ԱԶԱԶՈՒՆ

(-) NBH 1-0004 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c ա. λεπτός, ξηρός , tenuis, minutus, aridus, siccus Չոր. ցամաք. սին. վտիտ. արուգ. գօս. գուրու, արըգ. կամ Նուազ. դոյզն. ճռզած, ազ, զայիք, ուվագ. *Եօթն հասկք ապականեալք, ազազունք եւ խորշակահարք. Ծն. ՟Խ՟Ա. 23: *Ոստ ազազուն: Տերեւ ազազուն: Նշխար հնոյն՝ նախնեացն առաքինութեանց սերմն դոյզն եւ ազազուն. Փիլ. լին. ՟Բ: *Երկիր ունկն դնէ սերմանեաց, ո՛չ սին եւ ազազուն սնուցանել զնոսա. Լմբ. ովս.: *Գեօղ ազազուն, եւ առանց շնորհի. Առ որս. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱԶԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: 6c չ. ξηρόομαι, λεπτόομαι , aresco, macresco Ազազիլ. ազազուն լինել. չորանալ. ցամաքիլ. նուազիլ. չորանալ. գուրումագ. *Այգի տնկէ ... ամենեցուն ազազացելոց եւ ապականեցելոց՝ որ յերկրի էին. Փիլ. լին. ՟Բ. 67 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՃ — (ի, ից.) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c ա. Որ ոչն աճէ. անաճական. չունօղ զզօրութիւն աճելոյ. ոչ բուսական. ոչ տնկական. *Ելով աճական մարմինն՝ այժմ անաճիցն հաւանի ստորակայիլ: Որպէս անաճ մարմին, քար եւ երկաթ ... Եղեալ անուանակոչութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԳ — ( ) NBH 1 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. որ եւ գրի արուք. թ. արըգ. ἱσχνός macer, macilentus Նիհար. հիւծեալ. ազազուն. ... որ եւ նուաղեալ. Նիազ. ոսին. սին. անպտուղ. *Յամենայնէ թափուր եւ արուգ. լաստ. ՟Ժ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՌԱՄ — ( ) NBH 1 0797 Chronological Sequence: 5c, 12c ա. Թառամեալ, թարշամեալ. թոռմած, թօշնած. ... *Չորեցունց պտուղք վտիտք էին եւ թառամք. Փարպ.: *Դոյն ինչ ժամանակ կանաչագեղ եւ զուարճ երեւին, եւ յետ այնորիկ թառամ, ազազուն, եւ տգեղ տեսանին. Սարգ. ՟ա. պետ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՍՆԵՄ — (նեալ.) NBH 2 0121 Chronological Sequence: Unknown date ՀՈՍՆԵԼ ՀՈՍՆԻԼ. իբր ռամկականն բառիս Հոսել. այսինքն ցնդել, ցրուել որպէս հոսչաւ. եւ կամ Ոսին լինել եւ ազազուն, չոր. *Զհոսնեալ եւ զչորացեալ ոսկերքն յարուցանէր: Զցամաքեալ եւ զհոսնեալ ոսկերսն. Լծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԷԹ — (ձիթոյ.) NBH 2 0155 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c գ. ἕλαιον oleum. Իւղ ձիթենւոյ. ... եբր. զայթ. վր. զե՛թի. *Ձէթ ʼի ձեթենեաց ʼի լոյս: Զգինի եւ զձէթ: Ձէթ ընդ իւրեանս ոչ բարձին. եւ այլն: Տե՛ս եւ ԻՒՂ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԶԱՐ — ( ) NBH 2 0424 Chronological Sequence: 5c, 13c ա. պ. նիզար. ռմկ. մզար. Վտիտ. նիհար. ազազուն. արուգ. նուազ. անպիտան. բարակ. լղար. ... *Մատուցանէք ʼի սեղան իմ հաց պղծութեան, զխորանն եւ զյափշտակեալն եւ զանօգուտն, այսինքն զնզարն. Մանդ. ՟Զ: *Վտիտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԻՆ — ( ) NBH 2 0518 Chronological Sequence: Early classical ա. Սին. ազազուն. վտիտ. մանր. ... *Եօթն հասկք ոսինք. Ծն. ՟Խ՟Ա. 6. 7. 27: (ի մի ձ. գրի եւ Սինք:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐՍԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0701 Chronological Sequence: Early classical, 6c ձ. ξηραίνομαι aresco, siccor. Չորանալ. ցամաքիլ. *երեւեսցի ցամաքն. զի մի կարծիցի, թէ պատճառք սարսատելոյն նորա յարեգականէ իցէ, յառաջագոյն քան զարեգակն սարսատէր ցամաքէր հրամանաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՆԻՆ — ( ) NBH 2 0725 Chronological Sequence: 12c Տ. Սին, եւ ոսին. *մոլին աճմամբ (փուշք կամ մոլախոտք), եւ սնին (կամ սին) եւ ազազուն առնեն զբոյս սերմացն եւ զտունկս այգեացն. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.