ԱՐՔՈՒՆԻ

(նւոյ, նեաց.) NBH 1-0386 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. βασιλικός regius Արքունական. արքայական. թագաւորական. ... *Կալանաւորքն արքունի: Զերկիրն կամ զգործ արքունի: Պատուհաս արքունի: Ճանապարհ զարքունի գնասցուք: Յաթոռոց արքունեաց. եւ այլն: *Մշակութիւն արքունի. Փարպ.: *Ի հրապարակ արքունի. Ագաթ.: *Յարքունի վաստակ. Եղիշ. ՟Բ: *Ի վերայ որսոց արքունեաց. Խոր. ՟Ա. 11: *Զարքունի հարկ ողջ արասցեն. Կանոն.: Յետադաս անհոլով դնի ստէպ. *Ի դաւիթ տանն արքունի: Օրինաց արքունի: Ի գանձս արքունի: Գուդքն արքոնի: Ըստ հրամանին արքունի: Ի ձեռանէ արքունի. եւ այլն: *Ի մեծ սպասաւորացն արքունի: Հրամանաւ արքունի: Զօրացն արքունի: Իրաց արքունի: Հարկաց արքունի: Ի պատուոյ արքունի: Դրանց արքունի. Ագաթ.: Եղիշ. ՟Բ. ՟Գ: Խոր. ՟Բ. 6: Փարպ.: Իսկ Յիսուս որդի. *Թէ ոք լուծցէ ինքեամբ ըզմին, փոքր կոչի առ արքունինʼʼ. իմա՛, յարքայութեան: ԱՐՔՈՒՆԻ ԳԻՆԻ. իբր Ազնիւ գինի. որ եւ ասի ԹԱՍՈՒՆ. θάσιον այսինքն թասոս կղզւոյ. *Որք զարքունի գինին ըմպեն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 28:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐՔՈՒՆԻՔ — (նեաց) NBH 1 0386 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. βασίλειον, βασιλικόν, παλάτιον regia, palatium, δημόσιον, ταμεῖον fiscus, aerarium Պալատն. տուն արքայի. որ եւ ԴՈՒՌՆ ԱՐՔՈՒՆԻ. եւ Գանձ արքունի. ... *Կործանեցան արքունիք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c βασιλικός, βασιλικώτατος regius, nimis regius Արքունի. արքայական. թագաւորական. *Զօրէնսն կատարիցէք զարքունականս ըստ գրոց. Յկ. ՟Բ. 8. (իբր երկնաւոր թագաւորի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿԱՐ — (ի.) NBH 1 479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. (լծ. հյ. բաժ. եւ լտ. վէգդիկալ). τέλος, δασμός vectigal որ եւ ԴԻՄՈՍԱԿԱՆ ՀԱՐԿ. Տուրք արքունի. ... *Զսակ հարկին, եւ զամենայն բեկարս արքունի: Բեկար արքունի. Յհ. կթ.: *Ազատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍՏԱՆ — (ի.) NBH 2 0522 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. լծ. հյ. Ոստ. (իբր բարձր տեղի, բլուր.) եւ Ազատ, վեստ, վստահ, ապաստան, աստիճան եւ այլն. թ. իւսթիւն, սէթ (վերագոյն. բարձր դիրք). պ. իւսթամ, ուսթամ, ասիթան, ասիթանէ. (սեամ. դուռն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐԱՆՔ — (նից կամ նաց.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. βάρις, βασίλειον, οἱκία palatium, regia, aedes, domus Տուն երեւելի՝ արքունի կամ իշխանական. պալատն. յարկ. բնակարան որմեալ կամ պարսպաւոր. *Ապարանք արքունի, իշխանի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՒՌՆ — (դրան, դրամբ. Դրունք կամ դուրք, դրանց, դրաց, ի դրունս, առ դուրս, զդրունս, զդուրս, դրամբք, դրօք. ) NBH 1 0639 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. յն. թի՛ռա. պ. տէ՛ռ. սանս. տվա՛ռա. θύρα, πύλη …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0972 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. σκηνή, σκήνωμα tentorium, tabernaculum, scena. Վրան, տաղաւար. կազմաց ʼի կտաւոյ կամ ʼի մորթոյ՝ կառուցեալ ʼի բացի որպէս խուղ կամ տուն շարժական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0977 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Որպէսմտածու. երկնիչ ʼի սրտի. *Խնդայր չարեացն խորհրդածու. Սիսիան.: Որպէս Խորհրդական. βουλευτής consiliarius. *Ընտրել զսոսա պարւոյն այնմիկ խորհրդածուս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՆԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0098 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. Նոյն եւ ռմկ. եւ ար. Դեղ կարմրացուցիչ (որով պատեն զմատունս աղջկանց եւ հարսանց, եւ այլն): Նմանութեամբ՝ Հող մածեալ ʼի մազմզուկս արմատոց: Վստկ.: Ուստի այլով արդեօք նմանութեամբ ասի զյարակցաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐՈՎԱՐՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ἑπιστολή epistola, litterae βιβλίον libellus μνημοσύνη monumentum σάκρα sacra (լծ. արաբ. հուրուֆ, էհրուֆ, րուքէդ, վէրէքէ եւ հյ. Գրով արտաքս առաքեալ կամ հրատարակեալ.) Գիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.