ԲԱԶՄԱԳՈՒՆԻ

(-) NBH 1-403 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c ա. Որպէս Բազմագունեան, կամ բազմաբիծ եւ բազմագունակ. ազգի ազգի. զանազան. ... *Զտիպքն եւ զբիծքն եւ զխարանս ... զկտեալ խածուածս բազմագունիս. Նար. ՟Ձ՟Է: *Բազմագունի բարեացն՝ որ ʼի քէն մեզ ընձեռեցաւ, զորպիսի ընծայս նուիրեսցուք. Երզն. լս.: *Դարձեալ վառեալ առ նա չարին՝ զիւր մեքենայս բազմագունին. Յիսուս որդի. ԲԱԶՄԱԳՈՒՆԻ ԱԿՆ, ական, ականց, Ի սուրբ գիրս վարի որպէս ἥλεκτρον electrum ելեկտռոտ. որ եւ Սաթ անուանեալ քարն պատուական, դեղին գունով եւ դիւրաբեկ, որ ʼի շփիլն յինքն ձգէ զյարդ եւ զշիւղ. ... *Իբրեւ զտեսիլ բազմագունի ականց: Իբրեւ զտեսիլ ական բազմագունի: Իբրեւ զգոյն բազմագունի ականն. Եզեկ. ՟Ա. 4. 27: ՟Ը 2: Լայնաբար երեւի նշանակել զԲազմագունեան գոհարս. գունզգուն գոհարներ. *Սեղան չորեքկուսի ականակապ՝ ʼի բազմագունի ականց ընդելուզեալ: Ի սուրբ սեղանն՝ որ էր ընդելուզեալ ʼի բազմագունի ականց. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՄՈՂ — ( ) NBH 1 0032 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c ա. Իբր Այղ՛ումայղ՛, այլեւայլ. ποικήλος varius, variegatus պէսպէս. բազմագունի. գունզգուն, խատուտիկ. ... *Բազմաման եւ շաղապատ, եւ աղամող բազմապատիկ, որպէս օձին շարժումն, այսպէս եւ հեշտ ցանկութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 13c ա. Բազմագունի. գեղեցկանկար. *Ամենագոյն եւ վայելչագոյն մատուռն ʼի վերայ գերեզմանին Քրիստոսի շինեցաւ. Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ — (տկի, կաց.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԲԵԼՈՎՆԱՑԻ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԲԱԲԵԼԱՑԻ) ըստ ամենայն նշ. *Զտղայս բաբելոնացիս զվիմի հարկանելով. Սկեւռ. աղ.: *Յեթովպացի եւ բաբելովնացի բազմագունի ականց զուգայարմարեաց. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՈՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 419 Chronological Sequence: 11c, 13c ա. Ուր բազում որակք կամ որպիսութիւնք եւ գոյնք. բազմապիսի. բազմագունի. կերպ կերպ, գունզգուն. *Շինեցեր զտուն քո զեկեղեցի ʼի բազմորակ նիւթոց ʼի միասին հաւաքելոց. Սկեւռ. աղ.: Զբազմորակ փետուրս բերէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0580 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. ԳՈՒՆԱՒՈՐ որ եւ ԳՈՒՆԵԱՆ. Ունօղ զգոյն. կարեւոր եւ վայելուչ. գեղեցիկ գունով. բազմագունի. րէնկլի. *Ցանկութեամբ աստուածանալոյն առաւել գունաւորեալ գունաւոր թուաց. Վրդն. ծն.: *աշխարհս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼԵԿՏՌԻՈՆ — (ի.) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ԵԼԵԿՏՌԻՈՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆ. ἥλεκτρον electrum, succinum որ եւ ԵԼԵՔՏՌԻՈՆ, ԷԼԷՔՏՌԻՈՆ, ԻՂԻԿՏՐԻՈՆ, ՂԵԿՏՈՐՈՆ, ԻԼԵՔՏՌՈՆ, ԻԼԻՔՏՌԻՈՆ. Բառ յն. ի՛լէգդռօն. Բազմագունի ակն. սաթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼԵԿՏՐՈՆ — (ի.) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ԵԼԵԿՏՌԻՈՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆ. որ եւ ելեքտռիոն, էլէքտռիոն, իղիկտրիոն, ղեկտորոն, իլեքտռոն, իլիքտռիոն. Բառ յն. ի՛լէգդռօն. Բազմագունի ակն. սաթ դեղնագոյն, որ ի շփիլն ձգէ յինքն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՐԹՈՒՐ — (թրթրոյ, ոց.) NBH 1 0823 Chronological Sequence: Early classical, 7c գ. καμπή eruca եւ ἑρυσίβη rubigo. որ եւ ԵՐԵՒԻԼ, ԺԱՆԳ. ... Որդն բազմոտանի եւ բազմագունի՝ ուտիչ բուսոց եւ տնկոց. որ յետոյ փոխի ʼի թիթեռն, որոյ է սերմն. տե՛ս Ամովս. ՟Դ. 9: Յովէլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.