն ծորեալ ʼի ծառոց. ծառի արցունք. ... *(Տունկք օգտակարք են) ոմանք յարմատսն, եւ ʼի ծաղիկսն, եւ ʼի տերեւսն, եւ ʼի պտուղսն, եւ ʼի կաթն՝ որ կոչի արտօսր, եւ կամ ʼի կեղեւսն. Բրս. հց.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԹՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0819 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c ն. ԹՈՐԵՄ ԹՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Տ. ԹՈՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ. *Արտօսր ʼի վերայ թորեցուցեալʼʼ. յն. արտասուեալ. Փիլ. իմաստն.: *Ոչ սակաւ արտօսր թորեցուցեալ (կամ թորացուցեալ). Մագ. ՟Խ՟Ա: *Զոր (զլոյսն) յարփւոյ անտի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0819 Chronological Sequence: 6c, 11c ԹՈՐԵՄ ԹՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Տ. ԹՈՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ. *Արտօսր ʼի վերայ թորեցուցեալʼʼ. յն. արտասուեալ. Փիլ. իմաստն.: *Ոչ սակաւ արտօսր թորեցուցեալ (կամ թորացուցեալ). Մագ. ՟Խ՟Ա: *Զոր (զլոյսն) յարփւոյ անտի ըստանձնեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ն.չ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ ԱԽՏԱԿՐԻՄ. πάσχω patior Ախտակիր լինել. կրել զմարդկային կիրս եւ զչարչարանս. քաշել չարչարուիլ .... *Ախտակրեալ ʼի վերայ քառաթեւ խաչին: Ի չարչարանս եւ ʼի մահն զմարմնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐ — (աղբեր, երբ կամ երաւ. բիւրք կամ բերք, բիւրաց կամ բերաց կամ բերց. բերբք, կամ բերօք. ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ԱՂԲԻՒՐ Գրի անխտիր նովին հնչմամբ ԱՂԲԵՒՐ, ԱՂԲԵՒՐՔ. թո՛ղ զի ոմանք ʼի գրչաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԱԿՈՐՈՅՍ — ( ) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date ա. Առիթ կորուսանելոյ զայրն իւր, կամ պատճառ մեղանչելոյ նորա. *Ունիմք արտօսր բազում եւ ʼի վերայ այրակորոյս նախամօրն գլորման. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՏՕՍՐ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date ա. Չունօղ արտօսր. առանց արտասուաց. արցունք չունեցօղ. *Ոչ մնաց անարտօսր. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՐԿՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0177 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա.մ. Զոր ոչ լինի կրկնել. անդառնալի. անհրաժեշտ. եւ անընկճելի. որ ետ չիդառնար, չի ճկիր. ἅκαμπτος inflexibilis *Անդարձն (կտակ՝) անկրկնելի կոչի ստուգաբանութեամբ. Վրդն. պտմ.: *Ոչ արտօսր քեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆՃԱՐ — (ի, ից, կամ աց.) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁσύνετος, ἁφρονέστατος, ἁλογώτερος եւն. insensatus, insipiens եւն. Անբաժ ʼի հանճարոյ. անիմաստ. անխորհուրդ. անմիտ. անբանագոյն. անխելք. ... *Անհանճար քան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՓԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0224 Chronological Sequence: 7c, 10c, 12c Տ. ԱՆՉԱՓ. *Ի ծոց իւր կրէ զմեզ անչափելի զօրութեամբն. Արշ.: *Քո չափք անչափելիք: Մեծութիւն անչափելի. Նար. ՟Ժ՟Զ. ՟Ի՟Ը: *Արտօսր անչափելի. Շ. եդես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.